Soud přiznal rodině odškodnění za nezákonný zákaz otců u porodu v době covidu

Dnešního dne vyhlásil Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudek (sp. zn. 43 C 44/2021), kterým vyhověl žalobě rodičů a dítěte kvůli znemožnění přítomnosti otce u porodu v době covidu. Zákaz vydaný Ministerstvem zdravotnictví v době covidu dle soudu představoval neoprávněný zásah do soukromého a rodinného života žalobců. Podle soudce Luďka Pilného bylo možné přijmout odpovídající opatření k ochraně života a zdraví personálu i pacientů i bez striktního zákazu přítomnosti otců u porodu. Za způsobenou újmu soud přiznal rodině náhradu nemajetkové újmy celkem ve výši 50.000 Kč.

Kvůli mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazovalo přítomnost doprovodu rodičky u porodu, nemohl být otec dítěte dne 1. 4. 2020 přítomen porodu své ženy a narození své dcery v porodnici. Rodička tak při porodu byla osamocená a bez podpory svého partnera, který ji u předchozích porodů například masíroval, pomáhal jí při přesunu do koupelny, usnadňoval komunikaci s personálem, podával jí pití apod. Kvůli nepřítomnosti otce a také nedostatku personálu nebyl po porodu umožněn bonding a dítě první hodiny života plakalo bez možnosti jej pochovat a utišit.

Rodiče už před porodem udělali všechny kroky k tomu, aby při porodu mohli být spolu. Podali návrh ke správnímu soudu na zrušení mimořádného opatření i návrh na vydání předběžného opatření, ale do porodu neuspěli. Návrh na zrušení mimořádného opatření byl následně odmítnut z formálního důvodu, že mezitím samo Ministerstvo opatření zrušilo. Rodiče považovali zákaz otce u porodu za nepřiměřený a už z principu si přáli, aby takto svévolně a neodůvodněně nemohl stát zasahovat do práv rodin, proto podali civilní žalobu na náhradu nemajetkové újmy.

Žaloba byla nejprve zamítnuta s odůvodněním, že nárok nelze pod odškodňovací zákon podřadit. Tento výklad však zvrátil Ústavní soud, podle kterého účast otce u porodu spadá do práva na rodinný život a zrušil předchozí rozhodnutí.

Případ se tak znovu vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Ten vyslechl rodiče a provedl další dokazování. Otec například upozornil na absurditu zákazu v tom, že by u porodu nemohl být přítomen, i kdyby měl ochranný skafandr, který by znemožňoval přenos nákazy. Otec byl připraven dodržet veškerá hygienická opatření a použít ochranné pomůcky.

Soudu bylo předloženo stanovisko Světové zdravotnické organizace, která doporučovala umožňovat rodičkám doprovod i v době covidu s odůvodněním, že to má prokazatelný přínos pro rodičku včetně lepších zdravotních výsledků. I další mezinárodní odborné autority už od počátku epidemie doporučovaly preventivní opatření, ale nikoliv úplný zákaz doprovodu. Rodiče také poukázali na rozhovor s porodníkem a přednostou Fakultní nemocnice Ostrava Ondřejem Šimetkou, který uvedl, že jeho pracoviště se zákazem nesouhlasilo, ten byl přijat bez hlubšího přemýšlení a zkomplikoval jim práci.

Rozsudek bude v písemné podobě teprve vyhotoven a doručen účastníkům, kteří mají možnost proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.

Bližší informace poskytne: Zuzana Candigliota, advokátka, tel. 607 005 043, e-mail: advokatka@candigliota.cz

Případ je popsán spolu s dalšími právními kroky proti zákazu otců u porodu zde na webu Ligy lidských práv (viz část „Žaloba na náhradu nemajetkové újmy v civilním soudnictví“)

TZ: Liberties‘ Zpráva o právním státu 2024

Liberties‘ Rule of Law Report 2024 – Liberties‘ Zpráva o právním státu 2024

STAGNACE ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI REFORMY JUSTICE A V BOJI PROTI KORUPCI V ROCE 2023

 • Jde o nejrozsáhlejší nezávislou zprávu předloženou EU
 • Zvyšující se zákazy protestů, zejména pro klimatická a propalestinská demonstrace
 • Liga lidských práv z České republiky se na zprávě podílela s dalšími 36 lidskoprávními organizacemi z celé EU

Podle nově zveřejněné Liberties Zprávy o stavu právního státu 2024 se právní stát v Evropské unii v roce 2023 nadále zhoršoval, a to z toho důvodu, že vlády pokračovaly v oslabování systému brzd a protivah. Došlo k výraznému nárůstu omezení práva na pokojný protest, v mnoha případech se však aplikují selektivně pouze na propalestinské a klimatické protesty. Celá zpráva je ke stažení zde.

Ve svém pátém vydání od roku 2019 zpráva identifikuje nejmarkantnější porušování spravedlnosti, korupce, svobody médií, bezpečnosti novinářů, systému brzd a protivah, občanského prostoru a systémových problémů v oblasti lidských práv v Evropské unii v roce 2023. Komplexní analýza, na níž spolupracovalo 37 lidskoprávních organizací 19 zemí EU je dosud nejpodrobnější stínovou zprávou o právním státu, kterou provedla nezávislá síť pro občanské svobody. Evropská komise bere tato zjištění v úvahu při svém každoročním monitorování právního státu, čímž potvrzuje mezinárodní význam zprávy.

V České republice je celková situace stagnující. Nejnaléhavějším problémem je nedostatečný pokrok v reformě soudního systému a v boji proti korupci. Co se týče soudního systému, projekt digitalizace justice stále není dokončen, soudům chybí personál a snižují se platy soudců, což může mít v budoucnu vliv na kvalitu soudnictví. Základními nedostatky trpí taktéž reforma státního zastupitelství a chybí podpora pro soudní znalce. V případě boji proti korupci postupuje Česká republika velice pomalu. Doporučení GRECO ani Evropské komise nebyly uspokojivě splněny. Příkladem je přetrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti i přes trvající konflikt zájmů, včetně jeho prověřování policisty z NCOZ v souvislosti s korupcí a kupčením s brněnským městským majetkem. Legislativní otázky, jako je zákon o lobbyingu, etický kodex Parlamentu či zákon o střetu zájmů, stále nejsou uspokojivě vyřešeny. Národní zprávu o právním státu vypracovala Liga lidských práv. Zpráva o České republice je k dispozici zde.

V dobře zavedených demokraciích, jako je Francie, Německo, Belgie,  zpráva odhaluje občasné, nikoli však endemické problémy s právním státem. Skutečné obavy vznikají, když existuje možnost, že se k moci dostane extremistická strana, protože ta by mohla tyto sporadické problémy v budoucnu proměnit v systémový problém. V jiných starších demokraciích, například v  Itálii, Švédsku, kde se k moci dostaly krajně pravicové strany, které postupně narušují právní stát, se zdá, že rozklad je postupný proces. To lze přičíst odolnosti těchto starších demokratických institucí, které je činí odolnějšími vůči pokusům o převzetí. To naštěstí zastáncům demokracie poskytuje příležitost mobilizovat se, shromáždit podporu a působit proti těmto podkopávajícím silám. V rozvíjejících se demokraciích EU se trajektorie právního státu může rychle změnit – buď směrem k obnově, nebo k úpadku. Příkladem je Slovensko, kde nedávno ustavená vláda inspirovaná maďarským modelem systematicky bourá demokratické struktury. Mezitím na Slovinsku nová prodemokratická administrativa aktivně pracuje na nápravě situace. Polská zkušenost zdůrazňuje složitou výzvu k obnovení právního státu, aniž by došlo k neúmyslnému porušení samotných právních základů, které se snaží obnovit. Na druhou stranu Maďarsko dokládá, že spoléhat se při reformách pouze na nátlak EU a sankce má svá omezení. Navzdory legislativním změnám je pro skutečný posun nutná trvalá podpora demokracie na nejnižší úrovni, protože institucionální zajetí zůstává trvalou překážkou skutečných změn.

Balazs Denes, výkonný ředitel Unie občanských svobod pro Evropu (Liberties), řekl:

“Liberties Rule of Law Report 2024 ukazuje, že úmyslné poškozování nebo zanedbávání nápravy porušování zásad právního státu ze strany vlád, které se neřeší, může časem přerůst v systémové problémy. Sílící krajní pravice, která navazuje na tato zneužití, velmi rychle rozloží evropskou demokracii, pokud Evropská komise nepoužije mnohem důraznějším způsobem nástroje, které má k dispozici, včetně řízení o porušení práva nebo podmíněného zmrazení finančních prostředků EU. Není třeba čekat, až vznikne podobný stav jako v Maďarsku s neodstranitelným antidemokratickým režimem.“

Kontakty:

LIGA LIDSKÝCH PRÁV: Jana Řepová, jana.repova@llp.cz

LIBERTIES: Valentin Toth, +4915734590281 (Signal, Whatsapp), valentin.toth@liberties.eu

Výsledek šetření ombudsmana o nezákonných skartacích. Ombudsman shledal pochybení krajského úřadu, který přezkoumával postup nemocnice.

Před několika měsíci jsme psali o nezákonných skartacích zdravotnické dokumentace, kvůli kterým má řada nedobrovolně sterilizovaných žen značně ztížené podmínky pro získání odškodnění.¹ Více si můžete přečíst zde.

Přestože krajský úřad shledal pochybení nemocnice (poskytovatele zdravotních služeb), uložil jí velmi obecná nápravná opatření a více se případem nezabýval.

 

Informovali jsme o případu Městské nemocnice Ostrava (Fifejdy), kde nezákonné skartace porodopisů (po 10 letech místo po 40, jak ukládá vyhláška) probíhaly až do podzimu 2022. Tuto skutečnost na základě naší stížnosti prošetřoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který nezákonnost ve vztahu k naší klientce potvrdil.

V reakci na to jsme se obrátili na Veřejného ochránce práv s podnětem na přezkum postupu krajského úřadu. Závěry ze šetření ochránce jsou následující:

 • V daném případě krajský úřad nemohl věc přezkoumat jako přestupek a uložit za něj nemocnici pokutu, neboť případ byl již promlčen. Nicméně se měl celou situací zabývat i nadále, a to kvůli tomu, že nemocnice přestala provádět nezákonné skartace až po nápravném opatření uloženým krajským úřadem v roce 2022. Z toho vyplynulo důvodné podezření na spáchání přestupků v podobě nezákonných skartací zdravotnické dokumentace jiných pacientů, které měl krajský úřad prošetřit.
 • Krajský úřad má postupovat v souladu s principy dobré správy, mezi které se řadí i přesvědčivost, otevřenost a vstřícnost. Na základě toho má sdělovat konkrétní nápravná opatření, které poskytovateli zdravotních služeb uložil.
 • Krajský úřad má při nařizování nápravných opatření vzít v úvahu možnost uložení povinnosti omluvy jako často jediné zadostiučinění, kterého se může obětem ze strany nemocnice či státu dostat. Jak už jsme totiž psali, skartací zdravotnické dokumentace se šance na dosažení odškodnění výrazně snižuje.

Závěrem je vhodné dodat, že případ naší klientky a její stížnosti na Městskou nemocnici Ostrava Fifejdy není ojedinělý. Jen na Ligu lidských práv  se obrátilo více než 20 žen sterilizovaných právě v této nemocnici a ani u nich zdravotnická dokumentace již neexistuje.

 

Důležité informace o podávání stížností na poskytovatele zdravotních služeb naleznete zde. Níže přikládáme i vzor stížnosti ve formátu word.

Stížnost na nezákonnou skartaci – vzor

Nezákonná skartace_ombudsman


¹Na základě zákona č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů, se stát zavázal zaplatit obětem nucených sterilizací mezi lety 1966-2012 odškodné ve výši 300 000 Kč. 

²Deset základních principů dobré správy, shrnutých veřejným ochráncem práv; dostupné zde.

Přidej se k nám. Hledáme do týmu finančního manažera*ku

Orientuješ se ve světě účetnictví? Nebojíš se mzdové agendy? Láká tě práce v organizaci zaměřené na ochranu lidských práv a prosazování systémových změn? 

Jsme Liga lidských práv a hledáme právě tebe!

Jaká bude tvoje náplň práce?

 • účtování a administrativa veškerých dokladů (včetně cestovních příkazů) a mzdová agenda v účetním programu Keloc Software
 • pravidelné měční hlášení úřadům a komunikace s nimi
 • příprava podkladů pro případné kontroly ZP, ČSSZ, FÚ a ÚP, případně účast na kontrolách
 • odesílání tuzemských i zahraničních plateb, účtování bankovních výpisů
 • tvorba a dohled nad cash flow organizace
 • finanční management a administrativa projektů organizace, spolutvorba rozpočtu pro podávané projekty 
 • zpracování účetní závěrky
 • hlášení na statistický úřad
 • aktivní zapojení do chodu organizace
 • objem práce: 10 hodin týdně (0,25 úvazek, výhledově možnost navýšení úvazku)

Co potřebujeme?

 • SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • znalost podvojného účetnictví
 • zkušenost s účetním softwarem Keloc výhodou
 • praxe v oblasti účtování neziskové organizace výhodou
 • znalost MS Excel 
 • příjemné vystupování, aktivní přístup, spolehlivost, komunikativnost, samostatnost, ale i schopnost a ochotu pracovat v týmu

Co nabízíme?

 • pružnou pracovní dobu a možnost částečné práce z domova (práce je vhodná jako přivýdělek při rodičovské dovolené, práci nebo studiu)
 • dovolenou 25 dní za rok
 • dog friendly kancelář v centru Brna

Nástup: březen 2024 nebo dle dohody

Zaujala tě naše nabídka? Pošli motivační dopis spolu s životopisem do 31.1.2024 na adresu: info@llp.cz 

Pomozte chlapci ochrnutému po očkování získat odškodnění od státu

Honzík z Jihomoravského kraje ochrnul po druhé dávce hexavakcíny na polovinu tvářičky.

Liga lidských práv již více než 7 let chlapce zastupuje s cílem získat pro něj odškodnění od státu. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch chlapce se soud prvního stupně musel začít jeho nárokem zabývat. Po dlouhém hledání znalce teď soud ustanovil lékařku, která má silné vazby na výrobce vakcín a která rozhodně není důvěryhodná. Proti tomu jsme se důrazně ohradili, ale celý právní spor je před námi.

Pomozte nám dál bojovat za spravedlivé odškodnění nejen pro Honzíka, ale i další děti, kterým by tento případ k odškodňování otevřel cestu.

Chlapeček byl zcela zdravý, když byl v roce 2015 ve věku 4 měsíců očkován druhou dávkou hexavakcíny. Na druhý den si jeho matka všimla nepatrného nedovírání očička, po týdnu mu ochrnula celá polovina tvářičky. Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování a že i přes veškerou léčebnou a rehabilitační péči nelze očekávat zlepšení. Proto rodiče chtějí pro svého syna spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví odmítlo chlapce odškodnit, byla podána žaloba k soudu. V prvním kole soudního řízení soudy žalobu zamítly s odůvodněním, že právní úprava nestanoví odpovědnost státu za újmu způsobenou povinným očkováním. Chlapce se v roce 2021 zastal Nejvyšší soud, který odpovědnost státu naopak dovodil. Případ se tak vrátil znovu na začátek. 

Od té doby Obvodní soud pro Prahu 2 hledal znalce, který by ve věci zpracoval znalecký posudek. I když jsme na žádost soudu navrhovali důvěryhodné experty, soudce Ivo Krýsa nakonec ustanovil znalkyní dětskou lékařku Hanu Cabrnochovou, která rozhodně není nestranná kvůli své intenzivní spolupráci s farmaceutickým průmyslem, nehledě na její nedostatečnou odbornost pro tento znalecký úkol.

Proti jejímu ustanovení jsme se důrazně ohradili námitkami. Ostatně jejím konfliktem zájmů se Liga lidských práv zabývala už před lety v analýze „Vliv farmakologických společností na očkování a reklama“, která už dříve byla předložena soudu. Ustanovení této osoby znalkyní v tomto případě je až výsměchem vůči nezletilému, který utrpěl vážnou a trvalou újmu na zdraví, což má být posouzeno odborně a nestranně.

Naposledy jsme žádali veřejnost o podporu tohoto případu v roce 2019. Od té doby proběhlo odvolací řízení, podávali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu, s kterým jsme uspěli, od té doby probíhá opět řízení před soudem prvního stupně. Sbírka již byla vyčerpána, proto bychom Vás chtěli poprosit o podporu nejen na pokračování právního zastoupení Honzíka, které si vyžádá další desítky hodin práce, ale také na spolupráci se specialisty v oboru lékařství, neboť chceme nechat zpracovat vlastní znalecký posudek. Současně k této problematice poskytujeme poradenství v naší bezplatné online poradně. 

Stát zatím neodškodnil ani jedno dítě z těch, které byly poškozeny na zdraví povinným očkováním. Proto chceme prosadit tuto cestu nejen pro Honzíka, ale i pro další děti, aby jejich žádosti byly nestranně a objektivně posouzeny. To se v případě Honzíka rozhodně neděje a my chceme využít všech prostředků pro to, aby se tak stalo. Pomozte nám prosím i vy získat nejen odškodnění pro Honzíka, ale přispět ke spravedlivému posuzování těchto případů. 

Shrnutí celého případu najdete na webových stránkách LLP.

Případem se zabývá advokátka Zuzana Candigliota

V případě dotazů ohledně této kampaně pište na adela.holecek@llp.cz.

Podpořte tento případ na portálu Darujme cz a sdílejte jej mezi svými blízkými. Protože nebýt lhostejný*á má smysl!

Ombudsman: Ministerstvo zdravotnictví nedodržuje zákonné lhůty při vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace

„Ministerstvo zdravotnictví nedodržuje zákonné lhůty při vyřizování žádostí o odškodnění za protiprávní sterilizace a nejedná s žadatelkami vstřícně“, zjistil ombudsman. 

Veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy prověřoval postup Ministerstva zdravotnictví v řízeních o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Pro tento krok se rozhodl poté, co se na něj od 1. 1. 2022 obrátilo několik desítek žen, které nebyly se svou žádostí o odškodnění úspěšné. Tyto ženy si stěžovaly nejen na výsledky řízení, ale také na samotný postup ministerstva při vyřizování jejich žádostí. Také Liga lidských práv podala 3 podněty, ve kterých jsme upozorňovali na špatný postup ministerstva i ministra.

Veřejný ochránce práv se zaměřil konkrétně na formální postup Ministerstva zdravotnictví při vyřizování žádostí o odškodnění protiprávních sterilizací. Jeho zjištění odpovídají problémům, se kterými se společně s našimi klientkami potýkáme i my.

Ombudsman zejména zjistil, že ministerstvo nevyřizuje žádosti ve stanovené zákonné lhůtě 60 dnů a uvádí, že v některých případech ji překročilo i trojnásobně. Veřejný ochránce práv takto dlouhé čekání žadatelek na rozhodnutí o žádosti vnímá jako neúměrné a zbytečné. S tím naprosto souhlasíme. Žadatelky nemají jak jinak dosáhnout na finanční satisfakci i samotné uznání pochybení státu a jeho omluvu než skrze ministerstvo. Pro žadatelky je velmi důležité, aby stát uznal, že připustil takto závažné porušení zákona, jehož následky si nesou celý život. Ministerstvo veřejně přiznává, že nemá dostatek pracovníků vyřizujících žádosti o odškodnění, a že mu dorazilo více žádostí o odškodnění, než se kterými počítalo. Jsme však přesvědčeni, že nepřipravenost ministerstva nemůže jít k tíži žadatelkám.

Ke zjištěním Veřejného ochránce práv dodáváme, že některé naše klientky čekají na rozhodnutí i více než rok. Mnoho z nich je pokročilého věku i špatného zdravotního stavu. Dvě naše klientky zemřely předtím, než bylo o jejich žádosti rozhodnuto. Toto čekání plné nejistoty je pro žadatelky velice náročné. Souhlasíme se závěry ombudsmana, že tím, že dlouhodobě nevyřizuje žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací, porušuje zásady činnosti správních orgánů i principy dobré správy, konkrétně princip včasnosti. 

Ombudsman proto navrhuje: Za této specifické situace, kdy dochází k překračování zákonných lhůt, by mělo ministerstvo zvážit možnost ve výjimečných případech, tj. u žadatelek pokročilého věku nebo se závažnými diagnózami ohrožení života, vyřizovat jejich žádosti nikoliv dle pořadí, jak byly doručeny, nýbrž přednostně před ostatními.”

Ombudsman dále zjistil, že ze strany zaměstnanců ministerstva dochází k nevstřícné komunikaci, když nereagují na e-maily, nezvedají telefony a nejsou ochotni sdělit prostřednictvím telefonu bližší informace ke stavu řízení. Toto se neděje pouze v komunikaci s žadatelkami, jelikož i zaměstnankyně KVOP se ne vždy na ministerstvo dovolají. Vzhledem k tomu, že i našim klientkám odmítají zaměstnanci ministerstva opakovaně sdělit jakékoli bližší informace ke stavu řízení, se závěry ombudsmana plně souhlasíme.

Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12232 

Pomozte nám v našem úsilí o spravedlivější společnost na: nebýt lhostejný*á má smysl!