Liga lidských práv se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje.

V tomto dokumentu najdete informace o tom, kterých osobních údajů se zpracování týká, jaký je účel tohoto zpracování a také jakým způsobem je s těmito osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, správcem vašich osobních údajů je spolek Liga lidských práv, se sídlem Burešova 6, 602 00 Brno, IČ 26600315.

Osobní údaje a účely zpracování

Liga lidských práv vás může požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v různých situacích a za různými účely. Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, kvůli němuž byly poskytnuty. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na podkladě vašeho smluvního vztahu ke spolku Liga lidských práv, který může být dán tím, že jste jeho členem, registrovaným přiznivcem, účastníkem některé z jeho akcí, dárcem či uživatelem jeho služeb.

V dalších případech zpracováváme vaše osobní údaje na podkladě oprávněných zájmů Ligy lidských práv spočívajících zejména ve vzájemné komunikaci a zasílání relevantních nabídek naší činnosti a možností podpory. Dále mohou být těmito oprávněnými zájmy rovněž případné budoucí nároky z titulu náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé při akcích a činnostech pořádaných Ligou lidských práv. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na podkladě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním, vás o této skutečnosti informuje předem pověřený zástupce Ligy lidských práv.

Osobní údaje členů a příznivců

Osobní údaje shromažďujeme v případě vzniku členství v Lize lidských práv nebo pokud jste se stali příznivci našeho spolku. V tomto případě zpracováváme vaše kontaktní údaje, a to za účelem vaší identifikace a budoucí komunikace s vámi. Rovněž pro účely vnitřní analýzy zpracováváme údaje o datech vzniku, obnovení a zániku členství, dále o funkcích, které v Lize lidských práv zastáváte nebo jste v minulosti zastávali.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že projevíte zájem stát se členem, ale členství vám z různých důvodů nevznikne. Účelem takového zpracování možnost vás dále kontaktovat a umožnit vám stát se členem spolku LIga lidských práv, pokud váš zájem dále přetrvává.

Osobní údaje účastníků akcí

V případě, že poskytujete Lize lidských práv své osobní údaje v souvislosti s účastí na některé z akcí, mohou být vámi poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbáme zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

V souvislosti s vaší účastí na některé akci pořádané Ligou lidských práv zpracováváme také fotografie, videa a zvukové záznamy z těchto akcí, které mohou obsahovat zachycení vaší podoby nebo vašich osobních projevů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který je vyžadován před vaší účastí na takové akci, neumožňuje-li nám takové zpracování zákon. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem propagace činnosti spolku Liga lidských práv.

Osobní údaje dárců

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž tehdy, jestliže jste Lize lidských práv poskytli peněžní nebo jiný dar. V tomto případě zpracováváme Vaše kontaktní údaje a dále údaje o poskytnutých darech. Darovací brána Darujme.cz využívaná pro zprostředkování některých darů je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Lize lidských práv, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány). Vaše kontaktní údaje zpracováváme i tehdy, jestliže jste projevili zájem stát se dárcem Ligy lidských práv, nicméně nakonec k poskytnutí daru nedošlo. Účelem zpracování je vzájemná komunikace a vnitřní analýza.

Osobní údaje dalších osob

Vyjma shora uvedených situací je možné, že jste poskytli Lize lidských práv své kontaktní údaje v souvislosti s další činností Ligy lidských práv, jako je podepisování petic, účast v námi organizovaných soutěžích, zakoupení zboží, přihlášení k odběru informací o naší činnosti či využití námi poskytovaných služeb. V těchto případech zpracováváme vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. Kromě kontaktních údajů můžeme zpracovávat i další vaše osobní údaje je-li to nezbytně nutné pro realizaci dané činnosti. V případě, že poskytujete Lize lidských práv své osobní údaje v souvislosti s užíváním našich služeb v podobě právního poradenství, mohou být vámi poskytnuty kromě kontaktních údajů i tzv. zvláštní osobní údaje, zejména údaje o vašem zdravotním stavu. Při jejich zpracování dbámezvláště pečlivě na to, aby nedošlo k jejich zneužití a tyto údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje při využití webových stránek a webových služeb (cookies)

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Liga lidských práv nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Sdílení údajů se třetími osobami

Liga lidských práv neposkytuje vaše osobní údaje třetím osobám, vyjma údajů, které jste poskytli prostřednictvím petice. Takovéto údaje jsou poskytovány takovým třetím osobám a takovým způsobem, aby byl naplněn účel petice. Dále mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci v případech, kdy je zahájena kontrola nakládání s veřejnou finanční podporou poskytnutou Lize lidských práv dle příslušného zákona. Rovněž mohou být vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně za účelem kontroly nakládání s darem poskytnutým Lize lidských práv soukromou osobou, jestliže je takové oprávnění zakotveno v příslušné smlouvě a je nezbytné pro provedení kontroly.

Přístup k osobním údajům v Lize lidských práv

Přístup k vašim osobním údajům se v rámci Ligy lidských práv řídí zvláštním vnitřním předpisem schvalovaným statutárním orgánem. Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny členy a zaměstnance Ligy lidských práv a ukládá jim ve vztahu k vašim osobním údajům povinnost mlčenlivosti. K vašim osobním údajům mohou v Lize lidských práv přistupovat pouze osoby vymezené v tomto vnitřním předpise a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti. Liga lidských práv přijala rovněž další dostatečná technická a organizační opatření, aby k vašim osobním údajům nemohly přistupovat nepovolané osoby a aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Doba zpracování osobních údajů

Liga lidských práv zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely jejich zpracování. Kontaktní údaje členů zpracováváme po dobu trvání členství a dále po dobu 20 let od zániku členství. Kontaktní údaje účastníků akcí zpracováváme po dobu 20 let od účasti na poslední akci Ligy lidských práv. Kontaktní údaje dárců zpracováváme po dobu 10 let od poskytnutí posledního daru. Kontaktní údaje ostatních osob zpracováváme nejdéle po dobu 10 let od realizace účelu, za nímž byly vaše osobní údaje poskytnuty. Zvláštní osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. Pokud nám zákon ukládá uchovávat tyto zvláštní údaje po delší dobu, zpracováváme tyto údaje po dobu vymezenou příslušným právním předpisem. Fotografie, videa, zvukové záznamy zachycující podobu účastníků námi pořádaných akcí a jejich projevy osobní povahy zpracováváme nejméně po dobu 20 let.

Uplatnění vašich práv

Veškeré vaše dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy info@llp.cz. Máte právo požadovat od Správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V případě, že máte za to, že Liga lidských práv zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s nařízením GDPR, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat zasláním požadavku na adresu info@llp.cz. V takovém případě můžeme vyžadovat ověření vaší totožnosti.