Cíle projektu:

Jedním z problémů, který identifikovala vládní strategie pro rovnost mužů a žen pro roky 2014-2020, je omezená možnost svobodné volby místa, způsobu a okolností porodu, resp. těhotenské, porodní a poporodní péče. Prostřednictvím zlepšení právní informovanosti o možnostech spolupráce nemocnic s komunitními porodními asistentkami chceme usnadnit jejich spolupráci a tím ji zajistit ve více porodnicích po celé České republice.

Dalším cílem je zavést, aby takováto péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, což je také v souladu s vládní strategií, která uvádí jako specifický cíl zlepšení postavení komunitních porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném rozsahu svých zákonných kompetencí, zejména prostřednictvím jejich včlenění do systému veřejného zdravotního pojištění.

Všechny projektové cíle vedou především k předcházení a snižosvání výskytu porodnického násilí. Porodnické násilí je násilí páchané na rodících ženách ze strany zdravotníků a ze své podstaty patří mezi genderově podmíněné násilí – jde o násilí páchané výhradně na ženách v převážně maskulinním lékařském prostředí. Jedná se o systémový problém, který je opakovaně České republice vytýkán ze strany mezinárodních organizací.

Aktivity projektu:

1. Analýza stávající situace spolupráce komunitních porodích asistentek a vytvořenípříručky pro porodnice a porodní asistentky shrnující možnosti spolupráce, příklady dobré praxe a vzory smluv.

2. Příručka pro těhotné ženy s informacemi o možnosti výběru komunitní porodní asistentky a porodnice, obsahující také relevatní informace z oblasti zdravotnického práva souvisejících s porodem (například týkající se informovaného souhlasu) a vzorem porodního plánu.

3. Bezplatná online právní poradna pro komunitní porodní asistentky a jejich klientky

4. Návrh legislativní změny týkající se včlenění kontinuální péče komunitních porodních asistentek do systému veřejného zdravotnictví, který poslancům představíme v rámci kulatého stolu.

 

Projekt byl v roce 2020 podpořen Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti mužů a žen částkou 440.000,- Kč.

Projekt byl realizován od března do prosince 2020 ve spolupráci s dobrovolníky Ligy lidských práv a s Unií porodních asistentek.