Reakce Ligy na sdělení České lékařské komory

 

České lékařská komora uveřejnila 10. 6. 2016 na svých stránkách článek „Stop zbytečné administrativě. Lékaři i ostatní zdravotníci chtějí léčit a starat se dobře o pacienty„, ve kterém jsou mezi  tvůrci nadbytečné administrativní dokumentace uvedeny i organizace zabývající se ochranou lidských práv. Považujeme proto za správné se k obsahu dokumentu krátce vyjádřit.

(Pokračování textu…)

Zdravotnická zařízení vyžadují poplatek za nahlédnutí do dokumentace

19.1.2014 | 18:55 | Pořad: Zprávy FTV Prima

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
——————–
Dobrý večer. Na Primě pro vás vysíláme nedělní zprávy. Děkujeme vám, že se díváte. Tomáš Hauptvogel a Terezie Kašparovská vás budou provázet.

Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor
——————–
Dobrý večer. Jsme rádi, že chcete vědět, co se děje. Pacienti a jejich příbuzní musí v některých nemocnicích platit, když chtějí nahlédnout do zdravotní dokumentace. Nejedná se přitom o malé částky. Zdravotnická zařízení si účtují i stovky korun. Proti tomu se ale pacienti a příbuzní bouří. Poplatky za dodatečné vyhledání dokumentace už dokonce řeší i soud.

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka
——————–
Při pobytu v nemocnici je dokumentace pro pacienta a jeho blízké k dispozici zdarma snad všude. To, že vám ale tentýž dokument někdo později vyhledá a přinese, se už může prodražit.

osoba
——————–
Já myslím, že to by měla být jako samozřejmost pro každého.

osoba
——————–
Každý má nárok, ne, vědět o svým blízkým.

osoba
——————–
Já to beru, že prostě by se nemělo vůbec jako využívat ty nemocné lidi.

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka
——————–
Za nahlédnutí do zdravotní dokumentace zaplatíte v každé nemocnici výrazně jiné peníze. A liší se také částky, které nemocnice požadují za výpisy. Například v Berouně hodina vyhledávání v dokumentaci vyjde na 2 stovky. Vyhledávání v Trutnově už ale stojí 240 korun. Nemocnice v ostravských Vítkovicích pacienty také nešetří. Za nahlédnutí do neaktuální dokumentace chce 150 korun.

Petra BAKOVÁ, mluvčí Vítkovické nemocnice
——————–
Tento poplatek se váže, se váže na náklady pracovníka, který musí dokumentaci vyhledat v archivu, musí dokumentaci chronologicky seřadit a očíslovat a dále tento pracovník je přítomen samotnému nahlížení.

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka
——————–
David Zahumenský zastupuje klientku, která se chce bránit proti osmdesátikorunovému poplatku. Věří, že u soudu uspějí a nemocnice budou muset tyto poplatky zrušit.

David ZAHUMENSKÝ, advokát
——————–
Zdravotnické zařízení může požadovat pouze poplatek za pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace. Zákon s poplatkem za nahlížení do dokumentace nepočítá, takový poplatek je protizákonný.

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka
——————–
Některé nemocnice zavedly výjimky pro pacienty, kteří jsou prokazatelně v hmotné nouzi. Spousta zdravotnických zařízení ale samotné nahlédnutí ani v ceníku nevede.

Jitka ZINKE, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice, Praha
——————–
Za to samotné nahlédnutí není žádný poplatek, nicméně samozřejmě potom za výpis, to už je spojené s nějakými finančními náklady a ty vyplývají z vlastně administrativních činností.

Anna HÁJKOVÁ, redaktorka
——————–
Jestli si nemocnice poskytnutí dokumentu smí účtovat jako náklad, nebo ne, rozhodne soud během příštích měsíců. Krajské štáby a Anna Hájková, Prima FTV.

Prevence mučení není hra

Článek byl publikován dne 8. 3. 2010 v deníku Lidové noviny.
Daniel Kaiser ve svém sloupku Krásná nová hřišťátka (LN 3. 3.) zlehčuje skutečnost, že orgány proti mučení nemají v Česku přístup do zdravotnické dokumentace. Podle komentátora ochránci před mučením nemají zájem o fakta. Bohužel fakta chybějí spíše v jeho příspěvku.
Spor o přístup do dokumentace se naposledy rozhořel při říjnové návštěvě Evropského výboru proti mučení (CPT) ve vězeňské nemocnici Pankrác. Těsně před ní byl totiž všem ředitelům věznic rozeslán metodický pokyn, který zakazuje zpřístupnit zdravotnickou dokumentaci vězňů členům výboru. Dokumentace obsahuje mimo jiné informace o umístění vězňů na izolaci a použití jiných omezujících opatření. A pokud delegace nemá přístup k takovým informacím, nemůže kontrolovat dodržování základních práv osob, jejichž osobní svoboda je omezena. K individuálním excesům i systémovým problémům v ústavech přitom bohužel dochází a je jedno, zda se jedná o věznice, policejní stanice, léčebny nebo třeba dětské domovy.

Výbor působí při Radě Evropy už od roku 1990 a dohlíží na naplňování Úmluvy proti mučení. Jeho zástupci navštěvují místa omezení svobody ve 48 zemích od Islandu po Kavkaz a Vladivostok. Jedná se o psychiatry, právníky, specialisty na vězeňství, zadržování mladistvých a další profese. Všichni jsou jmenování svými státy a jejich práce vždy reflektuje moderní trendy. Je co zlepšovat, ale…

Česká republika je členem EU a lze souhlasit s panem Kaiserem, že už to by mělo svědčit o určitém standardu ochrany lidských práv. Neznamená to ale, že není co zlepšovat. Mimo to bychom měli vzít v úvahu, že pokud klademe překážky práci Evropského výboru proti mučení my, těžko pak můžeme za totéž kritizovat Rusko, Turecko nebo Ukrajinu.

Za vydání zdravotnické dokumentace pacient nemusí platit předem

Brno, Budapešť – 29. května 2008 – Krajský soud v Brně potvrdil právo pacienta na vydání zdravotnické dokumentace, aniž by pacient musel předem hradit náklady na pořízení kopie.
Soud tak rozhodl v případě pana M., klienta Ligy a MDAC, který v dubnu 2005 požádal Fakultní nemocnici v Brně o poskytnutí kopie jeho zdravotnické dokumentace. Ta vydání kopie odmítla s tím, že dokumentace obsahuje údaje o třetích osobách a neposkytla panu M. ani upravenou kopii, která by takové informace neobsahovala. Proto se pan M. obrátil na soud. Přestože soud prvního stupně žalobu zamítl, odvolací soud dal žalobci za pravdu a nemocnici přitom upozornil na to, že právo pacienta na vydání kopie zdravotnické dokumentace nemůže být podmíněno předchozím uhrazením nákladů na její pořízení. Ze zákona totiž vyplývá, že úhradu těchto nákladů může zdravotnické zařízení požadovat až následně, tedy poté, co kopii dokumentace pacientovi předá. A právě výše nákladů na pořízení kopie zdravotnické dokumentace, jejichž úhradou nemocnice podmiňovala její vydání, byla v případě pana M. zarážející. Nemocnice požadovala uhradit náklady v celkové výši 1 396 Kč, z čehož pouze 106 Kč tvořily náklady na pořízení samotné kopie a zbytek částky tvořila úhrada za 1,45 hodin práce lékaře a za 2 hodiny práce dalšího zaměstnance nemocnice.
„Toto rozhodnutí opětovně potvrzuje, že pacient má vedle práva na nahlížení do vlastní zdravotnické dokumentace a pořizování si výpisů a opisů rovněž právo na vydání její kopie. Je přitom na pacientovi, jakou konkrétní formu získání informací ze zdravotnické dokumentace zvolí a zdravotnické zařízení je povinno tuto volbu respektovat“, uvádí Jana Marečková, právnička MDAC a Ligy.
Právník MDAC a Ligy Maroš Matiaško dodává: „Bohužel praxe ukazuje, že domoci se práva na vydání kopie vlastní zdravotnické dokumentace postupem podle zákona je pro pacienty stále obtížné a zdlouhavé. Naopak, nemocnice dostatečně nechrání zdravotnické dokumentace pacientů před neoprávněným nahlížením cizími osobami, jak prokázal nedávný test MF Dnes. Neoprávněné osoby tak paradoxně mohou získat přístup ke zdravotnické dokumentaci mnohem snadněji než samotný pacient.“
Bližší informace poskytne:
Jana Marečková, právnička MDAC, mobil: +420 773 621 228.

Senátoři: Pacient má právo na přístup do své zdravotnické dokumentace

Liga lidských práv (Liga) a Centrum advokacie duševně nemocných (MDAC) vedly v posledních letech řadu sporů o vydání zdravotnické dokumentace. Byly mezi nimi i případy nezákonného držení v psychiatrické léčebně, podezření ze znásilnění v léčebně nebo „léčby“ v klecovém lůžku. Nejen v těchto případech je přístup do zdravotnické dokumentace nutným předpokladem jakékoli úspěšné právní obrany proti zdravotnickému zařízení.

Obě organizace se v minulosti zasazovaly o zlepšení situace v přístupu do zdravotnické dokumentace, mimo jiné opakovaně vybízely českou vládu, aby učinila patřičné legislativní změny. V březnu 2006 dosáhlo MDAC společně s Ligou precedentního rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, který potvrdil, že pacient má právo na to, aby mu zdravotnické zařízení vydalo kopii jeho zdravotních záznamů.

Právní ředitelka MDAC a advokátka Barbora Bukovská novelu komentovala slovy: „Přístup do zdravotnické dokumentace je základní zárukou ochrany lidských práv v souvislosti s poskytováním zdravotnické péče. Doufáme, že nový zákon přispěje ke změně paternalistického přístupu, který je v českém zdravotnictví silně zakořeněn. V současné praxi je běžné, že pacientovi je odpíráno právo rozhodovat o způsobu své léčby a že nemocnice často pacientovi odmítají vydat kopii toho, co je o něm napsáno v jeho zdravotnických záznamech. MDAC bude sledovat, jak je zákon dodržován v praxi.“

Přestože obě organizace novelu zákona vítají, upozorňují na to, že české zdravotnické právo obecně zůstává zastaralé a nezajišťuje pacientům standardy ochrany jejich základní lidských práv při poskytování lékařské péče, jaké jsou očekávány od členského státu Evropské unie.

Bližší informace:
David Zahumenský, právník MDAC, tel. 777 306 906, e- mail dzahumensky@mdac.info