Porodnictví

V rámci projektu Rozvoj kontinuální péče v porodnictví můžete oslovit naši právní poradnu s tématy týkající se porodnictví. Poradenství je určeno pro komunitní porodní asistentky (PA) a těhotné ženy. Dotazy se mohou týkat například práva na nepřetržitý kontakt dítěte s rodičem, informovaný souhlas, registraci PA a další související témata. Dotazy posílejte na adresu poradna@llp.cz s předmětem Porodnictví. Zodpovíme je do dvou týdnů. 

S čím se na nás můžete obrátit?

Jsem těhotná

 • informovaný souhlas
 • porodní přání
 • ambulantní porod
 • doprovod k porodu

Jsem porodní asistentka

 • registrace u krajského úřadu
 • kontrola od krajského úřadu
 • smluvní vztah s porodnicí

Podpořte právní poradnu a dostaňte tak  pomoc k lidem v obtížné situaci

 

Nejprve se ale prosím podívejte na již položené otázky a napsané články na této stránce, jestli nenajdete svou odpověď. 

Pokud máte otázku týkající se porodnictví a aktuální situace kolem koronaviru, navštivte naši koronavirovou sekci poradny.

Jsem těhotná – zodpovězené dotazy

Může nemocnice omezit rodičům kontakt s dítětem?

Ne, nemůže. Rodiče i jejich děti mají právo na nepřetržitý kontakt, což vyplývá z občanského zákoníku (§ 858), zákona o zdravotních službách (§ 28/3e1) a ze samotné Listiny základních práv a svobod (čl. 32/4). Toto právo je také zaručeno čl. 9 Úmluvy o právech dítěte.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že právo na nepřetržitý kontakt musí být vykonáváno v souladu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, ovšem podle § 46/1a vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů. Jinými slovy, zařízení může požadovat dodržování hygienických či organizačních podmínek z důvodu ochrany práv jiných pacientů, ale nikoliv trvat na nepřiměřeném omezení, které není nezbytné z důležitého důvodu.

Co přesně znamená informovaný souhlas u porodu?

Informovaný souhlas je upraven v zákoně o zdravotních službách. Souhlas musí být informovaný a svobodný. V případě standardizovaných formulářů, které pouze dostanete k podpisu bez poučení o tom, s čím vlastně souhlasíte, se nejedná o svobodný souhlas. Podpisu musí předcházet rozhovor s lékařem, při kterém můžete klást dotazy. Pokud takový formulář podepíšete, následné dokazování, že mu nepředcházel rozhovor s lékařem, by bylo velmi složité. Důležité je proto vědět, že informovaný souhlas podepisovat nemusíte. Další variantou je formulářový informovaný souhlas proškrtat a upravit, pokud s něčím nesouhlasíte nebo jste o něčem poučeni nebyli.

Další důležitou informací je, že informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb může pacient odvolat. Odvolání souhlasu může mít i ústní formu a zdravotnický pracovník o něm uvede záznam do zdravotnické dokumentace. Doporučujeme si také sepsat pro porod dříve vyslovené přání.

Co je to dříve vyslovené přání a jak je možné uplatnit u porodu?

Institut dříve vysloveného přání je zakotven v ustanovení § 36 zákona o zdravotních službách. Zákonné podmínky pro respektování dříve vysloveného přání jsou následující:

 • bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to registrujícím praktickým lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž vyslovené přání souvisí
 • přání musí mít písemnou formu
 • musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta
 • jeho součástí musí být uvedené písemné poučení lékaře

Případy, kdy je možné dříve vyslovené přání nerespektovat, jsou uvedeny v § 36/5 zákona o zdravotních službách.

Z praktického hlediska je také podstatné mít u porodu doprovod, který bude s dříve vysloveným přáním obeznámen a bude dostatečně asertivní.

Podrobněji se dříve vyslovenému přání věnovala již advokátka a právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota v tomto článku.

Kdo Vás může doprovázet k porodu? Může být přítomnost doprovodu zpoplatněna?

Pacient má podle zákona o zdravotních službách (§ 28/3e3) právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby, kterou sám určí. Nejčastěji se jedná o partnera nebo například dulu. Nemocnice nemohou tento doprovod zpoplatňovat, maximálně mohou požadovat úhradu služeb spojených s tímto doprovodem – jde o služby, které z povahy věci musí být poskytnuty a nemocnice je musí při vyúčtování alespoň rámcově odůvodnit. Jsou tím myšleny náklady za služby, které jsou typické právě jen pro doprovod u porodu a nemocnice je musí vynaložit (jako příklad uvádí Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 12. 4. 2016 třeba proškolení personálu a instruktáž osoby přítomné u porodu). Samotné nezaplacení poplatku není důvodem k nevpuštění doprovodu, k zaplacení může dojít i až po porodu.

Jsem porodní asistentka – zodpovězené dotazy

Chci oprávnění k poskytování zdravotních služeb („registraci“). U jakého krajského úřadu o něj mám požádat?

Místně příslušným krajským úřadem bude podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ten, v jehož správním obvodu bude zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány – tj. vaše pracoviště. V případě poskytování domácí péče se při výběru krajského úřadu budete řídit adresou vašeho kontaktního pracoviště.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o Vašem oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 30 dní, případně až 60 dní v komplikovaných případech (např. pokud je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření). Obecně však platí lhůta 30 dní podle § 71 odst. 3 správního řádu.

Jaký typ pracoviště mohu jako porodní asistentka mít?

1. Kontaktní pracoviště pro domácí péči

Takové pracoviště si zřídíte, pokud budete poskytovat zdravotní služby ve vlastním sociálním prostředí klientek. Pokud je kontaktní pracoviště v nemovitosti, kterou vlastníte, bude stačit výpis z katastru nemovitostí. V jiném případě musíte doložit nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti. Nájemní smlouva by měla obsahovat i účel, ke kterému hodláte nemovitost využívat. Požadavky na vybavení kontaktního pracoviště pro porodní asistenci naleznete v příloze č. 10 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče).

2. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody

V případě pracoviště, kde nejsou vedeny porody, budete poskytovat ambulantní péči. I zde je potřeba doložit vaše právo užívat nemovitost – buď výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou. Vaše pracoviště bude muset být technicky a věcně vybaveno k poskytování zdravotních služeb – co vše musíte mít najdete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (konkrétně bod 2.11.1). Budete muset také zpracovat návrh provozního řádu, který schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Příslušným orgánem bude krajská hygienická stanice, pod kterou spadá adresa vašeho pracoviště. Formulář pro žádost o schválení provozního řádu (nebo jeho změny) zpravidla naleznete na stránkách dané krajské hygienické stanice.

3. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody

V takovém případě se jedná o porodní dům nebo porodní centrum. Stejně jako v předchozích případech budete dokládat právo užívat nemovitost (výpisem z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvou). Na toto pracoviště jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska technického a věcného vybavení – výčet naleznete v příloze č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. (bod 2.11.2). Stejně jako u předchozího pracoviště vám musí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice podle adresy vašeho pracoviště) schválit návrh provozního řádu.

Přišlo mi rozhodnutí o udělení oprávnění zdravotních služeb, ale nesouhlasím s ním (nebylo mi uděleno nebo nebylo uděleno v plném rozsahu). Co můžu dělat?

Můžete podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví. V odvolání popište, s čím v rozhodnutí nesouhlasíte a proč. Odvolání budete podávat skrz příslušný krajský úřad (ten, který vám vydal rozhodnutí o oprávnění) k Ministerstvu zdravotnictví. To má lhůtu 30 dní na jeho vyřízení.

Jaká je lhůta pro podání odvolání?

Jakmile je vám rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb doručeno, začíná následující den po doručení běžet lhůta 15 dní pro podání odvolání. Lhůta je procesní, to znamená, že než uběhne, musí být do půlnoci posledního dne podáno odvolání na poště nebo zasláno na úřad prostřednictvím datové schránky.

Jaký vliv má odvolání na možnost poskytování zdravotních služeb?

Odvolání má v tomto případě odkladný účinek – nemůžete začít poskytovat služby, dokud o něm nebude rozhodnuto. Teprve, až Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o odvolání (a to jakýmkoliv způsobem, i zamítnutím), můžete poskytovat zdravotní služby podle svého oprávnění k jejich poskytování.

V jaké formě musím uchovávat zdravotnickou dokumentaci?

Dle ustanovení § 54 odst. 1 zákona o zdravotních službách může být zdravotnická dokumentace vedena v listinné nebo elektronické podobě, příp. v kombinaci obou těchto forem.

Zdravotnickou dokumentaci musíte vést průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována.

Jak dlouho musím zdravotnickou dokumentaci uchovávat?

Jak dlouho musíte zdravotnickou dokumentaci uchovávat, je závislé na tom, jakou formu zdravotní péče a na jakém pracovišti vykonáváte. 

V případě, že poskytujete domácí péči a máte zřízené pouze kontaktní pracoviště, týká se vás obecná doba uchovávání, kterou je 5 let (§ 5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci). 

V případě, že máte pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody, poskytujete ambulantní péči, je to také 5 let (bod 2, příloha č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci) 

V případě, že máte pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody, poskytujete jednodenní péči, a zdravotnickou dokumentaci musíte uchovat po dobu 10 let od posledního poskytnutí jednodenní péče nebo od úmrtí pacienta (podle toho, která z těchto událostí nastane dřív), což je stanoveno v bodu 6, přílohy č. 3 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci. 

Co dělat, když nesouhlasíte se závěry kontroly z krajského úřadu?

Po kontrole musíte obdržet protokol o kontrole, který musí správní orgán podle § 12 odst. 2 kontrolního řádu vyhotovit ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu (ve zvláště složitých případech až 60 dnů).

Pokud nesouhlasíte s kontrolním zjištěním, které je uvedené vprotokolu, můžete podat námitky. Jak vyplývá z 

§ 13 kontrolního řádu, námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dní od doručení protokolu. V protokolu o kontrole může být stanovena i delší lhůta, ale nikdy ne kratší. V námitkách musí být jasně uvedeno, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují (tedy s čím přesně nesouhlasíte) a zároveň odůvodnění tohoto nesouhlasu (proč a na základě čeho nesouhlasíte).

Další dotazy a komplexně zpracovaná témata

Příručka pro těhotné ženy

Příručka je určena pro těhotné ženy, které chtějí znát svá práva v oblasti zdravotnictví. Příručka vás provede vašimi právy (a právy vašeho dítěte) v období těhotenství, při porodu i v období těsně...

Příručka pro komunitní porodní asistentky

Příručka je určena především pro komunitní porodní asistentky, v některých částech pak i pro jiné zdravotníky pracující v oblasti porodnictví. V příručce najdete nejen informace k praktickým...

Úhrada „velkého“ ultrazvuku v těhotenství

V průběhu nízkorizikových těhotenství (tj. nekomplikovaných, fyziologických těhotenství) jsou ženám plně hrazena celkem tři ultrazvuková vyšetření. V praxi se ale ženy setkávají s tím, že tzv....