Robert Cholenský, spolupracující právník Ligy, získal ocenění PRO BONO advokát roku 2011

Na pátečním galavečeru prestižní soutěže Právník roku získal ocenění PRO BONO advokát roku 2011 brněnský právník Robert Cholenský, kterého do soutěže nominovala Liga lidských práv a který s Ligou dlouhodobě spolupracuje při zastupování jejích klientů, zejména lidí s postižením a obětí policejního násilí. Robertu Cholenskému tímto gratulujeme!

Nominujte svého „pro bono“ advokáta

V rámci pravidelného galavečera Právník roku bude letos poprvé uděleno také mimořádné mimosoutěžní ocenění „Pro bono advokát roku“. To obdrží advokát nebo advokátní koncipient, který z vlastního rozhodnutí dobrovolně poskytuje bezplatné právní služby.
Nemůže se tedy jednat o případy, kdy by sice klient za právní služby neplatil, ale bezplatné zastoupení by bylo přiznáno rozhodnutím soudu nebo České advokátní komory.

Pro bono advokát roku je součástí aktivit ke zvýšení povědomí o tom, že moderní, společensky odpovědný výkon advokacie v sobě zahrnuje i poskytování bezplatných služeb.
Ocenění udělí organizátoři soutěže Právník roku (www.pravnikroku.cz) ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association (PILA). Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10. 11. 2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz.

Více informací najdete v tiskové zprávě PILA.

Listopad ve znamení mezinárodních aktivit na podporu ochrany lidských práv

V uplynulých čtrnácti dnech se Liga spolu s Mezinárodní federací lidských práv (FIDH) účastnila mezinárodních akcí, které by měly posílit ochranu lidských práv na regionální úrovni.
Maďarsko – 6. – 7. listopadu – Na Evropském pro bono fóru v Budapešti přednášel Jiří Kopal o zkušenostech FIDH a Ligy ze spolupráce s právníky a advokáty, kteří poskytují bezplatnou právní pomoc obětem porušování lidských práv v nejvážnějších případech. Dvoudenního fóra se účastnilo více než 150 představitelů nevládních organizací i velkých advokátních kanceláří působících po celém světě. Cílem druhého ročníku pro bono fóra bylo podpořit dobrovolnou spolupráci velkých právních firem s nevládními organizacemi zejména v oblasti střední a východní Evropy. Řada advokátních kanceláří na setkání projevila zájem s našimi organizacemi v budoucnu spolupracovat.
Gruzie – 8. – 12. listopadu – Účastníkům konference FIDH o mezinárodních, regionálních i národních mechanismech pro oběti porušování lidských práv představili zástupci Ligy činnost neformální koalice, která v České republice prosazovala ratifikaci Římského statutu. Posluchače a přednášející kolegy z Gruzie, Arménie, Ázerbajdžánu, Kirgizstánu, Uzbekistánu, Moldávie, Běloruska, Ruska, Francie, USA, Německa, Česka a dalších zemí seznámil předseda Ligy také s problémy české justice v transformačním období po roce osmdesát devět.
V rámci mise FIDH proběhlo v Tbilisi také setkání s představiteli řady gruzínských státních orgánů a nevládních organizací. Mise, jejímž cílem bylo monitorovat tamní situaci v oblasti dodržování lidských práv, byla zaměřena zejména na problém politických vězňů, problémy v justici, svobodu médií a další otázky, které jsou v Gruzii bohužel stále aktuální. FIDH a Liga tak budou v následujícím období, i díky českému předsednictví EU, prosazovat aktivnější přístup Evropské unie i České republiky k porušování lidských práv v této zemi.
Slovensko – 13. listopadu – Příspěvek o obráncích lidských práv a možnostech jejich podpory prostřednictvím mechanismů Evropské unie přednesl Jiří Kopal na konferenci, která se v Bratislavě uskutečnila v rámci francouzského předsednictví EU.
Předseda Ligy se spolu s univerzitními experty na tibetologii, sinologii a se specialisty na mezinárodní obchodní vztahy s Čínou účastnil v Bratislavě také diskuse o dodržování lidských práv v Číně na festivalu Jeden svět pořádaném organizací Ludia v ohrození. V rámci této návštěvy Liga navázala spolupráci s vládními institucemi i organizacemi na ochranu lidských práv, které na Slovensku působí.
Česká republika – 14. listopadu – Díky spolupráci s organizací Iuridicum Remedium, která již čtvrtým rokem uděluje populární anticeny Velkého bratra největším porušovatelům našeho soukromí, jsme měli příležitost v pražském klubu Roxy slavnostně předat cenu odborné poroty vládě USA, která byla vyhlášena největším slídilem mezi národy. Skutečné ocenění za ochranu soukromí pak získala německá organizace AK Vorrat za kampaň proti dlouhodobému uchovávání dat. Také Liga by chtěla do budoucna v souvislosti s českým předsednictvím EU věnovat větší pozornost problematice ochrany soukromí všech evropských občanů. Řada návrhů na omezování soukromí totiž vychází přímo od Evropské komise.

Kulatý stůl Pro bono v ČR v Brně

Dne 27.3. 2008 se uskuteční pod záštitou veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla kulatý stůl „Pro bono v České republice.“ Kulatý stůl se koná v prostorách úřadu veřejného ochránce práv od 14:00 hod.
Cílem akce je zhodnotit stav poskytování pro bono advokátních služeb v ČR, představit zahraniční zkušenosti, zvážit jejich přenositelnost do českých podmínek a projednat konkrétní možnosti podpory konceptu pro bono v České republice. Kulatý stůl je určen zejména advokátům, akademikům a dalším právníkům zabývajících se dostupností právní pomoci a zástupcům nevládních organizací.
Koncept pro bono představí účastníkům ředitel PILA Vítězslav Dohnal, který také zhodnotí situaci v České republice. Přínosu pro bono pro advokáty se bude věnovat Michael Haroz, partner právní firmy Goulston&Storrs, advokátka a vyučující na katedře ústavního práva PF MU Kateřina Šimáčková promluví o osobní motivaci advokáta k poskytování pro bono právních služeb, právnička Ligy Veronika Kristková svým příspěvkem zahájí diskusi o praktických krocích a spolupráci neziskových organizací s advokátními kancelářemi na podpoře rozvoje pro bono aktivit.
Pozvánku na kulatý stůl najdete zde. Bližší informace poskytne Veronika Kristková na tel.: 545 210 446 nebo na vkristkova@llp.cz. V případě zájmu o účast na kulatém stole se prosím registrujte na uvedeném telefonním čísle nebo mailu.
Více o konceptu pro bono a projektu rozvoje pro bono v ČR najdete na www.probonocentrum.cz.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Bezplatné právní pomoci se dostává větší pozornosti

Rada vlády pro lidská práva schválila podnět prosazující státem zajišťovanou právní pomoc pro chudé. Po letech lhostejnosti k tomuto tématu začalo ministerstvo spravedlnosti nad ustavením efektivního systému poskytování právní pomoci konečně vážněji uvažovat. Zmocněnec pro lidská práva by měl na základě mandátu od Rady iniciativně spolupracovat s ministerstvem spravedlnosti na přípravě nového zákona ošetřujícího systém bezplatné právní pomoci nemajetným. Podnět vzešel z iniciativy Poradny pro občanství, občanská a lidská práva , jejíž experti se touto problematikou podrobně zabývají.

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která nemá kvalitní komplexní systém právní pomoci nemajetným. Například na Slovensku fungují od roku 2005 čtyři speciální centra, která rozdělují poptávku nemajetných občanů po bezplatné právní pomoci mezi advokáty, právníky nebo mediátory. Ti je zastupují zejména v civilních sporech.

Bezplatnou právní pomoc poskytují pouze advokáti skrze Českou advokátní komoru. Také její představitelé však nejsou se současným systémem zajišťování právní pomoci nemajetným spokojeni. Nepomohou zde ani nevládní organizace, které mají možnost alespoň v omezeném počtu zaměstnat právníky. Jednak jsou vždy specificky zaměřené a navíc nedisponují dostatkem finančních či lidských zdrojů na to, aby mohly zastupovat všechny nemajetné. Lidé, kteří potřebují efektivní právní pomoc zdarma nebo za sníženou odměnu, se tak často nemají na koho obrátit. Velmi palčivý je tento problém zejména tam, kde žijí lidé s nižšími příjmy, v regionech mimo Prahu a Brno.

Liga lidských práv dlouhodobě podporuje aktivity nevládních organizací pro ustavení nového systému právní pomoci nemajetným, a proto v úvodní fázi připomínkovala i aktuálně schválený podnět. Argumenty zástupců Poradny k tomuto podnětu jsme podpořili také ve Výboru pro lidská práva a biomedicínu a v Radě vlády pro lidská práva, kde zasedají naši členové a spolupracovníci.

Kromě státem zajišťované právní pomoci, která přes svou důležitost závisí na jisté libovůli a finančních prostředcích státu, propagujeme právní pomoc pro bono. S pro bono se setkáváme v rozvinutých právních kulturách, kde v závažných případech poskytují bohaté advokátní kanceláře nemajetným právní pomoc zdarma jako součást svojí korporátní identity. Tak tomu je v masovém měřítku například ve Spojených státech a Velké Británii.