Soud: Výzva policisty k prokázání totožnosti je nezákonná, pokud je neurčitá

Výzva policisty k prokázání totožnosti je nezákonná, pokud je neurčitá a je směřována vůči anonymnímu davu, který nemusel výzvu slyšet. Vyplývá to z písemného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který se zabýval zásahem policie na shromáždění Dělnické strany v Olomouci v říjnu minulého roku. Policie tehdy obklíčila a kontrolovala totožnost protidemonstrantů, kteří přišli vyjádřit nesouhlas se shromážděním. Soud vynesl verdikt už v květnu, policie proti němu podala kasační stížnost.

Z osmnácti stránkového rozsudku, který v minulých dnech obdržela Liga lidských práv zastupující dvojici stěžovatelů, vyplývá, že:

  • Výzva policisty k prokázání totožnosti je nezákonná, pokud je neurčitá (není sděleno, jakého konkrétního přestupku se osoby měly dopustit) a je směřována vůči anonymnímu davu, který nemusel výzvu slyšet.
  • Narušování“ oznámeného shromáždění křikem a použitím píšťalek a hrkaček není přestupkem, pokud je i přes to řečníkům rozumět (např. díky technice). Přerušení proslovu na krátkou dobu neznamená, že by nebyl naplněn účel shromáždění.
  • Soud vychází z judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, podle které je součástí svobody projevu a práva shromažďovacího vystoupit s nesouhlasným názorem na shromáždění. Proti takové protidemonstraci je možné zasáhnout pouze, pokud by původní shromáždění bylo zcela či podstatně znemožněno. To se v daném případě nestalo.
  • Ani zatarasení původní trasy předem oznámeného pochodu není přestupkem, pokud byl pochod realizován, ale v jiné trase, která neměla významnější vliv na jeho průběh.
  • Omezení osobní svobody protidemonstrantů formou znemožnění odchodu účastníků a jejich zatarasení na jednom místě ze strany policie by mohlo být zákonné, pokud by docházelo ke střetům mezi dvěma skupinami a účelem by bylo zabránit takovým střetům. To ale v daném případě nenastalo a osoby byly na místě zajištěny bez zákonného důvodu.

Policie podala kasační stížnost

Policie nesouhlasí s názorem soudu, že výzva policie byla nedostatečně určitá. Pokud by podle ní policista musel na místě ještě před výzvou k prokázání totožnosti sdělovat přesnou právní kvalifikaci a vyčerpávající popis skutku, kladl by soud na policisty v terénu nepřiměřené nároky. Podle policie navíc soud k případu přistupoval jako k hromadné žalobě, ale měl se zabývat pouze dvěma účastníky – žalobci, ne celým shromážděním.

Podle zkušeností Ligy lidských práv se v praxi často stává, že si policisté vynucují kontrolu totožnosti pod záminkou údajného neurčitého protiprávního jednání osoby, aniž by specifikovali, čeho se osoba měla dopustit. Jako se tak stalo i na protidemonstraci v Olomouci. „Pokud nejde o případ, který nesnese odkladu, by policista na místě měl být schopen alespoň s určitou mírou konkrétnosti sdělit, čeho se osoba měla dopustit. Nikdo po policistech nechce přesnou právní kvalifikaci a konkrétní paragraf zákona, ale alespoň v obecné rovině by měl být schopen říci, co konkrétní člověk udělal špatného, například: „dělal jste hluk, proto jste podezřelý z přestupku rušení nočního klidu“, namísto pouhého neodůvodněného sdělení: „jste podezřelý z přestupku“,“ komentuje stížnost policie právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Opačný přístup by podle ní totiž policii nahrával k bezdůvodným zásahům proti nepohodlným lidem, kdy by policie až v klidu kanceláře následně řešila, z čeho danou osobu obviní.

Tiskovou zprávu ke květnovému vyhlášení rozsudku a znění žaloby naleznete zde.

 

NSS: Úřady mohou právní analýzy utajovat před veřejností

Podle Nejvyššího správního soudu si mohou úřady nechávat zpracovávat drahé právní analýzy a pak je tajit před veřejností. Trojice soudců Vlašín, Havelec, Vyklický argumentuje tím, že se na ně vztahuje ochrana autorského práva advokátní kanceláře.

Právnička Ligy lidských práv se již pět let domáhá poskytnutí analýzy, kterou si nechalo Ministerstvo zdravotnictví zpracovat od externí advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Němce za více než 50.000 Kč. Analýza má pojednávat o trestní odpovědnosti rodiček za porod doma.

Rozhodnutí NSS podle Ligy kandiduje na soudní absurditu léta 2016. „Nyní si mohou úřady nechat zpracovávat za peníze daňových poplatníků zbytečné právní analýzy, vyvádět tak prostředky z veřejných rozpočtů a být zcela v klidu, protože veřejnost se nemá možnost s analýzami a jejich kvalitou a potřebností seznámit. Analýzy klidně mohou představovat jen stránky potištěné písmeny x a veřejnost to nezjistí,“ komentuje absurditu soudního rozhodnutí Zuzana Candigliota, žadatelka o informace a advokátka spolupracující s Ligou lidských práv.

Podle ní bylo porušeno její ústavně zaručené právo na informace, proto podá ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Domnívá se, že pokud si externí subjekt nechá zaplatit za zpracování analýzy z veřejných prostředků, musí počítat s tím, že obvyklým užitím díla ze strany úřadu je i jeho poskytnutí veřejnosti na základě žádostí o informace.

Liga lidských práv se zabývá právy žen v porodnictví a zaznamenává dlouhodobé nelegitimní snahy Ministerstva zdravotnictví o potlačování možnosti volby zdravotní péče v těhotenství a při porodu včetně snah o kriminalizaci žen a porodních asistentek, k čemuž patrně měla sloužit požadovaná analýza. Ministerstvo také před ženami tají statistické údaje o kvalitě péče v jednotlivých porodnicích, proti čemuž bude brzy směřovat další žaloba k soudu.

V současné době se čeká na rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci domácích porodů. Mezitím Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen opakovaně Českou republiku kritizuje za nepřiměřené omezování možnosti domácí porodu s porodní asistentkou, omezování činnosti porodních asistentek ve prospěch lékařů a nadměrné a zbytečné provádění zákroků v porodnicích bez souhlasu žen a oddělování novorozenců od matek.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

Popis případu a soudní rozhodnutí naleznete zde.

Škola odmítla vzdělávat autistu. Musí zaplatit 50 tisíc

Rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově, podle kterého měl autistický hoch právo na vzdělání ve spádové škole, ve čtvrtek nabylo právní moci. O den dříve vypršela lhůta pro odvolání. Zastupitelstvo obce Milešovice na Vyškovsku, jíž se spor týkal, už dříve rozhodlo, že verdikt přijme, neodvolá se a zaplatí odškodnění 50 tisíc. Nabytí právní moci je patrné z justiční databáze.

(Pokračování textu…)

Soud: obec diskriminovala chlapce s autismem tím, že mu nezajistila inkluzivní vzdělávání

Okresní soud ve Vyškově vynesl přelomový rozsudek v medializovaném případu chlapce s autismem, kterého odmítla přijmout jeho spádová škola a poté dalších 14 škol v okolí jeho bydliště. Soud 15. března rozhodl, že se obec dopustila diskriminace na nákladě zdravotního postižení tím, že místní škole nepomohla zajistit podmínky k tomu, aby se v ní chlapec mohl vzdělávat. Podle Ligy lidských práv, která chlapce zastupovala, se jedná o první rozsudek tohoto druhu v České republice.

„Soudce Aleš Vylam svým rozhodnutím potvrdil, že dítě má právo na inkluzivní vzdělávání v místě bydliště v souladu s čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a že nezajištění takového vzdělávání je diskriminací dítěte kvůli jeho postižení,“ uvedla právnička Ligy lidských práv Šárka Dušková. Předně však rozsudek potrdil, že povinnost zajistit podmínky pro takové vzdělávání má také obec, a to v souladu s § 177 odst. 2 a § 178 odst. 1 školského zákona. Rozsudek soudu zatím není pravomocný, obec se může proti rozsudku odvolat.

Více informací poskytne:

Šárka Dušková, právnička Ligy lidských práv, tel.: 734 158 282

Soud: Policie musí mít vždy pádný důvod k prověření totožnosti

Policisté nemohou vyzvat občana při takzvané rutinní kontrole k prokázání totožnosti, aniž by k tomu měli jasný a pádný důvod. Důvody, kdy může žádat občana o předložení dokladů, jsou jasně stanoveny v zákoně o policii. Vyplývá to z rozsudku Krajského soudu v Brně ve sporu mezi právničkou sdružení Liga lidských práv Zuzanou Candigliotou a jihomoravskou policií.

(Pokračování textu…)