Liga podpořila kampaň Konec levných učitelů

Platy učitelů a učitelek zaostávají jak v mezinárodním srovnání, tak vůči platům ostatních absolventů, absolventek vysokých škol v České republice. Přestože to není jediný důvod pro nedostatečnou prestiž učitelské profese, jedná se o významnou překážku pro rozvoj kvalitního školství. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit kampaň Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Konec levných učitelů a jejich požadavek na zvýšení platů o 10 %.

Jednorázové zvýšení platů o 10 % by však mělo být pouze prvním krokem pro zlepšení financování školství v České republice, které dlouhodobě trpí podfinancováním. Společně s dalšími zeměmi Visegrádu jsme na spodních příčkách podpory vzdělávání mezi vyspělými zeměmi. Na zvýšení platů učitelů, učitelek by proto mělo navázat další navýšení financí na celou oblast vzdělávání a vědy.

Pro změny ve školství je klíčový konsensus politických stran. Kvůli tomu by se k pravidelnému navyšování peněz na vzdělávání a vědu měly zavázat vláda i opoziční strany. Vzdělávání a věda by se měly stát skutečnou prioritou a nikoli zůstávat pouze na papíře.

Pro kvalitu učitelské profese bude podle nás nadále klíčové, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo nový kariérní řád podporující profesní rozvoj. Pouze v kombinaci s funkčním nástrojem pro oceňování učitelek a učitelů může další výrazné zvýšení platů nastartovat pozitivní trend směrem k profesně i společensky respektované pedagogické obci.

Organizace, které se připojily k iniciativě:

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Člověk v tísni

Drom

EDUin

Ekumenická akademie

Khamoro

Liga lidských práv

META

Multikulturní centrum Praha

Nadace Open Society Fund Praha

NaZemi

Otevřená společnost

Romano Jasnica

Romea

Romodrom

Slovo 21

Společnost pro kreativity ve vzdělávání

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice

Vzájemné soužití

Ministerstvo zdravotnictví nečekaně vyloučilo z diskuze o koncepci porodnictví zástupkyně rodiček a porodních asistentek

PregnancyZ pracovní skupiny, která měla nastartovat koncepční změny v současném nevyhovujícím systému porodní péče, vyloučili úředníci ministerstva zástupkyně rodiček, porodních asistentek a zmocněnkyni pro lidská práva. Bývalé členky skupiny, Česká ženská lobby a Liga lidských práv proto posílají ministrovi Hegerovi protestní otevřený dopis. „Současně vyzýváme ženy se špatnou zkušeností z porodnic, aby nám zaslaly svůj příběh – pomůže při jednání před Evropským soudem pro lidská práva, kde se Česká republika zodpovídá z porušování práv rodiček,“ říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Cílem pracovní skupiny jsou návrhy na změny a koncept porodní péče, který bude respektovat práva žen a dětí a současně nejnovější vědecké poznatky, jako je tomu v západních zemích. V současnosti již vyloučené členky skupiny se vzděláním v oboru právo, porodní asistence či biostatistika proto přicházely s řadou konstruktivních návrhů podložených výzkumy. Alarmující je i to, že ze skupiny byly vyloučeny právničky Adéla Hořejší a zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, tudíž v „odborné“ pracovní skupině zcela chybí odborníci na právo.

Nejde jen o domácí porody

Po zásahu ministerských úředníků zůstali v pracovní skupině především lékaři, kteří dosud činnost skupiny a navrhované změny bojkotovali s tvrzením, že současný stav v českém porodnictví je optimální. K zajištění svobodnějších podmínek v českém porodnictví přitom nedávno vyzvala i Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
„V konceptu moderní porodnické péče přitom zdaleka nejde jen o mediálně přitažlivé téma legalizace porodů doma s porodní asistentkou, což je menšinový problém týkající se procenta žen, ale o právo každé ženy na svobodný a informovaný souhlas, právo odmítnout rutinní postupy, právo na nepřerušovaný kontakt s dítětem po porodu, právo na bezplatnou přítomnost podporující osoby u porodu, či právo odejít dříve z porodnice se zdravým dítětem,“ říká právnička Adéla Hořejší, bývalá členka pracovní skupiny.

Osobní svědectví mohou rozhodnout ve Štrasburku

Kvůli porušování práv rodiček probíhá v současnosti řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Vláda v něm nepravdivě argumentuje tím, že je v českých porodnicích vynikající péče přátelská k přáním a právům žen. Rutinní praxe v porodnicích přitom často neodpovídá postupům doporučovaným Světovou zdravotnickou organizací, a ženy, které mají odlišnou představu o svém těhotenství a porodu, jsou vystaveny různým formám represe a manipulace ze strany zdravotníků.
Liga lidských práv proto žádá ženy, jejichž přání v porodnicích nebyla respektována, o zaslání svých písemných vyjádření pro použití před Evropským soudem pro lidská práva.

Bližší informace poskytnou:

Adéla Hořejší, právnička, bývala členka pracovní skupiny, adela.horejsi@horejsilegal.cz, 776 696 656
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, zcandigliota@llp.cz tel. 777 893 871
Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, klicova@unipa.cz, +420 734 637 379

Přílohy a odkazy:

Otevřený dopis k porodnictví a pracovní skupině při MZČR.

Příloha otevřeného dopisu – odpověď MZ na žádost o informace ZC 29.3.2013.

Vyjádření vlády u Evropského soudu pro lidská práva – plná verze.

Odkaz na článek na blogu Zuzany Candigliota, právničky Ligy lidských práv.

Výzva ženám k zaslání prohlášení se špatnou zkušeností z porodnice.

 

Vláda přiznala pochybení za nezákonnou sterilizaci, ženu odškodní 10.000 eury

Česká vláda uzavřela mimosoudní odškodnění se ženou, která si u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku stěžovala na nezákonnou sterilizaci. Součástí dohody je kromě odškodnění 10.000 eur také přiznání pochybení. Liga lidských práv vyzývá vládu, aby se ke kontroverzní historii nezákonných sterilizací v českých zemích postavila čelem a odškodnila i ženy, které se kvůli promlčecím lhůtám již na české soudy obrátit nemohou.

Nedobrovolně sterilizovaných žen jsou v Česku minimálně stovky. Za sterilizace se již v roce 2009 oficiálně omluvila vláda Jana Fischera. „My chceme, aby v tomto směru pokračovala i současná vláda a všechny ženy odškodnila. Vytvoření odškodňovacího mechanismu doporučila už v únoru letošního roku Rada vlády pro lidská práva. Vláda by jej měla schválit co nejdříve, aby se další oběti nemusely obracet na štrasburský soud,“ řekla právnička Ligy lidských práv Kateřina Červená.

 

Bližší informace poskytne:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv, e-mail: kcervena@llp.cz, tel.: 777 701 621

 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který mimosoudní vyrovnání schválil, najdete zde.

Podnět Rady vlády pro lidská práva z února 2012 je k dispozici zde.

Vláda schválila návrh novely, která porušuje Úmluvu o lidských právech

Vláda v úterý schválila poslanecký návrh novely zákona o zdravotních službách, která má vyřešit problémy se souhlasy rodičů v případě poskytování zdravotní péče dětem. Na tiskové konferenci však politici zapomněli zmínit, že novela mění také právní úpravu nedobrovolných hospitalizací, přičemž tato změna jde přímo proti rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva.

„Vláda schválením novely nepochybně udělala správný krok k odstranění výkladové nejasnosti zákona, protože některá zdravotnická zařízení odmítala poskytnout ošetření dětem bez souhlasu obou rodičů. Na druhou stranu, v oblasti práv lidí s duševním postižením jde o velký krok zpátky,“ říká právnička Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených (MDAC) Zuzana Durajová.

Zákon o zdravotních službách nabyl účinnosti letos v dubnu a zavedl nové záruky před nedůvodnými zásahy do osobní svobody prostřednictvím zneužívání psychiatrické hospitalizace. Ke změně legislativy Česko vyzval Evropský soud pro lidská práva na základě rozsudku Ťupa proti České republice, podle kterého stát musel zaplatit odškodnění ve výši 12 000 eur. Novela však tyto záruky ruší a vrací úroveň ochrany práv lidí s duševním postižením do původního stavu.

Pokud novelu schválí parlament, dopustí se stát nejen dalšího porušení Evropské úmluvy o lidských právech, ale hrozí také, že se na Evropský soud obrátí další stěžovatelé. Případná odškodnění se mohou v součtu vyšplhat až na miliony korun, hrazených ze státního rozpočtu.

Stát by měl přemýšlet spíše o tom, jak člověku s duševní poruchou pomoct, ne jak ho snadněji zbavit osobní svobody

Podle zkušeností Ligy na jednu stranu často dochází k nedůvodným hospitalizacím pacientů s duševním postižením a na druhou stranu existují případy, kdy nedostatek péče vyústí až v tragédii, jak to ukazují i nedávné události v Jablonném nad Orlicí a Králíkách na Pardubicku. Takovým případům však nelze předejít uvolněním podmínek pro nucenou hospitalizaci, ani nelze všechny lidi s duševní poruchou preventivně zbavit osobní svobody.

Podle Ligy je klíčovým problémem nedostatečně rozvinutá síť prevenčních zdravotních a sociálních služeb. „Primárně by se mělo dbát na to, aby člověk nalezl pomoc a péči v komunitě, prostřednictvím ambulantního psychiatra a sociálních služeb. Zejména na malých obcích ale v současnosti neexistují dostupné služby, které by mohly člověku pomoct předtím, než se jeho duševní nemoc rozvine do extrémní fáze. Nucená hospitalizace proto nastává až tehdy, když systém selže a v mnoha případech bohužel až potom, co se stane nějaká tragédie,“ vysvětluje Durajová. Tuto situaci nedávno kritizoval i Výbor OSN proti mučení, který České republice doporučil, aby neprodleně začala s transformací psychiatrických služeb.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených (MDAC), email: zdurajova@llp.cz, tel.: 773 692 282

 

Česká republika si vysloužila kritiku za svůj přístup k ženám

Zástupkyně Ligy vystoupila včera odpoledne v Ženevě ve Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Liga kritizuje Českou republiku zejména za její postoj v otázkách neoprávněných sterilizací a řešení domácího násilí. Dále upozornila na to, že v České republice stále není ženám umožňováno svobodně rozhodovat o místě porodu.
Výbor je zvláštním orgánem OSN, který kontroluje, jak státy plní své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen. Státy, které úmluvu podepsaly, mají povinnost v pravidelných intervalech zasílat Výboru zprávu o dodržování svých závazků. Výbor však vedle oficiálních představitelů vlády naslouchá také neziskovým organizacím, které tak mají možnost upozornit OSN na porušování lidských práv ve svých zemích.
Během dnešních rozhovorů Liga kritizovala českou vládu za to, že stále nevyšetřila případy sterilizovaných žen a nezajistila jejich řádné odškodnění. Dále upozornila na to, že ženám, které nechtějí rodit v porodnicích, je není umožněno rodit za pomocí porodních asistentek nebo v porodních domech. „Tyto ženy jsou tak ponechány bez jakékoliv zdravotnické péče a nuceny tak podstupovat zbytečné riziko, kterému se by bylo možno vyhnout, kdyby u porodu mohla asistovat vyškolená porodní asistentka.“ Říká právnička Kateřina Červená, která Ligu před Výborem zastupuje.
Společně s Ligou ve výboru za Českou republiku vystoupily zástupkyně České ženské lobby a Evropského centra pro práva Romů, které kritizovaly např. nulové zastoupení žen v české vládě nebo nedostatek zařízení pečující o děti, či chybějící nabídku alternativních úvazků, které v konečném důsledku vedou k nízké zaměstnanosti žen s dětmi.
Oficiální vládní delegace České republiky se s Výborem setká ve čtvrtek 14. října na zasedání, při kterém bude muset pod palbou otázek obhajovat kroky, které vláda pro odstranění diskriminace žen přijala.

Bližší informace poskytne:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv: +420 777 18 99 26, kcervena@llp.cz