Příručka pro těhotné ženy

Příručka je určena pro těhotné ženy, které chtějí znát svá práva v oblasti zdravotnictví. Příručka vás provede vašimi právy (a právy vašeho dítěte) v období těhotenství, při porodu i v období těsně po něm. Naleznete zde například informace ohledně doprovodu u porodu, práva na nepřetržitou přítomnost u dítěte, a dále také užitečné vzory a přehled důležité judikatury. 

1. Vztah mezi porodní asistentkou či lékařem a rodičkou

Nejdřív se podívejme na vývoj ve zdravotnictví, který může pomoc zorientovat se v chování všech aktérů. Rozlišujeme dva druhy vztahů mezi poskytovatelem péče a rodičkou. Vztah paternalistický a partnerský. V ideálním případě bychom o paternalismu hovořili jen s...

2. Informovaný souhlas

Právo na ochranu tělesné a duševní integrity (neboli právo na rozhodování o svém těle)  Lidské tělo je chráněno před neoprávněnými zásahy na mezinárodní i národní úrovni. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod jeho ochranu podřazuje pod právo na...

3. Negativní revers (informovaný nesouhlas)

§ 34 odst. 3 ZZS: Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu,...

4. Porodní plán a dříve vyslovené přání

Porodní plán je souhrn přání a názorů rodičky na průběh porodu, na zákroky typicky spojené s porodem, na způsoby tišení bolesti, relaxační techniky a další okolnosti.   Porodní plán i dříve vyslovené přání jsou vyjádřením vůle rodičky, ať už ve formě...

5. Volba poskytovatele péče

Rodičky mají právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb dle § 28/3 písm. b ZZS. Do tohoto práva spadá jak volba porodnice jako zdravotnického zařízení, tak i volba porodní asistentky či gynekologa jako jejich ošetřujících lékařů během...

6. Doprovod k porodu

Rodičky si často přejí být u porodu doprovázeny otcem dítěte, porodní asistentkou, dulou či jinou osobou. Přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby určené pacientem, což je ze zákona možné, dle § 28/3 e ZZS musí to však být v souladu s vnitřním řádem...

7. Nepřetržitá přítomnost u dítěte

Dítě má právo na kontakt se svými rodiči a omezit ji lze jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče vykonávají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost dle občanského zákoníku. Přítomnost rodičů u dítěte při poskytování zdravotních služeb upravuje...

8. Ambulantní porod

V současné době je běžné pro rodičku i dítě zůstávat v porodnici 72 hodin od porodu, a to i v případě, že jsou oba zdraví. Právě dřívější odchod před uplynutím oněch 72 hodin se nazývá ambulantní porod. Z pohledu práva se jedná o ukončení hospitalizace a navrhované...

9. Přílohy

Přehled zákonů a jiných právních předpisů  Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách  Zákon č. 89/2012...

Příručka pro komunitní porodní asistentky

Příručka je určena především pro komunitní porodní asistentky, v některých částech pak i pro jiné zdravotníky pracující v oblasti porodnictví. V příručce najdete nejen informace k praktickým záležitostem jako je získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ale i právní výklad týkající se informovaného souhlasu a negativního reversu, užitečné vzory a přehled důležité judikatury. 

1. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Pokud chcete poskytovat zdravotní služby jako porodní asistentka mimo zaměstnanecký poměr v nemocnici, budete potřebovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění vydává krajský úřad (v případě Prahy Magistrát hlavního města Prahy). Tento krajský...

2. Kontrola od krajského úřadu

Kontrola od krajského úřadu  Potom, co již vykonáváte zdravotní služby, které máte uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, může se stát, že vás navštíví kontrola z krajského úřadu.  Krajský úřad, který vám vydal oprávnění k poskytování...

3. Vedení zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace  Mezi jednu z vašich povinností jakožto poskytovatele zdravotních služeb patří vedení zdravotnické dokumentace. Jde o soubor osobních údajů pacienta, které zahrnují jeho identifikační údaje, informace o jeho zdravotním stavu, rodinnou...

4. Informovaný souhlas

Informovaný souhlas je jeden z nejdůležitějších institutů ve zdravotnictví. Jednou z vašich povinností jako poskytovatele zdravotní péče je ke každému zákroku získat informovaný souhlas pacienta (pokud nejde o výjimečnou situaci, o tom dále). Informovaný souhlas...

5. Negativní revers

Poskytování zdravotní péče je zpravidla spojeno se zásahem do tělesné integrity pacienta - a často se zásahem značného rozsahu, mnohdy i zásahem představujícím určité riziko. Provádění lékařského zákroku je řazeno mezi okolnosti vylučující protiprávnost...

6. Doprovod k porodu bez smluvního vztahu s porodnicí

Pokud nemáte uzavřený smluvní vztah s porodnicí, a máte klientku, která chce i přesto k porodu do porodnice doprovodit, máte možnost ji doprovodit v pozici konzultanta. Každý má při poskytování zdravotních služeb právo na konzultaci s jiným poskytovatelem...

7. Smluvní vztah s klientkou

Pro poskytování zdravotní péče je vhodné s klientkou uzavřít písemnou smlouvu, která upraví rozsah vaší péče a výši finanční odměny. Typ smlouvy bude smlouva o péči o zdraví podle § 2636 a dále občanského zákoníku. Smlouvu nemusíte ze zákona uzavírat...

8. Druhy smluvních vztahů s porodnicí

Pokud chcete doprovázet své klientky do porodnice a nebýt u jejich porodu v pozici pouhého konzultanta, ale porod i vést, je nutné s porodnicí uzavřít nějaký smluvní vztah. V úvahu připadá nějaká forma pracovněprávního vztahu (nejčastěji v podobě dohody o...

9. Přílohy

Přehled zákonů a jiných právních předpisů  Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách  Zákon č. 89/2012...

Právní manuál pro svobodné a informované rozhodování o očkování

Manuál pro rodiče, kteří chtějí svobodně rozhodovat o očkování svých dětí. Cílem manuálu je informovat rodiče o jejich právech a právech jejich dětí v kontaktu s lékaři a institucemi a podpořit rodiče v informovaném a svobodném rozhodování o očkování svých dětí.

2. Očkovací kalendář a individuální očkovací plán

V této části manuálu se dozvíte, proti kterým nemocem se v České republice očkuje, jakými vakcínami a v jakých termínech. Zjistíte také, kde si najít aktuální informace o očkování, jelikož očkovací kalendář může procházet změnami. Informace o povinném...

1. úvod

Představujeme vám manuál pro rodiče, kteří chtějí svobodně rozhodovat o očkování svých dětí. Cílem manuálu je informovat rodiče o jejich právech a právech jejich dětí v kontaktu s lékaři a institucemi a podpořit rodiče v informovaném a svobodném...

Monitorovací mechanismus pro psychiatrická zdravotnická zařízení

Tento materiál byl vytvořen zástupci lidí s duševním onemocněním a občanské společnosti s cílem upravit koncepční východiska a navrhnout minimální podmínky pro zřízení a fungování monitorovacího mechanismu pro psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení obecných nemocnic, centra duševního zdraví a případně zařízení sociálních služeb poskytující rezidenční služby lidem s duševním onemocněním, typicky domovy se zvláštním režimem.