Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Liga prosazuje lidská práva pro zvýšení kvality a důstojnosti života, a to za pomoci výzkumu, vzdělávání, vedení strategických právních případů a předkládání argumentů a řešení.

Vizí Ligy lidských práv je taková společnost, kde jsou v běžném životě dodržována lidská práva a v případě jejich porušení se jednotlivec může účinně bránit.

 

1. Prosazujeme právo na svobodnou volbu ve zdravotnictví

Snažíme se také zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Podporujeme právo svobodné volby a individuálního rozhodování.

Naše vize:
 • Ženy se svobodně rozhodují, zda chtějí rodit doma, v porodnici nebo v porodním domě a ve všech případech je zajištěna odborná péče o ženu i dítě.
 • Rodiče mají úplné a nezkreslené informace o vakcínách, podle nichž se rozhodují, zda a jak nechají dítě naočkovat.
 • Očkovací kalendář je podložen odbornými studiemi, v případě nežádoucích účinků funguje odškodnění ze strany státu.
 • Rodiče mohou být přítomní u svých hospitalizovaných dětí bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice, nepříčí-li se to poskytované péči.
Co pro to děláme:
 • Lobujeme u poslanců a senátorů za změnu klíčových zákonů.
 • Jsme členy expertních komisí u ministerstva zdravotnictví a rady vlády.
 • Zastupujeme u soudů případy, které by se mohly stát precedenty.
 • Školíme studenty medicíny a zdravotníky, informujeme veřejnost.

2. Nabízíme právní pomoc lidem s postižením

V oblasti ochrany práv lidí s postižením zabraňujeme zbavování a omezováním způsobilosti těchto lidí k právním úkonům. Velmi kriticky se stavíme zejména vůči současnému systému omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody.

Naše vize:
 • Ústavy jsou nahrazeny péčí v komunitách.
 • Lidé s postižením mají právo na svobodnou volbu v otázkách bydlení, rodičovství, zacházení s majetkem, léčby či volebního práva.
 • Pomoc dochází za lidmi – existuje síť profesionálních podpůrců a organizací, které poskytují podporu.
 • Nepoužívají se mechanické ani chemické omezující prostředky.
 • Rovnost před zákonem – postihy v případech špatného zacházení.
Co pro to děláme:
 • Lobujeme za lepší zákony – jsme členové ministerské pracovní skupiny k reformě psychiatrie a chceme prosadit zákon o opatrovnictví.
 • Zastupujeme případy lidí s mentálním postižením, kterým bylo odepřeno jejich právo svobodné volby.
 • Prosazujeme zrušení ústavů – jsme členy Výboru proti mučení a nelidskému zacházení.

3. Hájíme právo na kvalitní vzdělání pro všechny děti

Prosazujeme, aby všechny děti měly rovný přístup ke vzdělání. Podporujeme inkluzivní vzdělávání. Chceme změnit k lepšímu nedostatečnou podporu ředitelů a ohodnocení pedagogických pracovníků, nízký počet kvalitních asistentů pedagoga na školách a nefungující spolupráci mezi organizacemi věnujícími se dětem.

Naše vize:
 • Každá škola je bezpečným místem, které podporuje úspěch a rozvoj všech dětí.
 • Škola i učitelé poskytují férový rozvoj, podporu. bezpečí každému žákovi tak, aby byl kompetentní pro život v 21. století.
 • Školy sdílí svou každodenní práci a služby pro žáky, rodiče i okolí a inspirují se navzájem.
Co pro to děláme:
 • Analyzujeme momentální stav a plánujeme další rozvoj škol.
 • Zastupujeme u soudu případy rodičů a dětí, které se domáhají práva na kvalitní vzdělání.

4. Pomáháme rodinám a hájíme nejlepší zájem dítěte

V oblasti ochrany práv rodin a dětí se snažíme zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu a podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin a represi, kterou stát uplatňuje vůči rodinám v obtížné životní situaci. Chceme, aby stát pomáhal rodinám v nouzi řešit problémy včas a efektivněji. Snažíme se o změnu celého systému péče o ohrožené děti, podporujeme pěstounskou péči.

Naše vize:
 • Dětské domovy jsou zrušeny – děti do 6 let nesmějí být umístěny do ústavní péče.
 • Funguje efektivní systém prevence odebírání dětí na úrovni sociálních služeb.
 • Soudy zvažují jiné formy než náhradní péči a respektují právo dětí na účast – vyjádřit se ke všemu, co se ho týká.
 • V případech, kdy je odebrání dítěte v jeho nejlepším zájmu, je dostupná náhradní rodina nebo pobytová komunitní služba.
Co pro to děláme:
 • Zastupujeme před soudy strategické případy.
 • Lobujeme za lepší zákony – jsme členy Výboru pro práva dítěte.
 • Prosazujeme vznik institutu dětského ombudsmana.
 • Poskytujeme právní pomoc a poradenství pro děti z dětských domovů.

5. Usilujeme o účinné vyšetřování násilí a pochybení policie

Prosazujeme vznik nezávislého kontrolního orgánu, který by prošetřoval případy policejního násilí a zneužívání pravomocí policie.

Naše vize:
 • Práce policistů je pod dozorem kontrolního orgánu.
 • Nedochází k policejnímu násilí a zneužívání policejních pravomocí.
Co pro to děláme:
 • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy.
 • Jsme členy vládního Výboru proti mučení a nelidskému zacházení.
 • Publikujeme manuály pro veřejnost, systémová doporučení a odborné analýzy – web Férové vyšetřování.