Odkaz v závěti

Pokud se rozhodnete takto pomoci Lize lidských práv, buďte si jistí, že váš dar pomůže dobré věci.

Jsme tým nadšených právníků, kteří vyhrávají soudní spory nastraně slabších. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali.

Sepsáním poslední vůle (závěti) uchráníte svůj majetek a zabezpečíte své blízké. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil, a tím předejdete případným sporům ve své rodině. Zároveň můžete část majetku použít na dobrou věc a zanechat po sobě dar na pomoc budoucím generacím.

Můžete pomoci zajistit dětem kvalitní vzdělání a východu v opravdové rodině, začlenit lidi s postižením do běžného života nebo zlepšit podmínky českého zdravotnictví. I malý dar může mít velký smysl.

Sepsání závěti není nic složitého

Pokud zvažujete sepsání závěti ve prospěch Ligy lidských práv, kontaktujte prosím Dana Petruchu, který vám rád poskytne veškeré informace a podporu.

Na co se nejčastěji ptáte?

Co mohu darovat na dobročinné účely? Jak to mám udělat?

Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze). Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn. Podrobné informace naleznete na stránce Jak darovat.

Legislativa týkající se závěti je poměrně složitá, takže se vyplácí poradit se s notářem, abyste měli jistotu, že s vaším majetkem bude nakládáno tak, jak byste si přáli.

Co se stane s mým darem?
Na využití majetku je dobré se předem dohodnout s dobročinnou organizací. Tak budete mít jistotu, že vaše vůle bude respektována.
Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.

Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.
Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit na co bude můj dar použit?
Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole , pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.
Mohu svou závěť změnit?
Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud se rozhodnete sepsat dědickou smlouvu, tak zde se na změnách musí dohodnout oba účastníci smlouvy.
Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou?
Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.
Jak je to se společným jměním manželů?
Pokud má zůstavitel manžela/manželku, neměl by při sepisování závěti zapomenout také na to, že manželé mají (obvykle) majetek ve společném jmění manželů. To má pro dědění ten důsledek, že v rámci dědického řízení se nejprve vypořádává majetek náležející do společného jmění manželů, a to zpravidla tak, že polovinu získá manžel/manželka zůstavitele. A pak se teprve dědí ta část majetku, která dle vypořádání náležela zůstaviteli (přičemž tuto část může dědit i manžel/manželka zůstavitele).
Kolik stojí sepsání závěti u notáře?
O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH.
Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?
Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.
Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?
Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.