Podniknuté kroky

 • červen 2016 > Rodiče chlapce požádali stát o náhradu újmy a zdraví ve výši 2 miliony korun.
 • prosinec 2016 > Ministerstvo zdravotnictví žádost o mimosoudní vyrovnání odmítlo.
 • březen 2017 > Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv žalobu o náhradu újmy na zdraví.
 • listopad 2017 > Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k žalobě.
 • březen 2018 > Liga lidských práv předložila soudu odborný článek prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. „Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním“.
 • duben 2019 > Obvodní soud pro Prahu 2 (soudkyně Jana Hercíková) žalobu zamítl s odůvodněním, že neexistuje právní úprava, která by vymezovala odpovědnost státu za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním.
 • září 2019 > Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv odvolání k Městskému soudu v Praze.
 • únor 2020 > Městský soud v Praze (soudci Vladimír Fučík, Eliška Mrázková a Pavel Vlach) potvrdil rozsudek Obvodního soudu a našemu klientovi pouze zrušil povinnost uhradit protistraně náklady řízení.
 • červen 2020 > Za chlapce jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu s argumentací, že nižší soudy rozhodly formalisticky a nezbývaly se výkladem, který umožňuje nahradit dítěti újmu
 • červen 2021 > Doložili jsme Nejvyššímu soudu komunikaci rodičů chlapce s ministrem Adamem Vojtěchem, který odmítl přezkoumání jejich žádosti i jejich podnět ke změně odškodňovacího zákona.
 • srpen 2021 > Nejvyšší soud (soudci Robert Waltr, Martina Vršanská a Petr Vojtek) zvolil takový výklad právní úpravy, který umožňuje odškodnění v případech újmy způsobené povinným očkováním, rozsudky nižších soudů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně.
 • prosinec 2021 > Ministerstvo podalo proti rozsudku Nejvyššího soudu ústavní stížnost a namítalo porušení práva státu na spravedlivý proces a dalších práv, stížnost však byla Ústavním soudem obratem odmítnuta jako nepřípustná a předčasná.
 • od ledna 2021 > Věc před Obvodním soudem pro Prahu 2 byla přidělena jinému soudci. Soudce Ivo Krýsa nejprve vyzval strany ke smíru, který ale nebyl s ohledem na postoj ministerstva možný. Od května 2022 soud činil kroky k zadání znaleckého posudku. Dokonce ustanovil jeden znalecký ústav, ale následně ho znaleckého úkolu zprostil kvůli pozastavení znalecké činnosti. Následně soud informoval účastníky, že řada znalců či znaleckých ústavů či možných znalců ad hoc z různých důvodů odmítla zpracovat znalecký posudek nebo nereagovala. Soud požadoval součinnost po účastnících řízení k nalezení znalce, která byla poskytnuta.
 • listopad 2023 > Nakonec soud ustanovil ad hoc znalkyní dětskou lékařku Hanu Cabrnochovou, která je vysoce problematickou osobou kvůli svým vazbám na výrobce vakcín, ale i kvůli chybějící odbornosti pro znalecký úkol. Žalobce proti jejímu ustanovení podal námitky.
 • od ledna 2024 > Případ chlapce převzala nová soudkyně Kateřina Pelišová a v únoru 2024 zprostila výkonu znalecké činnosti dětskou lékařku Cabrnochovou a zároveň ustanovila novým znalcem ad hoc dětského lékaře Daniela Dražana, který je z hlediska konfliktu zájmů i chybějící odbornosti stejně problematický jako Cabrnochová. Opět jsme podali námitky, a to jak proti znalci, tak i námitku podjatosti proti soudkyni, neboť ustanovení další takové osoby nelze chápat jinak, než jako schválnost. Námitku proti znalci jsme ještě podrobně odůvodnili. Soudkyně byla shledána nepodjatou, proto se bude zabývat námitkami proti znalci.

Tiskové zprávy k případu a mediální ohlasy

hexavakcína, ministerstvo zdravotnictví, Nejvyšší soud, očkování, odškodnění