Ministerstvo uložilo pokutu porodní asistentce, ta zažádala o odškodnění za nezákonný postup

Liga lidských práv zastupuje porodní asistentku Johanku Kubaňovou, která čelila likvidační pokutě 120 000 Kč za poskytování péče během porodů v domácím prostředí.

Naši právníci podali naposledy v listopadu 2020 odvolání proti druhému rozhodnutí se sníženou pokutou 80 000 Kč. Po dlouhé nečinnosti státních orgánů pak podali stížnost na průtahy k Ministerstvu zdravotnictví. To se za průtahy omluvilo a rozhodlo o zastavení řízení s odůvodněním, že došlo k promlčení.

Řízení o pokutě bylo tedy zastaveno. Naopak teď Johanka Kubaňová požaduje odškodnění za nezákonný postup.

Díky této kauze se podařilo docílit výkladu, že poskytování první pomoci porodní asistentkou při domácím porodu nemůže být protiprávním jednáním. Tento výklad zaujalo Ministerstvo zdravotnictví na základě našeho prvního odvolání.

“Celé řízení proti porodní asistentce trvalo 4 roky, kdy jí hrozila pokuta v enormní výši, byla odrazována od výkonu své profese a řízení ji profesně poškozovalo. Přitom se klientka ničeho protiprávního nedopustila, naopak poskytováním péče ženám a dětem jednala v jejich nejlepším zájmu. Omluvu tedy nepovažujeme za dostačující a požadujeme náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku tohoto řízení.“ uvedla advokátka Zuzana Candigliota.

Náhradu nemajetkové újmy porodní asistentce nyní soud přiznal

Městský soud v Praze nyní pravomocně přiznal porodní asistentce odškodnění za nesprávný úřední postup – nepřiměřenou délku přestupkového řízení kvůli asistenci u domácích porodů.

Stručná rekapitulace k náhradě nemajetkové újmy:

 • leden 2023 – Podali jsme žalobu na náhradu újmy za nepřiměřenou délku řízení.
 • duben 2023 – Ministerstvo se vyjádřilo k žalobě a také vyřídilo žádost o odškodnění tak, že nárok neuznalo.
 • červenec 2023 – Zaslali jsme soudu repliku k vyjádření ministerstva a s doplněním skutkových tvrzení, konalo se také jednání a po poučení ze strany soudu jsme doplnili tvrzení ohledně likvidačního charakteru pokuty.
 • srpen 2023 – Konalo se další jednání, kde byl vyhlášen rozsudek.
 • říjen 2023 – Ministerstvo si podalo odvolání, my jsme odvolání nepodávali, ale vyjádřili jsme se k odvolání ministerstva.
 • 26. 4. 2024 – Městský soud v Praze vydal rozsudek bez nařízení jednání, kde je pravomocně přiznáno odškodnění za nepřiměřenou délku přestupkového řízení kvůli asistenci u domácích porodů. 

Tiskovou zprávu k této kauze najdete zde.

K tomuto případu vydala stanovisko také Unie porodních asistentek. Díky tomu mají  porodní asistentky odborné i právní vodítko, jak postupovat.

Detailnější informace o případu naleznete na tomto odkazu.

Všem podporovatelům, kteří přispěli v naší (již uzavřené) kampani na platformě Darujme.cz, velmi děkujeme. Díky vaší pomoci byly Johance Kubaňové poskytnuty právní služby.

Liga lidských práv zastupuje porodní asistentku Johanku Kubaňovou v dalších řízeních. Stále totiž pokračujeme v zastupování porodních asistentek, kterým stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů tím, že jim omezuje registraci. Krajské úřady totiž při udělování oprávnění pro porodní asistentky uvádí dodatek: “vyjma vedení fyziologického porodu”. A přitom právě vedení fyziologického porodu je kompetencí porodních asistentek. Bližší informace vám přineseme již brzy.

TZ: Liberties‘ Zpráva o právním státu 2024

Liberties‘ Rule of Law Report 2024 – Liberties‘ Zpráva o právním státu 2024

STAGNACE ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI REFORMY JUSTICE A V BOJI PROTI KORUPCI V ROCE 2023

 • Jde o nejrozsáhlejší nezávislou zprávu předloženou EU
 • Zvyšující se zákazy protestů, zejména pro klimatická a propalestinská demonstrace
 • Liga lidských práv z České republiky se na zprávě podílela s dalšími 36 lidskoprávními organizacemi z celé EU

Podle nově zveřejněné Liberties Zprávy o stavu právního státu 2024 se právní stát v Evropské unii v roce 2023 nadále zhoršoval, a to z toho důvodu, že vlády pokračovaly v oslabování systému brzd a protivah. Došlo k výraznému nárůstu omezení práva na pokojný protest, v mnoha případech se však aplikují selektivně pouze na propalestinské a klimatické protesty. Celá zpráva je ke stažení zde.

Ve svém pátém vydání od roku 2019 zpráva identifikuje nejmarkantnější porušování spravedlnosti, korupce, svobody médií, bezpečnosti novinářů, systému brzd a protivah, občanského prostoru a systémových problémů v oblasti lidských práv v Evropské unii v roce 2023. Komplexní analýza, na níž spolupracovalo 37 lidskoprávních organizací 19 zemí EU je dosud nejpodrobnější stínovou zprávou o právním státu, kterou provedla nezávislá síť pro občanské svobody. Evropská komise bere tato zjištění v úvahu při svém každoročním monitorování právního státu, čímž potvrzuje mezinárodní význam zprávy.

V České republice je celková situace stagnující. Nejnaléhavějším problémem je nedostatečný pokrok v reformě soudního systému a v boji proti korupci. Co se týče soudního systému, projekt digitalizace justice stále není dokončen, soudům chybí personál a snižují se platy soudců, což může mít v budoucnu vliv na kvalitu soudnictví. Základními nedostatky trpí taktéž reforma státního zastupitelství a chybí podpora pro soudní znalce. V případě boji proti korupci postupuje Česká republika velice pomalu. Doporučení GRECO ani Evropské komise nebyly uspokojivě splněny. Příkladem je přetrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti i přes trvající konflikt zájmů, včetně jeho prověřování policisty z NCOZ v souvislosti s korupcí a kupčením s brněnským městským majetkem. Legislativní otázky, jako je zákon o lobbyingu, etický kodex Parlamentu či zákon o střetu zájmů, stále nejsou uspokojivě vyřešeny. Národní zprávu o právním státu vypracovala Liga lidských práv. Zpráva o České republice je k dispozici zde.

V dobře zavedených demokraciích, jako je Francie, Německo, Belgie,  zpráva odhaluje občasné, nikoli však endemické problémy s právním státem. Skutečné obavy vznikají, když existuje možnost, že se k moci dostane extremistická strana, protože ta by mohla tyto sporadické problémy v budoucnu proměnit v systémový problém. V jiných starších demokraciích, například v  Itálii, Švédsku, kde se k moci dostaly krajně pravicové strany, které postupně narušují právní stát, se zdá, že rozklad je postupný proces. To lze přičíst odolnosti těchto starších demokratických institucí, které je činí odolnějšími vůči pokusům o převzetí. To naštěstí zastáncům demokracie poskytuje příležitost mobilizovat se, shromáždit podporu a působit proti těmto podkopávajícím silám. V rozvíjejících se demokraciích EU se trajektorie právního státu může rychle změnit – buď směrem k obnově, nebo k úpadku. Příkladem je Slovensko, kde nedávno ustavená vláda inspirovaná maďarským modelem systematicky bourá demokratické struktury. Mezitím na Slovinsku nová prodemokratická administrativa aktivně pracuje na nápravě situace. Polská zkušenost zdůrazňuje složitou výzvu k obnovení právního státu, aniž by došlo k neúmyslnému porušení samotných právních základů, které se snaží obnovit. Na druhou stranu Maďarsko dokládá, že spoléhat se při reformách pouze na nátlak EU a sankce má svá omezení. Navzdory legislativním změnám je pro skutečný posun nutná trvalá podpora demokracie na nejnižší úrovni, protože institucionální zajetí zůstává trvalou překážkou skutečných změn.

Balazs Denes, výkonný ředitel Unie občanských svobod pro Evropu (Liberties), řekl:

“Liberties Rule of Law Report 2024 ukazuje, že úmyslné poškozování nebo zanedbávání nápravy porušování zásad právního státu ze strany vlád, které se neřeší, může časem přerůst v systémové problémy. Sílící krajní pravice, která navazuje na tato zneužití, velmi rychle rozloží evropskou demokracii, pokud Evropská komise nepoužije mnohem důraznějším způsobem nástroje, které má k dispozici, včetně řízení o porušení práva nebo podmíněného zmrazení finančních prostředků EU. Není třeba čekat, až vznikne podobný stav jako v Maďarsku s neodstranitelným antidemokratickým režimem.“

Kontakty:

LIGA LIDSKÝCH PRÁV: Jana Řepová, jana.repova@llp.cz

LIBERTIES: Valentin Toth, +4915734590281 (Signal, Whatsapp), valentin.toth@liberties.eu

Ministr zdravotnictví přiznal odškodnění ženě, která byla sterilizována kvůli svému romskému původu

V případu naší klientky na podzim roku 2022 došlo k zamítnutí žádosti, navzdory tomu, že jako důvod sterilizace je ve zdravotnické dokumentaci výslovně uveden romský původ žadatelky (o případu jsme informovali zde). Ačkoliv jsme tento a další právní argumenty předložili již v původní žádosti, Ministerstvo zdravotnictví se k nim v rozhodnutí ani nevyjádřilo a žádost zamítli jako nedůvodnou. Jde o náš první úspěšný rozklad, ostatní byly zatím vždy zamítnuty.

Nyní ministr zdravotnictví po námi podaném rozkladu přehodnotil naše námitky, shledal je důvodnými a žena odškodnění obdrží.

V rozkladu jsme namítali především:

 1. diskriminační rasový důvod sterilizace, který lze vyčíst z předložené dokumentace;
 2. absenci zdravotní indikace žadatelky ke sterilizaci;
 3. nedostatky v náležitostech žádosti o sterilizaci;
 4. nedostatky v náležitostech zápisu ze sterilizační komise;
 5. nedostatky v náležitostech souhlasu k operaci;
 6. absenci písemného poučení o nereparabilitě zákroku,
 7. nezohlednění posouzení Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví jakožto důkazního prostředku/podkladu pro napadené rozhodnutí.

V dokumentaci a původním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví bylo na základě našich námitek shledáno hned několik pochybení. Tím zásadním byl diskriminační rasový důvod uvedený v žádosti o sterilizaci, i v protokolu z jednání sterilizační komise. Tím, že se k němu původně ministerstvo nevyjádřilo, zatížilo rozhdonutí dílčí nepřezkoumatelností.

Ze spisové dokumentace vyplývá, že žádost o sterilizaci i rozhodnutí sterilizační komise, které jsou součástí zdravotnické dokumentace, obsahuje slovo “ROMO“, které vysoce pravděpodobně poukazuje na etnický původ žadatelky a ukazuje na to, že při posuzování její

žádosti byly brány v potaz i jiné než lékařské okolnosti (neboť tato zkratka je zachycena nejen v žádosti o sterilizaci, ale také v protokolu zjednání sterilizační komise). Takový postup spočívající ve vyplnění (popř. v případě žádosti předvyplnění) této zkratky v protokolu o jednání sterilizační komise vyvolává důvodné pochybnosti, jaké všechny faktory zohlednila komise při posuzování žádosti žadatelky. Na tom nic nemění, že žadatelka, ať už z jakéhokoliv důvodu, žádost podepsala. Zohledňování etnického původu žadatele bylo v rozporu s tehdy platnou právní úpravou (viz indikace dle směrnice). Jestliže se ministerstvo v napadeném rozhodnutí vůbec k tomuto tvrzení žadatelky, připomenutému v rámci řízení vyjádřením jiného útvaru ministerstva, vůbec v napadeném rozhodnutí nevyjádřilo (byť i nedopatřením), pak zatížilo své rozhodnutí dílčí nepřezkoumatelností.”

Dalším zásadním nedostatkem byl obecný souhlas “Souhlasím s operací” a podpis žadatelky. Již v původní žádosti jsme upozorňovali, že takový souhlas nemůže být považovaný za informovaný a svobodný, čemuž přisvědčilo i nové rozhodnutí:

“Souhlas uvedený ve zdravotnické dokumentaci je napsán na zadní stránce operační vložky a omezuje se pouze na slova „souhlasím s operací“ (bez další specifikace) a podpis žadatelky. O jakékoliv formě poučení se dokument nezmiňuje. Informace o provedení poučení žadatelky nevyplývají ani z jiných dokumentů doložených ve spise. Uvedené okolnosti lze považovat za takové, které vážně narušují svobodu a prostotu omylu uděleného souhlasu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 297/2021 Sb., tudíž oproti názoru ministerstva dospívám k závěru zcela opačnému, pokud jde o důvodnost žádosti žadatelky.”

Ministrovo rozhodnutí o rozkladu napravilo předchozí nesprávné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a díky tomu bude odškodněna žena, která má na odškodnění jednoznačný nárok. Argumentace navíc vyjasňuje nároky na informovaný a svobodný souhlas a nutnost poučení pacienta, což jsou oblasti, ve kterých byla předchozí rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví nejednoznačná a nekonzistentní.

Obětem protiprávní sterilizace pomáháme díky projektu, který podpořily Norské fondy.

Rozhodnutí o rozkladu – Soňa Karolová

Nemocnice nezákonně skartovala zdravotnické dokumentace již po 10 letech. Oběti protiprávní sterilizace kvůli tomu nedosáhnou na odškodnění

Některé ženy, které chtějí žádat o odškodnění za protiprávně provedenou sterilizaci, mají značně ztížené až znemožněné odškodnění získat. Zdravotnická dokumentace jim totiž byla skartována, některým z nich navíc nezákonně. Jen mezi našimi klientkami jsou jich desítky. Ministerstvo zdravotnictví v současné době drtivou většinu žádostí o odškodnění, u kterých je skartovaná zdravotnická dokumentace, zamítá.

Délka skartační lhůty zdravotnické dokumentace se řídí vyhláškou o zdravotnické dokumentaci. Její nejstarší verzí je vyhláška č. 385/2006 Sb., která byla účinná od 1. 4. 2007. V současné době je účinná vyhláška č. 98/2012 Sb. Obě vyhlášky upravují stejnou skartační lhůtu v případě hospitalizace: 40 let od poslední hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení. Porod je v České republice vždy spojen s hospitalizací. Nicméně do dnešní doby existují nemocnice, které skartují porodopisy po kratším časovém období. Nemocnice často jednají na základě zastaralých vnitřních předpisů a jejich skartační plán v některých případech schvaluje městský archiv, jako například v případě Městské nemocnice Ostrava (Fifejdy). Tam se až do podzimu 2022, kdy jsme podali několik stížností na poskytovatele zdravotních služeb, všechny porodopisy skartovaly po 10 letech se souhlasem Archivu města Ostravy.

V této nemocnici podstoupilo zákrok sterilizace více než 20 našich klientek, většina z nich navíc až po roce 1990, někdy dokonce až po roce 2000. Ani tyto zdravotnické dokumentace už neexistují. Tvrzení, že porodopisy mají jinou skartační lhůtu než zdravotnická dokumentace související s hospitalizací, je mylný. Porod ve zdravotnickém zařízení je vždy spojen s hospitalizací, proto by měl být porodopis (a v tomto případě i související zdravotnická dokumentace k provedení sterilizace) uchován v nemocnici 40 let od ukončení hospitalizace (popřípadě 10 let od úmrtí pacienta).

Tuto skutečnost nám potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v reakci na naši žádost o informace:

Porodopis je stejně jako chorobopis soubor informací, údajů, obrazových materiálů apod. vedený o pacientovi, konkrétně o pacientově zdravotním stavu a o postupu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotní služeb během hospitalizace pacienta. V případě porodopisu se jedná o matku a novorozence. Porodopis obsahuje např. informace o průběhu porodu, průběhu hospitalizace a další náležitosti jakými jsou např. informované souhlasy. Přijetím těhotné/rodící ženy k porodu dochází v rámci zdravotnického zařízení k přijetí pacientky k hospitalizaci v souvislosti s porodem, tedy k poskytování lůžkové péče v rámci hospitalizace. Na porodopis se tedy vztahuje stejná skartační lhůta, jako je tomu u každé jiné zdravotnické dokumentace při hospitalizace pacienta.“

V případě prvních stížností na Městskou nemocnici Ostrava (Fifejdy), jsme se museli obrátit až ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Dle nemocnice totiž skartace proběhla v souladu s právem. Krajský úřad nám potvrdil, že skartace s takto krátkou lhůtou je skutečně nezákonná. V poslední odpovědi od Městské nemocnice Ostrava bylo nakonec přislíbeno, že nemocnice upraví skartační plán tak, aby byl v souladu se v současnosti platnou legislativou. Skartované dokumentace jsou však nenávratně ztraceny.

Odpověď z Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace

Odpověď z krajského úřadu

Odpověď z Městské nemocnice Ostrava

Obětem protiprávní sterilizace pomáháme díky projektu financovaného z Norských fondů.

Proč a jak podat podnět k ombudsmanovi v případě nezákonné sterilizace?

Kdo je ombudsman

Ombudsman (můžete se setkat i s jinými názvy, jako je Veřejný ochránce práv, popřípadě zkratka VOP) je člověk, který s pomocí svého týmu chrání vaše práva a svobody, konkrétně v situacích, kdy s vámi úřady nejednají správně. Není podřízený žádného úřadu ani ministerstva, na které si chcete stěžovat, takže si můžete být jisti jeho nestranností a nezávislostí.

Kdy podat podnět k ombudsmanovi?

Podnět podejte, pokud máte tyto problémy:

 • nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem Ministerstva zdravotnictví;
 • Ministerstvo zdravotnictví nevydalo rozhodnutí ve stanovené lhůtě nebo řízení vůbec nezahájilo;
 • úřad nebo úředník se chovají nevhodně, arogantně.

Nevyužívejte ale ombudsmana jako prvního způsobu obrany. Je nutné, abyste nejprve podali žádost o odškodnění. Pokud Ministerstvo zdravotnictví vaši žádost zamítne a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, musíte podat rozklad (to je něco jako odvolání a s jeho sepsáním vám můžeme pomoci). Teprve následně je možné podat podnět k ombudsmanovi, ne dříve. 

Jak vám může ombudsman pomoci?

Ombudsman vyšetří, jestli Ministerstvo zdravotnictví udělalo chybu, kterou v podnětu popisujete. Pokud zjistí, že ano, vysvětlí ministerstvu, kde chybu udělalo a požádá ho, aby se do 30 dnů vyjádřilo, jestli provedlo, provádí nebo provede opatření, která napraví současnou situaci.

Pokud ministerstvo situaci nenapraví nebo se vůbec nevyjádří, ombudsman sám navrhne, která opatření má ministerstvo provést. I v této situaci musí ministerstvo ombudsmanovi říct, jestli tato opatření provedl. Pokud to neudělá tak, aby byl ombudsman spokojený, informuje o tom ombudsman nadřízený úřad. Taky může informovat veřejnost skrze média. 

Upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví není povinno ombudsmana poslechnout a provést, co mu doporučil.

Jak vám ombudsman pomoci nemůže?

Ombudsman nemůže rozhodnout o přiznání peněžité náhrady místo Ministerstva zdravotnictví nebo soudu, nemůže Vás zastupovat, ani vám poskytnout právní poradenství. Taky nemůže rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví měnit nebo rušit (nemůže rozhodovat o tom, jestli a jakým způsobem budete odškodněni). Nemůže dávat Ministerstvu pokuty a nemůže měnit/rušit zákony ani navrhovat jejich změnu.

Kdy podnět k ombudsmanovi nepodávat?

Nepodávejte podnět, pokud:

 • nesouhlasíte se soudními rozhodnutími;
 • nesouhlasíte se zákonem (chcete změnit, zrušit zákon nebo jeho části).

Nepodávejte podnět, pokud si chcete stěžovat na:

 • Parlament
 • vládu
 • prezidenta
 • Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
 • zpravodajské služby (BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace)
 • Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS)
 • zahraniční úřady

Jak podat podnět?

Podnět můžete podat třemi způsoby: písemně, elektronicky nebo osobně. Za podání nic neplatíte.

V případě elektronického podání můžete využít tři varianty. Podnět lze podat on-line zde, e-mailem na adresu podatelna@ochrance.cz, popřípadě datovou schránkou (ID datové schránky: jz5adky).

V případě, že podáváte podnět poštou, zasílejte ho na adresu: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Můžete využít náš vzor podnětu: Podnět KVOP_obecný k tisku

Na výše uvedené adrese můžete podat podnět osobně. V tomto případě je možné podnět sepsat s právničkou nebo právníkem na místě každý všední den od 8 do 16 hod. Upozorňujeme, že Kancelář veřejného ochránce práv neslouží jako právní poradenství a může pouze přijmout váš podnět. Samozřejmě můžete na podatelnu donést podnět již sepsaný.

K podnětu přiložte všechny důkazy, které máte k dispozici: komunikaci s úřadem i rozhodnutí a vše další, co považujete za důležité.

Obětem protiprávní sterilizace pomáháme díky projektu financovaného z Norských fondů.