Porodnictví

V rámci projektu Rozvoj kontinuální péče v porodnictví můžete oslovit naši právní poradnu s tématy týkající se porodnictví. Poradenství je určeno pro komunitní porodní asistentky (PA) a těhotné ženy. Dotazy se mohou týkat například práva na nepřetržitý kontakt dítěte s rodičem, informovaný souhlas, registraci PA a další související témata. Dotazy posílejte na adresu poradna@llp.cz s předmětem Porodnictví. Zodpovíme je do dvou týdnů.

Nejprve se ale prosím podívejte níže na této stránce na již položené otázky a napsané články, jestli nenajdete svou odpověď.

Pokud máte otázku týkající se porodnictví a aktuální situace kolem koronaviru, navštivte naši koronavirovou sekci poradny.

Podpořte poradnu

Pomůžete lidem v obtížné životní situaci

S čím se na nás můžete obrátit?

Jsem těhotná

 • informovaný souhlas
 • porodní přání
 • ambulantní porod
 • doprovod k porodu

Jsem porodní asistentka

 • registrace u krajského úřadu
 • kontrola od krajského úřadu
 • smluvní vztah s porodnicí

Jsem těhotná – zodpovězené dotazy:

Jak si vybrat porodnici? Má porodnice právo mne nepřijmout, pokud dorazím s rozběhlým porodem?

Máte právo si svobodně zvolit jakoukoliv porodnici a být přijata bez ohledu na místo bydliště a bez ohledu na to, kam jste docházela na poradny v závěru těhotenství. Ze zákona porodnice nesmí odmítnout přijetí ženy, jde-li o porod (§ 48/3 ZZS), a to z žádného důvodu. Přesto se můžete setkat se snahou odmítnout vás z kapacitních důvodů nebo s tvrzením, že nebudete přijata, pokud nesplníte podmínky porodnice.

Nedostatek kapacity (vytíženost, přeplněnost) v porodnicích/porodnic je reálný problém, ale nelze ho řešit nezákonným odmítáním žen s rozběhlým porodem. V porodnici by vás měli nejprve vyšetřit, a pokud to bude váš zdravotní stav umožňovat, může vám personál doporučit převoz do jiné porodnice, která má volnou kapacitu. Rozhodnutí je ale na vás. Pokud i po vysvětlení situace budete trvat na přijetí i za cenu toho, že budete rodit za méně komfortních podmínek, musí to personál respektovat. Pokud by vás personál přesto odmítal přijmout, vyžádejte si písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí přijetí do péče a kterou je porodnice povinna vydat (§ 48/5 ZZS).

Může mi nemocnice omezit kontakt s dítětem?

Ne, nemůže. Rodiče i jejich děti mají právo na nepřetržitý kontakt, což vyplývá z občanského zákoníku (§ 858), zákona o zdravotních službách (§ 28/3e1) a ze samotné Listiny základních práv a svobod (čl. 32/4). Toto právo je také zaručeno čl. 9 Úmluvy o právech dítěte.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že právo na nepřetržitý kontakt musí být vykonáváno v souladu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, ovšem podle § 46/1a vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. Jinými slovy, zařízení může požadovat dodržování hygienických či organizačních podmínek z důvodu ochrany práv jiných pacientů, ale nikoliv trvat na nepřiměřeném omezení, které není nezbytné z důležitého důvodu.

Co přesně znamená informovaný souhlas u porodu?

Informovaný souhlas je upraven v zákoně o zdravotních službách. Souhlas musí být informovaný a svobodný. V případě standardizovaných formulářů, které pouze dostanete k podpisu bez poučení o tom, s čím vlastně souhlasíte, se nejedná o svobodný souhlas. Podpisu musí předcházet rozhovor s lékařem, při kterém můžete klást dotazy. Pokud takový formulář podepíšete, následné dokazování, že mu nepředcházel rozhovor s lékařem, by bylo velmi složité. Důležité je proto vědět, že informovaný souhlas podepisovat nemusíte. Další variantou je formulářový informovaný souhlas proškrtat a upravit, pokud s něčím nesouhlasíte nebo jste o něčem poučeni nebyli.

Další důležitou informací je, že informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb může pacient odvolat. Odvolání souhlasu může mít i ústní formu a zdravotnický pracovník o něm uvede záznam do zdravotnické dokumentace. Doporučujeme si také sepsat pro porod dříve vyslovené přání.

Jak vyjádřím předem vůli ohledně průběhu porodu a poskytování zdravotní péče? Některé zákroky si nepřeji, naopak chci, aby bylo dodrženo přání nerušeného bondingu.

Můžete předem písemně a závazně vyjádřit svoji vůli ohledně průběhu porodu a poskytované péče, ať už formou přání nebo zákazu toho, co si nepřejete. Takovému dokumentu se obecně říká porodní plán nebo porodní přání. Už ale téměř 10 let máme v zákoně zakotveno dříve vyslovené přání, které lze v případě porodu také využít.

Ať už dokument nazveme porodním plánem, porodním přáním nebo dříve vysloveným přáním (dále souhrnně „porodní přání“, pokud nebude řeč o „dříve vysloveném přání“), jeho obsahem by měla být vaše vůle s ohledem na vaše potřeby, váš zdravotní stav a možné situace, které mohou nastat v průběhu porodu nebo po něm. Doporučujeme sázet na stručnost, přehlednost a srozumitelnost. Tím zvýšíte pravděpodobnost, že se v něm zdravotníci rychle zorientují a budou s ním správně pracovat.

Co je to dříve vyslovené přání a jak ho mohu uplatnit u porodu?

Institut dříve vysloveného přání je zakotven v ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách. Zákonné podmínky pro respektování dříve vysloveného přání jsou následující:

 • bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to registrujícím praktickým lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž vyslovené přání souvisí
 • přání musí mít písemnou formu
 • musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta
 • jeho součástí musí být uvedené písemné poučení lékaře

Případy, kdy je možné dříve vyslovené přání nerespektovat, jsou uvedeny v § 36/5 zákona o zdravotních službách.

Z praktického hlediska je také podstatné mít u porodu doprovod, který bude s dříve vysloveným přáním obeznámen a bude dostatečně asertivní.

Podrobněji se dříve vyslovenému přání věnovala již advokátka a právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota v tomto článku.

Je možné tzv. dříve vyslovené přání vztáhnout také na moje dítě?

Právní úprava k dříve vyslovenému přání říká, že jej nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty. Nicméně smyslem této úpravy je ochrana života nezletilých a zabránění tomu, aby nedostatečně vyspělý nezletilý nemohl odmítnout zachraňující péči. Smyslem rozhodně nebylo bránit rodičům dávat zdravotníkům legitimní pokyny ohledně péče o novorozence.

Je vhodné zkombinovat zákonem regulované dříve vyslovené přání s „obyčejným“ přáním jakožto projevem vůle, v tomto případě zákonného zástupce. Pokud je použití dříve vysloveného přání u nezletilých sporné, tak u „obyčejného“ přání žádné omezení rozhodování rodičů stanoveno není. Vzhledem k tomu, že rodiče mohou ústně trvat na tom, že u zdravého novorozence proběhne okamžitě nepřerušovaný bonding nebo mohou odmítnout umytí dítěte nebo podání vitaminu K, tak není důvod, proč by tyto pokyny nemohli personálu sdělit i písemně.

Co dělat, pokud má nemocnice vlastní porodní plán, ale já s některými jeho body nesouhlasím?

V porodnicích se můžete setkat s vzorovým porodním plánem nebo se seznamem „akceptovaných“ porodních přání. Tyto dokumenty sice mohou sloužit jako inspirace pro sestavení vlastního porodního plánu, ale nelze přehlédnout snahu protiprávně oklešťovat rozhodování žen o svém porodu. Některá obvyklá přání nejsou v položkách uvedena s tím, že požadavkům nad rámec uvedených položek údajně nelze vyhovět apod. Pokud vám položky ve vzorovém porodním plánu nevyhovují, nemusíte jej využít a můžete předložit vlastní dokument s položkami podle svých potřeb. Poskytnutí péče nemůže být podmíněno podřízením se nemocničnímu porodnímu plánu.

Kdo mě může doprovázet k porodu? Může být přítomnost doprovodu zpoplatněna?

Pacient má podle zákona o zdravotních službách (§ 28/3e3) právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou sám určí. Nejčastěji se jedná o partnera nebo například dulu. Nemocnice nemohou tento doprovod zpoplatňovat, maximálně mohou požadovat úhradu služeb spojených s tímto doprovodem – jde o služby, které z povahy věci musí být poskytnuty a nemocnice je musí při vyúčtování alespoň rámcově odůvodnit. Jsou tím myšleny náklady za služby, které jsou typické právě jen pro doprovod u porodu a nemocnice je musí vynaložit (jako příklad uvádí Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 12. 4. 2016 třeba proškolení personálu a instruktáž osoby přítomné u porodu). Samotné nezaplacení poplatku není důvodem k nevpuštění doprovodu, k zaplacení může dojít i až po porodu.

Chci odejít co nejdříve po porodu domů. Za jakých okolností je to možné?

Pokud chcete po porodu jít s dítětem domů, je řeč o ambulantním porodu. Jeho jedinou podmínkou je, aby dítě nebylo v ohrožení života nebo mu nehrozilo vážné poškození zdraví, za které nemůže být požadováno samotné dřívější opuštění porodnice.

Po porodu můžete zůstat s dítětem v nemocnici na oddělení šestinedělí nebo odejít domů před uplynutím 72 hodin od porodu – pak jde o ambulantní porod. Dobré je si předem zjistit, jaký postoj k ambulantnímu porodu má vámi vybraná porodnice. V některých porodnicích jsou k ambulantním porodům vstřícní a je dobré s nimi vše předem probrat, aby se na propuštění po porodu mohly připravit. Pokud ale víte, že má porodnice s ambulantními porody problém, je lepší po porodu nechat dítě vyšetřit a počkat na sdělení, že je v pořádku. Naše klientky se setkávají i s vymýšlením zástupných zdravotních důvodů, kterými někteří neonatologové brání propuštění.

K odchodu nepotřebujete negativní revers, ten slouží především pro ochranu zdravotníků. Je tedy v jejich zájmu vám negativní revers vystavit.

 

Jak se můžu bránit v případě, že bylo v porodnici zasaženo do mých práv?

Můžete podat stížnost dle § 93 zákona o zdravotních službách. Stížnost představuje mimosoudní řešení sporu, které doporučujeme využít jako první. Její výhodou je nízká finanční nákladnost. Nevýhodou je, že stížnost nejprve vyřizuje poskytovatel péče, a ne nezávislý orgán, a že se v rámci stížnosti nedomůžete odškodnění (jedině jako dobrovolné plnění poskytovatele).

Pro podání stížnosti je dobré mít důkazy o jednání zdravotníků v podobě nahrávek, svědecké výpovědi (např. když byl u porodu přítomen otec či jiná osoba) nebo zdravotnické dokumentace. Ta musí být vedena pravdivě a průkazně a můžete do ní kdykoliv nahlížet. Pokud by tam byly nepravdivé informace, žádejte opravu (§ 54/2 a 4, § 65). Před podáním stížnosti si pořiďte kopie zdravotnické dokumentace. Tu si můžete nafotit sami při nahlížení, nebo si můžete vyžádat kopie od poskytovatele, ale ten má na to 30 dní (§ 65/1a). Pokud si včas dokumentaci neobstaráte, hrozí účelová úprava v dokumentaci až po podání stížnosti.

Stížnost se nejprve podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, ve vašem případě k vedení nemocnice. Pokud s jejím vyřízením nebudete spokojena, můžete poslat novou stížnost zřizovateli nemocnice.

Další možností je podat stížnost k České lékařské komoře.

 

Jsem porodní asistentka – zodpovězené dotazy:

Chci oprávnění k poskytování zdravotních služeb („registraci“). U jakého krajského úřadu o něj mám požádat?

Místně příslušným krajským úřadem bude podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ten, v jehož správním obvodu bude zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány – tj. vaše pracoviště. V případě poskytování domácí péče se při výběru krajského úřadu budete řídit adresou vašeho kontaktního pracoviště.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o Vašem oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 30 dní, případně až 60 dní v komplikovaných případech (např. pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření). Obecně však platí lhůta 30 dní podle § 71 odst. 3 správního řádu.

Jaký typ pracoviště mohu jako porodní asistentka mít?

1. Kontaktní pracoviště pro domácí péči

Takové pracoviště si zřídíte, pokud budete poskytovat zdravotní služby ve vlastním sociálním prostředí klientek. Pokud je kontaktní pracoviště v nemovitosti, kterou vlastníte, bude stačit výpis z katastru nemovitostí. V jiném případě musíte doložit nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti. Nájemní smlouva by měla obsahovat i účel, ke kterému hodláte nemovitost využívat. Požadavky na vybavení kontaktního pracoviště pro porodní asistenci naleznete v příloze č. 10 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče).

2. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody

V případě pracoviště, kde nejsou vedeny porody, budete poskytovat ambulantní péči. I zde je potřeba doložit vaše právo užívat nemovitost – buď výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou. Vaše pracoviště bude muset být technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb – co vše musíte mít najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (konkrétně bod 2.11.1). Budete muset také zpracovat návrh provozního řádu, který schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Příslušným orgánem bude krajská hygienická stanice, pod kterou spadá adresa vašeho pracoviště. Formulář pro žádost o schválení provozního řádu (nebo jeho změny) zpravidla naleznete na stránkách dané krajské hygienické stanice.

3. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody

V takovém případě se jedná o porodní dům nebo porodní centrum. Stejně jako v předchozích případech budete dokládat právo užívat nemovitost (výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou). Na toto pracoviště jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska technického a věcného vybavení – výčet naleznete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (bod 2.11.2). Stejně jako u předchozího pracoviště vám musí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice podle adresy vašeho pracoviště) schválit návrh provozního řádu.

Přišlo mi rozhodnutí o udělení oprávnění zdravotních služeb, ale nesouhlasím s ním (nebylo mi uděleno nebo nebylo uděleno v plném rozsahu). Co můžu dělat?

Můžete podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví. V odvolání popište, s čím v rozhodnutí nesouhlasíte a proč. Odvolání budete podávat skrz příslušný krajský úřad (ten, který vám vydal rozhodnutí o oprávnění) k Ministerstvu zdravotnictví. To má lhůtu 30 dní na jeho vyřízení.

Jaká je lhůta pro podání odvolání?

Jakmile je vám rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb doručeno, začíná následující den po doručení běžet lhůta 15 dní pro podání odvolání. Lhůta je procesní, to znamená, že než uběhne, musí být do půlnoci posledního dne podáno odvolání na poště nebo zasláno na úřad prostřednictvím datové schránky.

Jaký vliv má odvolání na možnost poskytování zdravotních služeb?

Odvolání má v tomto případě odkladný účinek – nemůžete začít poskytovat služby, dokud o něm nebude rozhodnuto. Teprve, až Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o odvolání (a to jakýmkoliv způsobem, i zamítnutím), můžete poskytovat zdravotní služby podle svého oprávnění k jejich poskytování.

V jaké formě musím uchovávat zdravotnickou dokumentaci?

Dle ustanovení § 54 odst. 1 zákona o zdravotních službách může být zdravotnická dokumentace vedena v listinné nebo elektronické podobě, příp. v kombinaci obou těchto forem.

Zdravotnickou dokumentaci musíte vést průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována.

Jak dlouho musím zdravotnickou dokumentaci uchovávat?

Jak dlouho musíte zdravotnickou dokumentaci uchovávat, je závislé na tom, jakou formu zdravotní péče a na jakém pracovišti vykonáváte.

V případě, že poskytujete domácí péči a máte zřízené pouze kontaktní pracoviště, týká se vás obecná doba uchovávání, kterou je 5 let (§ 5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci).

V případě, že máte pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody, poskytujete ambulantní péči, je to také 5 let (bod 2, příloha č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci)

V případě, že máte pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody, poskytujete jednodenní péči, a zdravotnickou dokumentaci musíte uchovat po dobu 10 let od posledního poskytnutí jednodenní péče nebo od úmrtí pacienta (podle toho, která z těchto událostí nastane dřív), což je stanoveno v bodu 6, přílohy č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci.

Co dělat, když nesouhlasíte se závěry kontroly z krajského úřadu?

Po kontrole musíte obdržet protokol o kontrole, který musí správní orgán podle § 12 odst. 2 kontrolního řádu vyhotovit ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu (ve zvláště složitých případech až 60 dnů).

Pokud nesouhlasíte s kontrolním zjištěním, které je uvedené vprotokolu, můžete podat námitky. Jak vyplývá z 

§ 13 kontrolního řádu, námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dní od doručení protokolu. V protokolu o kontrole může být stanovena i delší lhůta, ale nikdy ne kratší. V námitkách musí být jasně uvedeno, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují (tedy s čím přesně nesouhlasíte) a zároveň odůvodnění tohoto nesouhlasu (proč a na základě čeho nesouhlasíte).

Další dotazy a komplexně zpracovaná témata:

Porod a právo

Právní příručka pro porodní asistentky a porodnice. Příručka je určena především pro komunitní porodní asistentky, v některých částech pak i pro jiné zdravotníky pracující v oblasti porodnictví. V...

Jak porodit s respektem

Právní příručka pro těhotné ženy. Je určena všem ženám, které chtějí znát svá práva v oblasti zdravotnictví. Příručka vás provede vašimi právy (a právy vašeho dítěte) v období těhotenství, při...

Úhrada „velkého“ ultrazvuku v těhotenství

V průběhu nízkorizikových těhotenství (tj. nekomplikovaných, fyziologických těhotenství) jsou ženám plně hrazena celkem tři ultrazvuková vyšetření. V praxi se ale ženy setkávají s tím, že tzv....