Rozvoj kontinuální péče v porodnictví

Cíle projektu:

Jedním z problémů, který identifikovala vládní strategie pro rovnost mužů a žen pro roky 2014-2020, je omezená možnost svobodné volby místa, způsobu a okolností porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče. Prostřednictvím zlepšení právní informovanosti o možnostech spolupráce nemocnic s komunitními porodními asistentkami chceme usnadnit jejich spolupráci a tím ji zajistit ve více porodnicích po celé České republice.

Dalším cílem je zavést, aby takováto péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což je také v souladu s vládní strategií, která uvádí jako specifický cíl zlepšení postavení komunitních porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, zejména prostřednictvím jejich včlenění do systému veřejného zdravotního pojištění.

Všechny projektové cíle vedou především k předcházení a snižosvání výskytu porodnického násilí. Porodnické násilí je násilí páchané na rodících ženách ze strany zdravotníků a ze své podstaty patří mezi genderově podmíněné násilí – jde o násilí páchané výhradně na ženách v převážně maskulinním lékařském prostředí. Jedná se o systémový problém, který je opakovaně České republice vytýkán ze strany mezinárodních organizací.

Aktivity projektu:

1. Analýza stávající situace spolupráce komunitních porodích asistentek a vytvoření příručky pro porodnice a porodní asistentky shrnující možnosti spolupráce, příklady dobré praxe a vzory smluv.

2. Příručka pro těhotné ženy s informacemi o možnosti výběru komunitní porodní asistentky a porodnice, obsahující také relevatní informace z oblasti zdravotnického práva souvisejících s porodem (například týkající se informovaného souhlasu) a vzorem porodního plánu.

3. Bezplatná online právní poradna pro komunitní porodní asistentky a jejich klientky

4. Návrh legislativní změny týkající se včlenění kontinuální péče komunitních porodních asistentek do systému veřejného zdravotnictví, který poslancům představíme v rámci kulatého stolu. 

 

Projekt byl v roce 2020 podpořen Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti mužů a žen částkou 440.000,- Kč.

Projekt je realizován od března do prosince 2020 ve spolupráci s dobrovolníky Ligy lidských práv a s Unií porodních asistentek.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ProCam – Procesní práva optikou kamery

Procesní práva optikou kamery. Audiovizuální nahrávání výslechů v EU.

Procedural rights observed by the Camera – Audiovisual recording of interrogations in the EU.

Cíle projektu:

 • mapování vztahu mezi využíváním audiovizuálního záznamu u výslechu a dodržováním práv obžalovaných (zejména patřících do některé ze skupin zranitelných osob) s ohledem na doporučení Komise č. C (2013) 8178/2 (S3§13)
 • zjištění role kamerového záznamu při zajišťování práv garantovaných směrnicí č. 2013/48
 • identifikace dobré praxe využívaní kamerových záznamů u výslechu napříč státy Evropské unie
 • porozumění případných obav z využívání kamerových záznamů

Aktivity:

 • říjen 2017: Zahajovací setkání s partnery projektu v Budapešti
 • listopad 2018: Experience Exchange Meeting v Paříži – setkání na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s relevantními osobami z jednotlivých zemí a experty na problematiku nahrávání výslechů z Francie, Velké Británie, USA a dalších států
 • červen 2019: Konference v Bruselu shrnující závěry z jednotlivých zemí před lokálními hosty, včetně představitelů Evropské komise
 • červen 2019: Kulatý stůl pro seznámení s průběhem projektu a sdílení zkušeností s osobami z praxe v České republice
 • červenec 2019: Publikace národní zprávy a srovnávací zprávy

Publikace jako výstup projektu:

Dílčím výstupem projektu je národní zpráva pro Českou republiku, shrnující poznatky z výzkumu sestávajícího z: 

 • Rešerše veřejně dostupných zdrojů
 • Analýzy relevantní legislativy a judikatury
 • Podání žádosti o informace k relevantním orgánům (Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra)
 • Semistrukturovaných rozhovorů s osobami se zkušenostmi s policejními výslechy

Českou verzi národní zprávy naleznete zde.

Anglickou verzi národní zprávy naleznete zde.

Hlavním výstupem projektu je srovnávací zpráva postavená na komparaci legislativy a praxe nahrávání výslechů ve všech zúčastněných zemích, včetně stručných shrnutí národních zpráv. Tato zpráva je dostupná v angličtině zde.

Projekt koordinuje Maďarský helsinský výbor a je podpořen Evropskou komisí.