Zásady zpracování osobních údajů Ligy lidských práv

Čeho se tyto informace týkají a pro koho jsou určeny?

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely, jakými prostředky a jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s dobročinnou činností Ligy lidských práv, tedy zejména pokud poskytujeme pomoc přímo Vám nebo Vašim blízkým. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud s námi komunikujete, zúčastníte se našich akcí nebo pokud se sami podílíte na činnosti spolku, například jste-li dobrovolníkem nebo nás podporujete prostřednictvím darů. 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je spolek Liga lidských práv, IČO: 266 00 315, se sídlem Burešova 615/6, Veveří, 602 00 Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 9265 (dále jen „Liga lidských práv“).

Správce osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování se zákonem. Správce se zavazuje zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR„) a dalšími příslušnými právními předpisy. 

Kontaktovat nás můžete zasláním e-mailu na adresu info@llp.cz nebo na výše uvedené adrese.

Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a na jakém právním základě?

Osobní údaje jsou jakékoli informace o Vás, pokud je lze přímo či nepřímo spojit s Vaší osobou (např. Vaše jméno, adresa, e-mail nebo informace o Vašich záležitostech). Liga lidských práv může zpracovávat Vaše údaje pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu. Jedná se především o osobní údaje, které nám sami poskytnete, případně o osobní údaje, které o Vás získáme při realizaci našeho vztahu s Vámi nebo osobou, která nám je v rámci vzájemného vztahu sdělí.

Dobročinná činnost

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v případě, že poskytujeme pomoc přímo Vám nebo Vašim blízkým. Tak tomu může být, pokud Vám nebo Vašim blízkým poskytujeme právní poradenství, hájíme Vaše práva ve styku s institucemi a státními orgány, zastupujeme Vás ve správních či soudních řízeních nebo pokud se obrátíte s dotazem na naši bezplatnou právní poradnu. Za tímto účelem zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále veškeré informace, které nám pro tyto účely sdělíte (např. podrobné vylíčení Vašeho problému včetně dalších údajů o Vaší osobě) nebo které jinak souvisí s námi poskytovanou pomocí (např. informace o soudních rozhodnutích, která se Vás týkají). Tyto informace nám poskytujete například v e-mailech, které nám zašlete, vyplněním registračního formuláře nebo jiným způsobem. 

Přestože je poskytnutí údajů zcela dobrovolné, jejich neposkytnutí může mít vliv na naši schopnost poskytnout Vám požadovanou pomoc. Pokud si přesto nepřejete abychom Vaše údaje nadále zpracovávali, můžete se na nás obrátit prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Kromě osobních údajů, které obdržíme přímo od Vás, nám informace o Vás mohou v souvislosti s řešením Vaší záležitosti předat také Vaši zástupci (např. osoby Vám blízké), orgány veřejné moci či třetí osoby. Informace o jiné osobě nám můžete poskytovat pouze jste-li k tomu náležitě zmocněni a není-li tím zasaženo do jejího soukromí. 

V závislosti na povaze Vašeho problému mohou námi zpracovávané údaje zahrnovat též zvláštní kategorie osobních údajů o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Tyto citlivé údaje zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli pomoci. Pokud Vás například zastupujeme při vymáhání náhrad v oblasti zdravotnictví, můžeme potřebovat, abyste nám poskytli některé údaje o Vašem zdravotním stavu. 

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat a abychom mohli co nejlépe hájit Vaše zájmy. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy s Vámi (včetně zastupování na základě Vámi udělené plné moci). Jsou-li zpracovávány také Vaše citlivé osobní údaje, je právním důvodem zpracování určení, výkon nebo obhajoba Vašich právních nároků (čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR) a výkon oprávněných činností spolku s cílem hájit základní práva a svobody podporovaných osob (čl. 9 odst. 2 písm. d) GDPR).

Abychom Vám mohli pomoci s problémem, kvůli kterému jste se na nás obrátili, může být potřeba, abychom Vaše osobní údaje sdíleli také se třetími osobami, které se podílejí na výkonu činnosti Ligy lidských práv. Těmi jsou zejména naši spolupracující znalci, advokáti, advokátní kanceláře a jiní odborní poradci. Odmítnete-li sdílení údajů s třetími osobami, může to mít vliv na naši schopnost poskytnout Vám požadovanou pomoc.

Vzdělávací, společenské a osvětové akce

V rámci své činnosti pořádá Liga lidských práv různé společenské a vzdělávací akce, včetně letní školy pro vysokoškolské studenty, odborných školení na vybraná témata, simulovaných soudních řízení či benefičních sportovních soutěží. Pokud se účastníte těchto akcí, zpracováváme Vaše osobní údaje potřebné pro zajištění Vaší účasti na akci (zejména identifikační a kontaktní údaje a případné další údaje z registračního formuláře). Právním důvodem zpracování je v takovém případě plnění smlouvy s Vámi a naše oprávněné zájmy na pořádání akcí, které spadají do předmětu činnosti Ligy lidských práv.

Vaše údaje můžeme zpracovávat také pokud se rozhodnete podpořit naši petici, a to v rozsahu potřebném pro prokázání Vaší podpory tak, aby byl naplněn účel petice. Na případnou možnost zveřejnění Vaší účasti na petici budete upozorněni. Právním důvodem zpracování jsou naše oprávněné zájmy na realizaci petice a podpoře našich dobročinných aktivit.

Na akcích pořádaných Ligou lidských práv mohou být pořizovány fotografie, videa a zvukové záznamy, které mohou zachycovat také Vaši podobu nebo Vaše osobní projevy. Tyto materiály jsou pořizovány za účelem dokumentace a propagace činnosti Ligy lidských práv, včetně případného zveřejnění na webových stránkách, sociálních sítích a v médiích. Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci činnosti Ligy lidských práv. Jelikož se jedná o záznamy z hromadných akcí, nepotřebujeme pro jejich užití Váš výslovný souhlas dle pravidel GDPR a postačí, pokud Vaše svolení s pořízením záznamů odpovídá úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Takové svolení nám můžete udělit i nepřímo, například pokud se účastníte hromadné akce za přítomnosti fotografa nebo jestliže z celkového kontextu vyplývá, že Vám pořízení záznamu nevadí. O pořizování fotografií a záznamů na akcích budete vždy vhodným způsobem informováni.

Nepřejete si být vidět? Stačí nám to říct přímo na dané akci a my Vás fotit nebudeme. Pokud jsme Vás omylem vyfotili a Vy jste o tom nevěděli, napište nám a my Vaši použití Vaší fotografie omezíme.

Přijímání darů

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, jestliže jste Lize lidských práv poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje o poskytnutých darech. Darovací brána Darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Lize lidských práv, s výjimkou údajů o Vaší platební kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány). Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem Ligy lidských práv, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo.

Právními důvody tohoto zpracování jsou uzavření, plnění a evidence darovací smlouvy, naše oprávněné zájmy na financování naší činnosti a vyhledávání dárců a dodržování našich zákonných povinností dle právních předpisů o přijímání darů, dani z příjmu a účetních předpisů.

Více informací o zpracování osobních údajů dárců naleznete v našich zásadách pro portál darujme.cz

Komunikace s veřejností

Vaše osobní údaje zpracováváme k zajištění komunikace s Vámi. Děje se tak například, když se na nás obrátíte telefonicky, zašlete nám e-mail nebo nám napíšete na našich účtech na sociálních sítích.

Pokud jste nám poskytli svoje identifikační a kontaktní údaje pro účely účasti na akci pořádané Ligou lidských práv, jste naším dárcem nebo se přihlásíte k odběru novinek o činnosti Ligy lidských práv prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách, můžeme Vám čas od času zaslat informace o našich aktivitách, případech, které řešíme, nebo událostech, týkajících se ochrany lidských práv. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím tlačítka [odhlásit z odběru] uvedeného v každé zprávě, kterou Vám zašleme.

V rámci propagace našich činností rovněž můžeme zveřejňovat anonymizované informace o případech, kterými se zabýváme. Pokud bychom (např. z důvodu medializace případu) měli zájem na zveřejnění Vašeho životního příběhu v neanonymizované podobě, vždy si k tomu vyžádáme Váš předchozí souhlas. 

Právním důvodem těchto zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění komunikace s veřejností a propagaci dobročinných činností Ligy lidských práv, případně Váš souhlas.

Výzkumná, analytická a vzdělávací činnost

V zájmu prosazování lidských práv ve zdravotnictví, péči o děti, vzdělávání, otázkách rovného zacházení a dalších oblastech můžeme provádět také výzkumné, analytické a vzdělávací činnosti. Například můžeme shromažďovat údaje z dotazníků a průzkumů za účelem zpracování odborných statistik a analýz. Pro tyto účely můžeme zpracovávat Vaše identifikační, demografické a kontaktní osobní údaje a dále Vaše odpovědi na konkrétní dotazy, které jsou předmětem daného průzkumu. Shromážděné údaje budou v takém případě použity výhradně pro vnitřní účely Ligy lidských práv. Výsledné materiály mohou být zveřejněny pouze ve zcela anonymizované podobě nebo s Vaším souhlasem.

Účast na výzkumech je vždy zcela dobrovolná. Vaše údaje tak můžeme zpracovávat pouze v případě, že se nám je sami rozhodnete poskytnout. Právním důvodem zpracování je náš oprávněný zájem a výkon našich oprávněných činností na výzkumu a vzdělávání pro zvyšování úrovně ochrany lidských práv v České republice. 

Užívání webových stránek a cookies

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Liga lidských práv nevyužívá žádné cookies pro cílení reklamy. Osobní údaje spojené s využitím cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění provozu a vylepšování našich webových stránek

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. 

Osobní údaje členů, zaměstnanců a smluvních partnerů

V rámci vnitřních činností Ligy lidských práv v nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje členů spolku, obchodních partnerů a dalších osob, které se na činnosti spolku podílejí.

Údaje členů zpracováváme pro účely komunikace s Vámi, evidence členství, účasti a hlasování na valné hromadě, případně zajištění výkonu Vašich funkcí či dalších Vašich činností pro Ligu lidských práv.

Údaje našich smluvních partnerů (fyzických osob) a zástupců smluvních partnerů (právnických osob) zpracováváme pro účely uzavření a realizace vzájemného smluvního vztahu, plnění souvisejících zákonných povinností a pro účely našich oprávněných zájmů na výkonu činnosti Ligy lidských práv. 

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem stát se našim členem, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení Vaší žádosti a podniknutí dalších kroků k založení příslušného právního poměru. V případě, že Vaše žádost nebude úspěšná, můžeme s Vaším souhlasem údaje nadále zpracovávat, abychom Vás v budoucnu informovali o jiných příležitostech, jak můžete podpořit činnost Ligy lidských práv.

Právním důvodem zpracování je plnění příslušného smluvního vztahu s Vámi, plnění našich zákonných povinností a dále realizace našich oprávněných zájmů na zajišťování činností Ligy lidských práv prostřednictvím zúčastněných osob.

Uplatňování právních nároků a spolupráce s orgány veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu zpracovávat také pro účely určení, uplatňování a vymáhání právních nároků vůči Vám, osobě, kterou zastupujete, nebo třetí osobě a pro účely plnění povinností uložených orgány veřejné moci v případech stanovených zákonem. Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na uplatňování našich právních nároků a plnění povinností, které se na nás vztahují. 

Jak a s kým Vaše osobní údaje můžeme sdílet?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo pokud je to nezbytné pro účely, pro které tyto osobní údaje zpracováváme.

Námi pověření zpracovatelé

Osobní údaje můžeme zpracovávat za pomoci prověřených zpracovatelů, kteří s těmito údaji nakládají pouze na základě našich pokynů. Tito partneři jsou povinni dodržovat vysokou úroveň ochrany osobních údajů v souladu se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli, a zákonnými povinnostmi.

Našimi zpracovateli jsou osoby a společnosti, které nám poskytují služby nebo pro nás zajišťují některé činnosti, zejména naši poskytovatelé IT a servisních služeb, účetní, právní zástupci a jiní odborní poradci. Našimi zpracovateli jsou dále pořadatelé dobročinných sbírek, jejichž služby využíváme.

Jiní příjemci osobních údajů

Vedle námi pověřených zpracovatelů mohou být osobní údaje v souladu s jednotlivými účely jejich zpracování, a za předpokladu zavedení vhodných záruk, zpřístupněny také těmto dalším stranám:

 • státním orgánům, institucím a jiným osobám v řízeních a jednáních s nimi, je-li to třeba pro uplatňování Vašich práv, ke kterému jste nás pověřili;
 • orgánům státní správy či místní samosprávy v zákonem stanovených případech nebo v případě, že si osobní údaje vyžádají na základě zákonného zmocnění (např. v případě kontroly nakládání s veřejnou finanční podporou);
 • třetí straně za účelem kontroly nakládání s darem poskytnutým Lize lidských práv soukromou osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je nezbytné pro provedení kontroly;
 • smluvním partnerům Ligy lidských práv je-li to nezbytné pro naplňování předmětu naší činnosti.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na účelu zpracování. Zejména jsme povinni respektovat lhůty stanovené právními předpisy pro uchovávání některých dokumentů obsahujících také Vaše osobní údaje. Osobní údaje tak uchováváme po dobu, po kterou (i) jsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny; (ii) jsou nezbytné pro účely plnění povinností z našeho vztahu s Vámi; (iii) je platný Váš souhlas; (iv) máme oprávněný zájem na uchovávání těchto údajů, pokud tím není nepřiměřeně zasaženo do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod; nebo (v) to vyžadují příslušné právní předpisy.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?

Jako subjektu osobních údajů Vám náleží tato práva:

 • právo na přístup – máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace o jejich zpracování;
 • právo na opravu – máte právo požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz – za určitých podmínek máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování – za určitých podmínek máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost – v některých případech můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly předepsaným způsobem předány Vám nebo třetí osobě;
 • právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete podat zejména, je-li zpracování založeno na našem oprávněném zájmu;
 • právo odvolat souhlas – je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním; a
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé z Vašich práv, obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Pro uplatnění Vašich práv můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti.

Jestliže máte za to, že ze strany Ligy lidských práv nedochází k řádnému nakládání s Vašimi osobními údaji, máte možnost podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více viz. www.uoou.cz.