Chlapeček byl zcela zdravý, když byl ve věku 4 měsíců očkován druhou dávkou hexavakcíny. Na druhý den si jeho matka všimla nepatrného nedovírání očička, po týdnu mu ochrnula celá polovina tvářičky. Vzhledem k tomu, že podle odborných lékařů jde o důsledek očkování, rodiče chtějí pro svého synka spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou.

„Podle starého občanského zákoníku nesl odpovědnost za nežádoucí účinky očkování lékař, i když při aplikaci vakcíny nepochybil. Nový občanský zákoník tuto tzv. objektivní odpovědnost zrušil, ale zároveň nebyla výslovně přenesena na stát, čímž vznikla nepřijatelná situace, že se k odpovědnosti nehlásí nikdo. Domníváme se, že odpovědnost státu vyplývá z obecných právních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti, z práva na ochranu zdraví i z mezinárodních úmluv. Stát očkování nařizuje jako povinné bez možnosti volby, tak také musí nést odpovědnost za jím způsobené negativní důsledky,“ uvádí k případu advokátka Zuzana Candigliota, která rodinu zastupuje.

Ústavní soud už od roku 2015 volal po tom, aby byl v Česku přijat zákon o odpovědnosti státu za újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním. Návrh zákona předložila vláda až na jaře 2019. Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, byl přijat o rok později na jaře 2020, ovšem v problematickém znění. S ohledem na dobu účinnosti tohoto zákona se možnost odškodnění na Honzíka nevztahovala.

Ministerstvo nejprve prosadilo výklad, že stát odpovědnost nenese

Přesně tím Ministerstvo zdravotnictví ve sporu argumentovalo – že se na případ nový odškodňovací zákon nevztahuje a že odpovědnost nelze dovodit ani z jiných právních předpisů. V reakci na to jsme soudu předložili odborný článek Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním, který dovozuje odpovědnost státu v těchto případech.

Kromě toho ministerstvo popíralo i příčinnou souvislost mezi obrnou lícního nervu a aplikací hexavakcíny. Na podporu tohoto tvrzení předložilo vyjádření Romana Prymuly za Českou vakcinologickou společnost ČLS JEP, ve kterém bylo uvedeno, že příčinná souvislost je „naprosto nepravděpodobná a prakticky ji můžeme téměř vyloučit“. Za nezletilého jsme předložili odborné vyjádření zpracované jeho ambulantním neurologem , který za vysoce pravděpodobnou příčinu újmy na zdraví nezletilého shledává očkování hexavakcínou z důvodu nejen časové souvislosti, ale i vyloučení jiných příčin. Neurolog také vyvrátil závěry České vakcinologické společnosti zahraničním odborným článkem, který obrnu lícního nervu uvádí jako vzácnou komplikaci u očkování proti hepatitidě B, což je složka hexavakcíny.

Soudkyně Jana Hercíková žalobu nezletilého zamítla s tím, že neexistuje právní úprava, která by vymezovala odpovědnost státu za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním a že není úkolem soudem vyplňovat legislativní mezeru. Její rozsudek potvrdil odvolací soud. Rodiče ještě zkusili poslat osobní dopis tehdejšímu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a požádali ho o schůzku a vyslechnutí, přezkoumání jejich žádosti o odškodnění nezletilého a o iniciování změny zákona. Ten jim ve své odpovědi pouze formálně vyjádřil soucit, ale schůzku i přezkum žádosti odmítl a změnu zákona také.

Až Nejvyšší soud dovodil odpovědnost státu

Až Nejvyšší soud tyto rozsudky zrušil jako odporující Úmluvě o biomedicíně a legislativní mezeru překlenul výkladem, že je třeba na případ chlapce aplikovat nový odškodňovací zákon. S interpretací práva ve prospěch osob poškozených očkováním na zdraví však nesouhlasilo ministerstvo a podalo proti rozsudku Nejvyššího soudu dovolání, ve kterém absurdně argumentovalo porušením ústavně zaručeného práva státu (!) na spravedlivý proces a vlastnit majetek. Ústavní stížnost byla obratem odmítnuta a věc se tak vrátila k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který bude provádět dokazování.

Za nemravným a nelidským postojem ministerstva, že ve prospěch poškozených očkováním nesmí být použit nový odškodňovací zákon, a jeho agresivním prosazováním včetně ústavní stížnosti stojí úřední osoby Jan Bačina (v pozici ředitele právního odboru) a Denisa Kopková (v pozici zástupce ředitele právního odboru). Je nepochopitelné, že podle nich by odškodnění chlapce porušilo ústavně zaručená práva ministerstva, resp. státu, ale zásah do ústavně zaručených práv chlapce nevnímají. Z pohledu Ligy lidských práv je ostudou, že ministerstvo nehledá spravedlivé řešení, ale prosazuje výklad, který je zjevně, slovy občanského zákoníku, v rozporu s dobrými mravy a urážející obyčejné lidské cítění.

 

Podniknuté kroky

 • červen 2016 – Rodiče chlapce požádali stát o náhradu újmy a zdraví ve výši 2 miliony korun.
 • prosinec 2016 – Ministerstvo zdravotnictví žádost o mimosoudní vyrovnání odmítlo.
 • březen 2017 – Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv žalobu o náhradu újmy na zdraví.
 • listopad 2017Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k žalobě.
 • březen 2018 – Liga lidských práv předložila soudu odborný článek prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. „Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním“.
 • duben 2019 – Obvodní soud pro Prahu 2 (soudkyně Jana Hercíková) žalobu zamítl s odůvodněním, že neexistuje právní úprava, která by vymezovala odpovědnost státu za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním.
 • září 2019 – Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv odvolání k Městskému soudu v Praze.
 • únor 2020 – Městský soud v Praze (soudci Vladimír Fučík, Eliška Mrázková a Pavel Vlach) potvrdil rozsudek Obvodního soudu a našemu klientovi pouze zrušil povinnost uhradit protistraně náklady řízení.
 • červen 2020 – Za nezletilého bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu.
 • srpen 2021 – Nejvyšší soud (soudci Robert Walter, Martina Vršinská a Petr Vojtek) svým rozsudkem oba předchozí rozsudky zrušil a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k dalšímu řízení
 • prosinec 2021 – Ministerstvo zdravotnictví podalo proti rozsudku Nejvyššího soudu ústavní stížnost, která byla obratem odmítnuta.
 • leden 2022 – Případ převzal jiný soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ivo Krýsa, který se nejprve dotázal na možnost nového mimosoudního posouzení nároku a přerušení řízení, což bylo oběma stranami odmítnuto. Následně zadal zpracování znaleckého posudku Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Tiskové zprávy k případu a mediální ohlasy

Právní pomoc Honzikovi můžete podpořit v kampani Ligy lidských práv

+function(w, d, s, u, a, b) { w['DarujmeObject'] = u; w[u] = w[u] || function () { (w[u].q = w[u].q || []).push(arguments) }; a = d.createElement(s); b = d.getElementsByTagName(s)[0]; a.async = 1; a.src = "https:\/\/www.darujme.cz\/assets\/scripts\/widget.js"; b.parentNode.insertBefore(a, b); }(window, document, 'script', 'Darujme'); Darujme(1, "7utinub7nlz06jg0", 'render', "https:\/\/www.darujme.cz\/widget?token=7utinub7nlz06jg0", "270px");

hexavakcína, ministerstvo zdravotnictví, Nejvyšší soud, očkování, odškodnění