Procesní práva optikou kamery. Audiovizuální nahrávání výslechů v EU.

Procedural rights observed by the Camera – Audiovisual recording of interrogations in the EU.

Cíle projektu:

 • mapování vztahu mezi využíváním audiovizuálního záznamu u výslechu a dodržováním práv obžalovaných (zejména patřících do některé ze skupin zranitelných osob) s ohledem na doporučení Komise č. C (2013) 8178/2 (S3§13)
 • zjištění role kamerového záznamu při zajišťování práv garantovaných směrnicí č. 2013/48
 • identifikace dobré praxe využívaní kamerových záznamů u výslechu napříč státy Evropské unie
 • porozumění případných obav z využívání kamerových záznamů

Aktivity:

 • říjen 2017: Zahajovací setkání s partnery projektu v Budapešti
 • listopad 2018: Experience Exchange Meeting v Paříži – setkání na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s relevantními osobami z jednotlivých zemí a experty na problematiku nahrávání výslechů z Francie, Velké Británie, USA a dalších států
 • červen 2019: Konference v Bruselu shrnující závěry z jednotlivých zemí před lokálními hosty, včetně představitelů Evropské komise
 • červen 2019: Kulatý stůl pro seznámení s průběhem projektu a sdílení zkušeností s osobami z praxe v České republice
 • červenec 2019: Publikace národní zprávy a srovnávací zprávy

Publikace jako výstup projektu:

Dílčím výstupem projektu je národní zpráva pro Českou republiku, shrnující poznatky z výzkumu sestávajícího z:

 • Rešerše veřejně dostupných zdrojů
 • Analýzy relevantní legislativy a judikatury
 • Podání žádosti o informace k relevantním orgánům (Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra)
 • Semistrukturovaných rozhovorů s osobami se zkušenostmi s policejními výslechy

Českou verzi národní zprávy naleznete zde.

Anglickou verzi národní zprávy naleznete zde.

Hlavním výstupem projektu je srovnávací zpráva postavená na komparaci legislativy a praxe nahrávání výslechů ve všech zúčastněných zemích, včetně stručných shrnutí národních zpráv. Tato zpráva je dostupná v angličtině zde.

Projekt koordinuje Maďarský helsinský výbor a je podpořen Evropskou komisí.