Rozvoj kontinuální péče v porodnictví

Cíle projektu:

Jedním z problémů, který identifikovala vládní strategie pro rovnost mužů a žen pro roky 2014-2020, je omezená možnost svobodné volby místa, způsobu a okolností porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče. Prostřednictvím zlepšení právní informovanosti o možnostech spolupráce nemocnic s komunitními porodními asistentkami chceme usnadnit jejich spolupráci a tím ji zajistit ve více porodnicích po celé České republice.

Dalším cílem je zavést, aby takováto péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což je také v souladu s vládní strategií, která uvádí jako specifický cíl zlepšení postavení komunitních porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, zejména prostřednictvím jejich včlenění do systému veřejného zdravotního pojištění.

Všechny projektové cíle vedou především k předcházení a snižosvání výskytu porodnického násilí. Porodnické násilí je násilí páchané na rodících ženách ze strany zdravotníků a ze své podstaty patří mezi genderově podmíněné násilí – jde o násilí páchané výhradně na ženách v převážně maskulinním lékařském prostředí. Jedná se o systémový problém, který je opakovaně České republice vytýkán ze strany mezinárodních organizací.

Aktivity projektu:

1. Analýza stávající situace spolupráce komunitních porodích asistentek a vytvořenípříručky pro porodnice a porodní asistentky shrnující možnosti spolupráce, příklady dobré praxe a vzory smluv.

2. Příručka pro těhotné ženy s informacemi o možnosti výběru komunitní porodní asistentky a porodnice, obsahující také relevatní informace z oblasti zdravotnického práva souvisejících s porodem (například týkající se informovaného souhlasu) a vzorem porodního plánu.

3. Bezplatná online právní poradna pro komunitní porodní asistentky a jejich klientky

4. Návrh legislativní změny týkající se včlenění kontinuální péče komunitních porodních asistentek do systému veřejného zdravotnictví, který poslancům představíme v rámci kulatého stolu.

 

Projekt byl v roce 2020 podpořen Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti mužů a žen částkou 440.000,- Kč.

Projekt byl realizován od března do prosince 2020 ve spolupráci s dobrovolníky Ligy lidských práv a s Unií porodních asistentek.

ProCam – Procesní práva optikou kamery

Procesní práva optikou kamery. Audiovizuální nahrávání výslechů v EU.

Procedural rights observed by the Camera – Audiovisual recording of interrogations in the EU.

Cíle projektu:

 • mapování vztahu mezi využíváním audiovizuálního záznamu u výslechu a dodržováním práv obžalovaných (zejména patřících do některé ze skupin zranitelných osob) s ohledem na doporučení Komise č. C (2013) 8178/2 (S3§13)
 • zjištění role kamerového záznamu při zajišťování práv garantovaných směrnicí č. 2013/48
 • identifikace dobré praxe využívaní kamerových záznamů u výslechu napříč státy Evropské unie
 • porozumění případných obav z využívání kamerových záznamů

Aktivity:

 • říjen 2017: Zahajovací setkání s partnery projektu v Budapešti
 • listopad 2018: Experience Exchange Meeting v Paříži – setkání na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s relevantními osobami z jednotlivých zemí a experty na problematiku nahrávání výslechů z Francie, Velké Británie, USA a dalších států
 • červen 2019: Konference v Bruselu shrnující závěry z jednotlivých zemí před lokálními hosty, včetně představitelů Evropské komise
 • červen 2019: Kulatý stůl pro seznámení s průběhem projektu a sdílení zkušeností s osobami z praxe v České republice
 • červenec 2019: Publikace národní zprávy a srovnávací zprávy

Publikace jako výstup projektu:

Dílčím výstupem projektu je národní zpráva pro Českou republiku, shrnující poznatky z výzkumu sestávajícího z:

 • Rešerše veřejně dostupných zdrojů
 • Analýzy relevantní legislativy a judikatury
 • Podání žádosti o informace k relevantním orgánům (Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra)
 • Semistrukturovaných rozhovorů s osobami se zkušenostmi s policejními výslechy

Českou verzi národní zprávy naleznete zde.

Anglickou verzi národní zprávy naleznete zde.

Hlavním výstupem projektu je srovnávací zpráva postavená na komparaci legislativy a praxe nahrávání výslechů ve všech zúčastněných zemích, včetně stručných shrnutí národních zpráv. Tato zpráva je dostupná v angličtině zde.

Projekt koordinuje Maďarský helsinský výbor a je podpořen Evropskou komisí.