Porodnictví

V rámci projektu Rozvoj kontinuální péče v porodnictví můžete oslovit naši právní poradnu s tématy týkající se porodnictví. Poradenství je určeno pro komunitní porodní asistentky (PA) a těhotné ženy. Dotazy se mohou týkat například práva na nepřetržitý kontakt dítěte s rodičem, informovaný souhlas, registraci PA a další související témata. Dotazy posílejte na adresu poradna@llp.cz s předmětem Porodnictví. Zodpovíme je do dvou týdnů. 

S čím se na nás můžete obrátit?

Jsem těhotná

 • informovaný souhlas
 • porodní přání
 • ambulantní porod
 • doprovod k porodu

Jsem porodní asistentka

 • registrace u krajského úřadu
 • kontrola od krajského úřadu
 • smluvní vztah s porodnicí

Podpořte právní poradnu a dostaňte tak  pomoc k lidem v obtížné situaci

 

Nejprve se ale prosím podívejte na nejčastěji kladené otázky a články na této stránce, jestli již nebyl Váš dotaz zodpovězen:

Často kladené otázky

Může nemocnice omezit rodičům kontakt s dítětem?

Ne, nemůže. Rodiče i jejich děti mají právo na nepřetržitý kontakt, což vyplývá z občanského zákoníku (§ 858), zákona o zdravotních službách (§ 28/3e1) a ze samotné Listiny základních práv a svobod (čl. 32/4). Toto právo je také zaručeno čl. 9 Úmluvy o právech dítěte.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že právo na nepřetržitý kontakt musí být vykonáváno v souladu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, ovšem podle § 46/1a vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. Jinými slovy, zařízení může požadovat dodržování hygienických či organizačních podmínek z důvodu ochrany práv jiných pacientů, ale nikoliv trvat na nepřiměřeném omezení, které není nezbytné z důležitého důvodu.

Co přesně znamená informovaný souhlas u porodu?

Informovaný souhlas je upraven v zákoně o zdravotních službách. Souhlas musí být informovaný a svobodný. V případě standardizovaných formulářů, které pouze dostanete k podpisu bez poučení o tom, s čím vlastně souhlasíte, se nejedná o svobodný souhlas. Podpisu musí předcházet rozhovor s lékařem, při kterém můžete klást dotazy. Pokud takový formulář podepíšete, následné dokazování, že mu nepředcházel rozhovor s lékařem, by bylo velmi složité. Důležité je proto vědět, že informovaný souhlas podepisovat nemusíte. Další variantou je formulářový informovaný souhlas proškrtat a upravit, pokud s něčím nesouhlasíte nebo jste o něčem poučeni nebyli.

Další důležitou informací je, že informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb může pacient odvolat. Odvolání souhlasu může mít i ústní formu a zdravotnický pracovník o něm uvede záznam do zdravotnické dokumentace. Doporučujeme si také sepsat pro porod dříve vyslovené přání.

Co je to dříve vyslovené přání a jak je možné uplatnit u porodu?

Institut dříve vysloveného přání je zakotven v ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách. Zákonné podmínky pro respektování dříve vysloveného přání jsou následující:

 • bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to registrujícím praktickým lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž vyslovené přání souvisí
 • přání musí mít písemnou formu
 • musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta
 • jeho součástí musí být uvedené písemné poučení lékaře

Případy, kdy je možné dříve vyslovené přání nerespektovat, jsou uvedeny v § 36/5 zákona o zdravotních službách.

Z praktického hlediska je také podstatné mít u porodu doprovod, který bude s dříve vysloveným přáním obeznámen a bude dostatečně asertivní.

Podrobněji se dříve vyslovenému přání věnovala již advokátka a právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota v tomto článku.

Kdo Vás může doprovázet k porodu? Může být přítomnost doprovodu zpoplatněna?

Pacient má podle zákona o zdravotních službách (§ 28/3e3) právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou sám určí. Nejčastěji se jedná o partnera nebo například dulu. Nemocnice nemohou tento doprovod zpoplatňovat, maximálně mohou požadovat úhradu služeb spojených s tímto doprovodem – jde o služby, které z povahy věci musí být poskytnuty a nemocnice je musí při vyúčtování alespoň rámcově odůvodnit. Jsou tím myšleny náklady za služby, které jsou typické právě jen pro doprovod u porodu a nemocnice je musí vynaložit (jako příklad uvádí Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 12. 4. 2016 třeba proškolení personálu a instruktáž osoby přítomné u porodu). Samotné nezaplacení poplatku není důvodem k nevpuštění doprovodu, k zaplacení může dojít i až po porodu.

Další dotazy a komplexně zpracovaná témata