Spádové oblasti základních škol v Bohumíně vedly k protiprávní segregaci

Město Bohumín schválilo v roce 2015 obecně závaznou vyhlášku, která stanovila spádové oblasti místních základních škol. Právníci Ligy lidských práv shledali danou obecně závaznou vyhlášku jako diskriminační kvůli tomu, jak byl určen školský obvod pro ZŠ Pudlov. Do této školy (na mapce označené červeným kolečkem) školy totiž spadaly především žáci romského původu, ze způsobu určení daného obvodu šlo navíc jasně poznat záměr vybrat pouze určité adresy vyloučených lokalit (na mapce označené číslicemi), zatímco ostatní obvody zahrnovaly celé ulice nebo městské části.

Číslice označují vyloučené lokality, které podle původní vyhlášky patřily do spádové oblasti ZŠ Pudlov (červené kolečko), i když lokalitou patří do zelené a modré spádové oblasti jiných základních škol.

Liga lidských práv proto na začátku roku 2018 podala podnět Kanceláři veřejného ochránce práv, která následně požádala Ministerstvo vnitra o dohled. Ministerstvo vnitra poté v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Agenturou pro sociální začleňování označilo městem Bohumínem stanovený školský obvod, který již několik let navštěvují výlučně romští žáci, za segregační a v rozporu se zákonem.

Vyhláška vytváří nerovné podmínky v přístupu ke vzdělávání pro děti z romských rodin, které jsou vzdělávány odděleně od dětí z neromských rodin. Oddělené vzdělávání žáků podle jejich etnika je nerovné a diskriminační, a to i kdyby se na školách poskytovalo stejně kvalitní vzdělávání při shodných personálních i materiálních podmínkách. Tento závěr potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, který označuje situaci vzdělávání romských dětí ve škole navštěvované pouze Romy za diskriminaci a za porušení práva na vzdělávání.

Ministerstvo vnitra upozornilo v lednu 2019 město Bohumín na rozpor vyhlášky se zákonem a město přislíbilo dobrovolně zjednat nápravu. Zastupitelstvo města sice v červnu 2019 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, změnilo v ní ale jen jednu z mnoha adres v rámci školského obvodu ZŠ Pudlov, které byly ministerstvem označeny za problematické. Ministerstvo vnitra proto v listopadu 2019 opět sdělilo městu Bohumín, že vyhláška je diskriminační.

K nápravě došlo až v únoru 2020, kdy zastupitelstvo po konzultaci města s řediteli škol schválilo další vyhlášku, která nově určila jako školský obvod pro ZŠ Pudlov celé městské části Pudlov a Vrbice.

Zasedání zastupitelstva se účastnila i právnička Ligy a situaci budeme nadále monitorovat.

 

Podnikuté kroky:

únor 2018 – Liga lidských práv se dozvěděla vyhlášce vytvářející segragační spádové obvody škol a podala podnět Kanceláři veřejného ochránce práv. Ombudsman poté předal podnět Ministerstvu vnitra.

leden 2019 – Ministerstvo vnitra upozornilo město Bohumín o rozporu obecně závazné vyhlášky se zákonem, město přislíbilo nápravu

červen 2019 – Město schválilo novou vyhlášku, v níž ale došlo ken je kosmetickým změnám a Ministerstvo vnitra ji opět označilo za dikriminační.

únor 2020 – Město Bohumín schválilo novou vyhlášku se spádovými školskými obvody bez segregovaných vyloučených lokalit.

Mladý muž byl tři týdny nedobrovolně hospitalizován bez soudního přezkumu

Mladý muž byl více než tři týdny hospitalizován v psychiatrické nemocnici bez rozhodnutí soudu. Byl tak nezákonně omezen na osobní svobodě. Stát za to odmítá převzít zodpovědnost a nahradit mu utrpěnou nemajetkovou újmu.

Náš klient byl proti své vůli hospitalizován (16. 2.) v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. O tři dny později (19. 2.) Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl, že jeho převzetí do nemocnice naplnilo zákonné předpoklady (viz § 38 odst. 1 zákona o zdravotních službách) a zahájil řízení o nedobrovolné hospitalizaci.

Proti rozhodnutí soudu se klient po deseti dnech (29. 2.) odvolal a ve stejný den byl na žádost rodiny převezen do jiného zařízení – na Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN. Nicméně s hospitalizací stále nesouhlasil. Klinika tak dala podnět Obvodnímu soudu pro Prahu 2, aby určil, zda jsou zákonné podmínky nedobrovolné hospitalizace splněny i po převozu klienta. Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl zahájit nové řízení o nedobrovolné hospitalizaci (1. 3.), protože o věci stále rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 8 (tzv. „překážka věci zahájené“). Ten však den nato (2.3.) řízení o přípustnosti dalšího držení v ústavu zastavil, neboť měl za to, že „převoz“ pacienta = „propuštění“, které je zákonným předpokladem pro zastavení tohoto řízení. Žádné další řízení už Obvodní soud pro Prahu 2 nezahájil, a tak byl náš klient omezen na svobodě bez soudního rozhodnutí až do svého propuštění (25. 3.) z kliniky, tedy celých 23 dnů.

Klient se stal obětí nedokonalého soudního systému

Pochybení spatřujeme u obou obvodních soudů:

 • Obvodní soud pro Prahu 8 špatně použil právní analogii, když dal rovnítko mezi „propuštění“ z nedobrovolné hospitalizace a „převezení“ pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Zákon výslovně neříká, jak postupovat v případě přeložení nedobrovolně hospitalizovaného pacienta do jiného zařízení. Je však třeba si uvědomit, že detenční řízení má být zastaveno pouze, pokud dojde k odpadnutí důvodů pro jeho vedení. Jde totiž o soudní ochranu práva na osobní svobodu jedince, který nemá mnoho možností, jak se sám v dané situaci bránit. Přeložením pacienta mu totiž svobodu nevrací. Důvody pro zkoumání přípustnosti nedobrovolné hospitalizace tak neodpadávají, ba naopak by je soud měl zkoumat znovu.
 • Obvodní soud pro Prahu 2 špatně posoudil existenci překážky věci zahájené a nezahájil nové řízení, respektive v něm nepokračoval. K tomu, aby mohl „překážku věci zahájené“ konstatovat, je třeba, aby se obě řízení týkala totožných účastníků a stejná byla i projednávaná věc.

Avšak v těchto případech účastníci nebyli stejní, neboť se změnilo zdravotnické zařízení, v němž hospitalizace probíhala.Stejná nebyla ani projednávaná věc. Proti své vůli může být člověk hospitalizován jen tehdy, pokud jsou splněny najednou tyto tři podmínky:

  • pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí
  • pacient jeví známky duševní poruchy nebo je pod vlivem návykové látky
  • hrozbu ze strany pacienta nelze odstranit jinak

Není tedy možné, aby soud bez bližšího dokazování konstatoval, že situace klienta byla stejná na začátku hospitalizace a v době jeho převozu do jiného zařízení. Obvodní soud pro Prahu 2 podle nás tímto svým (ne)konáním zasáhl do práva klienta na osobní svobodu, jakož i do jeho práva na tělesnou i duševní integritu.

Čeho chceme dosáhnout?

Chceme, aby stát převzal zodpovědnost za nemajetkovou újmu, kterou našemu klientu způsobila činnost obecných soudů ve věci jeho nedobrovolné hospitalizace a tuto mu nahradila v penězích. Proto jsme podali na stát žalobu k náhradě této újmy.

 

Podniknuté kroky:

  • leden 2017žaloba proti státu na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávním úředním postupem
  • listopad 2017 – Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu zamítl s tím, že soudy ve věci postupovaly správně a v souladu s právním řádem
  • prosinec 2017 – podali jsme odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně
  • červenec 2019 – Městský soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně s tím, že se plně ztotožňuje s jeho výrokem i s odůvodněním
  • říjen 2019 – podali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu

Za přivolání policie na domácí rodičku museli zdravotníci zaplatit 100 tisíc korun

Zdravotníci kontrolující dítě narozené v domácím prostředí přivolali na rodičku policii, neboť odmítla okamžitý převoz s dítětem do porodnice. Záchranná služba nerespektovala přání ženy zůstat se zdravým dítětem doma a rozhodla se situaci řešit rezolutně. Právníci Ligy podali na zdravotníky stížnosti a žalobu na ochranu osobnosti a podařilo se jim vysoudit 100 tisíc korun. Tento případ odstartoval sérii bouřlivých diskusí nad problematikou domácích porodů.

Žena, která si nepřeje zveřejnit své jméno, porodila v roce 2010 své třetí dítě doma v Brně. Byly skoro dvě hodiny ráno a pravá únorová zima. Porodu asistoval její partner. Narození syna proběhlo bez komplikací, rodiče novorozence osušili, zabalili do ručníků a přiložili ke kojení. Vyšetření dítěte a přestřižení pupeční šňůry však chtěli svěřit odborníkům. Jejich známý lékař nebyl dostupný, proto zavolali zdravotnickou záchrannou službu. Lékař pupeční šňůru ošetřil a dítě prohlédl. Do zprávy o výjezdu zhodnotil dítě jako zcela zdravé, což vyjádřil ohodnocením Apgar skóre 10. Přesto byl však rozhořčen nad tím, že rodička neodjela včas do porodnice a považoval ji za alternativní a nezodpovědnou.

I když lékař nenašel žádnou patologii, přikázal okamžitý převoz do porodnice. Rodiče však takový direktivní přístup překvapil. Chtěli raději zůstat doma a lékaře navštívit až ráno, když dítě bylo zdravé. Lékař ale stále trval na svém a přivolal policii.

Podchlazené dítě muselo do inkubátoru

Přestože se rodiče snažili o domluvu a navrhli kompromis, že se do porodnice dostaví sami za hodinu, až bude žena umytá a oblečená, zdravotníci nechtěli opustit pokoj. Policisté, kteří mezitím přijeli, ji pod nátlakem přiměli, aby i s dítětem odjela do porodnice. Tam lékaři zjistili, že mezitím se dítě podchladilo a umístili ho do inkubátoru. Matka musela snášet nepřátelské jednání personálu.

Podle právníků Ligy lidských práv, které žena požádala o pomoc, jde o systematické porušování práv pacientů. Lékaři totiž nemohou jednat proti vůli rodičů a proti jejich přesvědčení, co je v nejlepším zájmu jejich dítěte, není-li u dítěte zjištěno žádné život ohrožující nebezpečí či porucha zdraví. „Zdravého novorozence nelze automaticky považovat za ohroženého jen proto, že je novorozenec. Rodiče měli právo se bez nátlaku a svobodně rozhodnout, jakou péči o dítě zvolí – zda se dostaví k dalším vyšetřením do porodnice nebo zda vyhledají péči pediatra dle svého výběru,“ uvádí právnička Zuzana Candigliota, která se případu věnuje.

Do tohoto práva nebyl lékař záchranné služby oprávněn jakkoli zasahovat, ani přivolávat si na pomoc policii. Jednání zdravotníků bylo podle ní ovlivněno předsudky vůči ženě, která neplánovaně porodila doma, a jejich nejistotou vyplývající z nezkušenosti s odmítnutím převozu po porodu doma.

Kvůli traumatickému zážitku se žena ve spolupráci s Ligou lidských práv rozhodla případ řešit soudní cestou.

 

Podniknuté kroky:

 • květen 2010 – Podáno oznámení o protiprávním jednání ke státnímu zastupitelství na zdravotníky a policisty.
 • květen – červen 2010 – Podle státního zastupitelství nešlo v případě zdravotníků o trestní odpovědnost s odkazem na možnost civilněprávního řízení, v případě policistů bylo podání postoupeno Policii ČR k posouzení, zda nedošlo ke kázeňskému přestupku.
 • červen 2010 – Podány stížnosti na lékaře záchranné služby k České lékařské komoře a k vedení Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a na personál Fakultní nemocnice Brno na přístup personálu a vystavení nepravdivé a vůči matce urážlivé lékařské zprávy.
 • červenec – srpen 2010 – Ředitel záchranné služby neshledal pochybení, vyjádřil údiv a pobouření nad podanou stížností a sdělil, že zvažuje možnost podat trestní oznámení na rodiče pro neposkytnutí včasné první pomoci novorozenci. Ředitel Fakultní nemocnice sice neshledal pochybení personálu, ale zaslal novou závěrečnou zprávu bez nepravdivých a urážlivých výroků a vyjádřil politování. Česká lékařská komora disciplinární řízení zastavila z důvodu úmrtí lékaře. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje neshledalo pochybení policistů s odůvodněním, že policista se musí řídit názorem lékaře, že je dítě ohroženo.
 • prosinec 2010 – Podána žaloba na ochranu osobnosti.
 • srpen 2011 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně o povinnosti záchranné služby zaslat rodičce omluvu a uhradit jí a dítěti celkem 100 tisíc korun.
 • leden 2012 – Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušil a nařídil doplnit dokazování, zejména o znalecký posudek z oboru pediatrie.
 • listopad 2012 – Případ znovu projednal Krajský soud v Brně a dospěl ke stejnému závěru – tedy ve prospěch rodičky, které se záchranáři mají omluvit a uhradit jí a dítěti celkem 100 tisíc korun.
 • červen 2013 – Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí Krajského soudu v Brně znovu zrušil a bezprecedentně odebral případ dosavadnímu soudci Michalu Ryškovi pro údajné nedodržení pokynů odvolacího soudu a nařídil projednání věci jiným soudcem, proti čemuž podali žalobci dovolání z důvodu porušení svého práva na zákonného soudce.
 • červen 2014 – Nejvyšší soud dovolání žalobců odmítl pro údajné nevymezení přípustnosti dovolání, ovšem uvedl, že k odnětí soudce došlo v souladu se zákonem.
 • srpen 2014 – Podána ústavní stížnost proti porušení práva stěžovatelů na zákonného soudce a na účinný prostředek nápravy proti porušení lidských práv.
 • prosinec 2015 – Ustavní soud z důvodu porušení práva na spravedlivý proces a práva nebýt odňat zákonnému soudci zrušil část rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a usnesení Nejvyššího soudu
 • únor 2016 – Krajský soud v Brně i napotřetí rozhodl o tom, že záchranná služba neoprávněně zasáhla do osobnostních práv stěžovatelů a přiřkl jim odškodnění 100.000,- korun.
 • leden 2017 – Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně a dal za pravdu žalobcům.
 • srpen 2018 – Nejvyšší soud odmítl dovolání Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
 • březen 2019 – Ústavní soud odmítl stížnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Případ je uzavřen – záchranná služba zaplatila klientce 100 tisíc korun.

 

Tiskové zprávy k případu:

Matce odebrali dítě, protože opustila porodnici proti vůli lékařů

Paní Eva chtěla po bezproblémovém porodu odejít z nemocnice a užívat si první okamžiky se svým dítětem v klidu domova. Narazila však na nesouhlas lékařů a skončilo to vydáním předběžného opatření, podle kterého musela matka předat své zdravé dítě do péče nemocnice. Případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva, který konstatoval pochybení státu.

Paní Eva porodila v roce 2007 v nemocnici v Hořovicích zdravé dítě a ještě v den porodu s ním chtěla odejít do domácí péče. Lékaři s tím však nesouhlasili, přestože matka i novorozenec byli v dobrém zdravotním stavu a porod proběhl bez komplikací. Ošetřující personál odmítl dát ženě k podpisu negativní revers v domnění, že bez toho nemůže odejít. Žena s dítětem ovšem odešla domů. Lékaři následně kontaktovali orgán sociálně-právní ochrany dětí s tím, že je dítě údajně ohroženo. Sociální pracovnice podaly návrh na vydání předběžného opatření o předání dítěte do péče nemocnice.

Rodiče neměli žádnou možnost se k věci vyjádřit a o rozhodnutí se dozvěděli, až když jim soudní vykonavatel, sociální pracovnice, policisté a záchranáři přijeli odebrat dítě. Přítomný lékař v bytě novorozence prohlédl a shledal, že je zdravý. Přesto se matka s dítětem musela vrátit do nemocnice, kde nedobrovolně setrvali další dva dny.

České nemocnice stále odmítají ambulantní porody

V tomto případě pochybili jak lékaři, tak stát.

Lékaři vydali nepravdivou lékařskou zprávu o tom, že je dítě mimo nemocnici ohroženo na zdraví a na životě. Přitom Světová zdravotnická organizace zastává opačný názor – že zdravé dítě nemusí být po porodu v nemocnici a že domácí péče má svoje výhody. Žádný právní předpis neomezuje možnost odejít se zdravým dítětem hned po porodu. V české zdravotnictví ovšem stále přetrvává autoritářský přístup namísto respektování svobodné a informované volby rodičů dětí.

Selhal také stát – sociální pracovnice a soud, kteří se nezajímali o vyjádření rodičů, ani o zdravotní stav dítěte, a přistoupili rovnou k tak závažnému kroku, jako je odebrání novorozence z péče rodičů. Rodiče proto požadovali od státu omluvu a náhradu za nemajetkovou újmu ve výši 40 000 korun. Soud však jejich stížnost zamítl, protože český právní rámec neumožňuje žádné zadostiučinění za předběžné opatření. Celou věc tak musel řešit až Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Podniknuté kroky:

 • říjen 2007 – Okresní soud v Berouně nařídil předběžné opatření o předání dítěte do péče Nemocnice v Hořovicích.
 • duben 2008 – Byla podána žádost o omluvu a náhradu nemajetkové újmy na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které žádosti nevyhovělo.
 • srpen 2008 – Byla podána stížnost k Ústavnímu soudu kvůli předběžnému opatření.
 • prosinec 2009 – Ústavní soud stížnost zamítl.
 • červenec 2010 – Podána stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.
 • prosinec 2014 – Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení článku 8 Úmluvy (Právo na respektování soukromého a rodinného života) a článku 13 Úmluvy (Právo na účinný právní prostředek nápravy). Překlad rozsudku Evropského soudu pro lidská práva najdete zde.

Případ je uzavřen

 

Tiskové zprávy k případu:

 

Nelidské a ponižující zacházení musel snášet pacient na psychiatrii

Když se Lukáš B. omylem předávkoval léky a dezorientovaný se pohyboval po ulicích, doufal, že převoz do nemocnice jeho stav zlepší. Místo toho musel trpět ponižující zacházení a nedobrovolné držení na psychiatrii mu doživotně poškodilo zdraví. Pochybení léčebny i státu uznal Evropský soud pro lidská práva, který odsoudil stav českých psychiatrických zařízení.

Lukáš B. jel v roce 2010 na dovolenou a zapomněl si v zavazadlovém prostoru předepsané léky, které měl pravidelně užívat. Po příjezdu si jich proto vzal větší množství, což ovlivnilo jeho motoriku a chování. Police ho našla v dezorientovaném stavu na ulici a odvezla ho do psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích, kde byl nedobrovolně a bezdůvodně několik hodin přikurtován na lůžku.

Muž se neprojevoval agresivně, naopak vítal příchod policie i převoz do léčebny s domněním, že se dočká pomoci a se všemi tedy spolupracoval. Přesto zde musel snášet nadávky a a agresivní zacházení ze strany personálu. Přikurtování na lůžku mu navíc poranilo zápěstí, což má pro něj doživotní zdravotní následky.

Štrasburský soud: Odškodnění a reforma psychiatrické péče

Štrasburský soud uznal pochybení státu při prošetřování případu, protože státní orgány se stavěly k okolnostem hospitalizace neochotně a bez zájmu. Dále soud kritizoval běžnou praxi zaměstnanců léčebny, kteří používají přikurtování jako rutinní postup bez individuálního posouzení případu. „Podle soudu je nepřípustné používat omezovací prostředky jako formu trestu,“ řekl právník Ligy lidských práv Maroš Matiaško, který Lukáše B. zastupoval.

Podle Štrasburského soudu došlo v tomto případě k nelidskému a ponižujícímu zacházení a situaci v českých psychiatrických léčebnách je celkově neutěšená. Dochází zde velmi často k omezování lidských práv a důstojnosti člověka. Rozsudek přiznal muži odškodnění a zároveň důrazně apeloval na reformu psychiatrické péče v České republice.

České soudy: Léčebna se nemusí omlouvat

Lukáš B. se souběžně domáhal spravedlnosti také u českých soudů. Požadoval omluvu a finančního zadostiučinění ze strany psychiatrické léčebny kvůli špatnému zacházení a ublížení na zdraví. Po více než čtyřletém soudním sporu však Krajský soud v Brně odmítl vzít v potaz rozhodnutí ze Štrasburku a neuznal jakékoliv pochybení léčebny. Poškozený se tak nedočkal ani pouhé omluvy.

 

Podniknuté kroky:

 • únor 2007 – Městský soud v Brně rozhodl o zákonnosti převzetí do léčebny.
 • červenec 2007 – Bylo podáno odvolání proti rozhodnutí Městského soudu, trestní oznámení na personál zařízení pro ublížení na zdraví a žaloba pro zmatečnost. Odvolací řízení bylo následně zastaveno, trestní oznámení i žaloba pro zmatečnost byly zamítnuté. Odmítnuta byla také následná odvolání.
 • duben 2008 – Byla podána stížnost k Ústavnímu soudu kvůli špatnému zacházení léčebny. Zároveň byla podána také stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
 • prosinec 2008 – Byla podaná žaloba proti léčebně na ochranu osobnosti za zásah do důstojnosti. Poškozený požadoval omluvu a finanční zadostiučinění.
 • duben 2011 – Evropský soud pro lidská práva navrhl mimosoudní vyrovnání ve výši 30 000 eur, které poškozený odmítl.
 • říjen 2012 – Evropský soud pro lidská práva shledal porušení článku 3 a přiznal muži odškodnění ve výši 20 000 eur (anglické znění, český překlad).
 • duben 2013 – Krajský soud v Brně odmítá žalobu proti léčebně v plné výši i přes rozhodnutí Štrasburského soudu. Poškozenému nepřiznal finanční zadostiučinění ani omluvu ze strany léčebny.
 • červenec 2013 – Bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí. Poškozený následně zaslal léčebně návrh na mimosoudní vyrovnání. Léčebna tento návrh odmítla.
 • prosinec 2013 – Vrchní soud v Olomouci zrušil rozhodnutí Krajského soudu a celou věc vrátil k opětovnému projednání.

Případ je uzavřen. Soud přiznal muži odškodnění 20 000 eur.

 

Tiskové zprávy k případu:

Policisté zavřeli muže do cely, kde ho spoutali a zbili

Muže vracejícího se z baru v nočních hodinách domů zastavila hlídka městské policie a odvezla jej na policejní stanici. Tam si jej převzali policisté, kteří jej zavřeli do cely, kde musel snášet jejich násilné jednání. Právníci Ligy se případem zabývali nejen kvůli hrubému a protizákonnému jednání policie, ale i proto, že Inspekce policie odmítla případ řádně vyšetřit.

Tehdy 54letý Vladimír K. se jedné květnové noci vracel z baru svého kamaráda domů, když u něj zastavilo vozidlo městské policie a strážníci po něm požadovali občanský průkaz. Muž neměl doklad u sebe a strážníci trvali na tom, aby si nastoupil do auta a jel s nimi. Pak jej odvezli na služebnu státní policie, kde sdělil svoje osobní údaje.

Policisté mu oznámili, že se prý dopustil přestupku, když někde močil na veřejném prostranství. Musel vytáhnout všechny věci z kapes a dýchnout si do balonku. Na to muž už reagoval dotazem, proč má dýchat, když neřídil a nic neudělal. Policisté mu řekli, že je opilý a že je zadržen. Pak jej chtěli zavřít do cely, tomu se ale začal muž slovně bránit, že nic neudělal a že by spíš měli kontrolovat opilce, kteří ničí věci.

Muž skončil bolestivě připoutaný v cele

To nejspíš policisty podráždilo, jeden z nich muži zkroutil ruku za záda a chtěl ho odvést do cely. Když se muž zastavil a nechtěl do cely jít, udeřil je policista poprvé pěstmi do zad. V cele ho pak připoutal ke kovovému oku ve stěně. Když muž křičel kvůli bolestivému připoutání, vysloužil si za to od policisty další rány pěstí. Po odchodu policistů se je snažil kvůli přetrvávajícím bolestem přivolat kopáním do dveří. Vrátil se ten samý policista, srazil jej na zem, klekl si mu na hrudník a začal ho bít do hlavy. Poté muže připoutal i za druhou ruku k další úchytce. Pak mu ještě mu spoutal nohy, aby nemohl už kopat do dveří. Tomu přihlížel druhý policista. Ani jeden z nich nereagoval na žádosti o právníka a lékaře.

Po nějaké době, kdy pan Vladimír visel za připoutané ruce a křičel bolestí, se policista vrátil, sundal mu pouta a vyvedl ho z cely. Pak mu byly navráceny věci a byl vyhozen ven. Muž se však ještě domáhal sepsání protokolu a snažil se zjistit identifikační údaje násilných policistů. Marně. Přivolal si alespoň záchranku, ale přivolaná lékařka bez provedení vyšetření jen konstatovala, že zranění jsou stará, a odjela.

Podal trestní oznámení a sám byl vyšetřován

Ještě ten samý den dopoledne vše nahlásil na krajské ředitelství policie v Chebu. Ke své stížnosti přiložil i kopii lékařské zprávy z vyšetření v nemocnici. Po nočním střetu s policisty měl poraněná obě zápěstí od pout, poraněný hrudník, pohmožděnou levou lícní kost, podvrtnutí krční páteře a povrchová poranění hlavy.

O pár dní později byl pan Vladimír jako podezřelý předvolán na policii k podání vysvětlení ve věci prošetřování přestupků proti veřejnému pořádku a majetku. Bylo s ním zahájeno přestupkové řízení, které vedli pracovníci městského úřadu v Aši, spolupracovníci strážníků.

Neúčinné vyšetřování policistů

Nicméně jeho oznámení bylo předáno Inspekci policie, jejíž postup se však za vyšetřování dal jen těžko označit. Inspektor nejprve barevně označil ve spise a v úředních záznamech policistů ty skutečnosti, které hovořily v neprospěch poškozeného (alkohol v krvi, údajné nadávky, vyvěšení informace o svém napadení do okna svého domu). S výslechem policistů nijak nespěchal – ten proběhl až 3 měsíce po incidentu. Veškeré návrhy poškozeného na doplnění dokazování, jako např. rekonstrukce na místě činu nebo zajištění videozáznamů, ignoroval.

I přes zjevné nesrovnalosti ve výpovědích policistů inspekce případ jednostranně posoudila tak, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Tento závěr však značně zpochybnila zpráva veřejného ochránce práv, který se případem zabýval z pohledu možného porušení práv osoby omezené na osobní svobodě.

Ombudsman zjistil celou řadu porušení povinností policistů a ohrožení pana Vladimíra na zdraví. Nepřiměřený postup policistů komentoval slovy: „Skoro by se mi chtělo říct, že chyběl už jen roubík.“ Dospěl mimo jiné k závěru, že policisté neměli žádný důvod muže na stanici držet. Ombudsman také ve své zprávě policejní verzi události výslovně zpochybňuje.

Přesto stížnosti ani podněty ke státnímu zastupitelství nebyly úspěšné. Věc převzal pro bono advokát David Netušil a jménem poškozeného podal stížnost k Ústavnímu soudu. Jelikož ani ústavní soudci se muže nezastali, podal advokát stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, kde namítal mimo jiné, že došlo k porušení práva nebýt podrobován nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Podniknuté kroky:

Trestní řízení:

květen 2010 – Podali jsme trestní oznámení na strážníky i na policisty, návrhy na provedení důkazů Inspekci policie, žádost o dohled státního zástupce.
srpen 2010 – Podali jsme stížnost proti způsobu vyřízení trestního oznámení na postup strážníků ze strany Policie ČR.
září 2010 – Návrh na doplnění dokazování, žádost o dohled státních zástupců, stížnost proti usnesení inspekce, že nejde o trestný čin.
leden 2011 – Podali jsme stížnost k Ústavnímu soudu.
leden 2011 – Žádost o dohled Nejvyššího státního zástupce – předáno Krajskému státnímu zástupci – žádost byla zamítnuta.
únor 2011 – Odmítnutí ústavní stížnosti.
květen 2011 – Podali jsme žádost Nejvyššímu státnímu zástupci o kontrolu skončené věci
květen 2011 – Podali jsme stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva
červen 2011 – Nejvyšší státní zástupce žádost zamítnul.
červenec 2013 – Evropský soud pro lidská práva shledal porušení čl. 3 Úmluvy – práva nebýt mučen nebo vystaven ponižujícímu zacházení.-

Náhrada škody:

říjen 2010 – Uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění za imateriální újmu vzniklou nesprávným úředním postupem u ministerstva vnitra.
květen 2011 – Podána žaloba k soudu na Českou republiku – Ministerstvo vnitra.
prosinec 2013 – Ministerstvo vnitra vyplatilo poškozenému na základě dohody o narovnání odškodnění přes 100 000 Kč.