Česká republika si vysloužila kritiku za svůj přístup k ženám

Zástupkyně Ligy vystoupila včera odpoledne v Ženevě ve Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Liga kritizuje Českou republiku zejména za její postoj v otázkách neoprávněných sterilizací a řešení domácího násilí. Dále upozornila na to, že v České republice stále není ženám umožňováno svobodně rozhodovat o místě porodu.
Výbor je zvláštním orgánem OSN, který kontroluje, jak státy plní své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen. Státy, které úmluvu podepsaly, mají povinnost v pravidelných intervalech zasílat Výboru zprávu o dodržování svých závazků. Výbor však vedle oficiálních představitelů vlády naslouchá také neziskovým organizacím, které tak mají možnost upozornit OSN na porušování lidských práv ve svých zemích.
Během dnešních rozhovorů Liga kritizovala českou vládu za to, že stále nevyšetřila případy sterilizovaných žen a nezajistila jejich řádné odškodnění. Dále upozornila na to, že ženám, které nechtějí rodit v porodnicích, je není umožněno rodit za pomocí porodních asistentek nebo v porodních domech. „Tyto ženy jsou tak ponechány bez jakékoliv zdravotnické péče a nuceny tak podstupovat zbytečné riziko, kterému se by bylo možno vyhnout, kdyby u porodu mohla asistovat vyškolená porodní asistentka.“ Říká právnička Kateřina Červená, která Ligu před Výborem zastupuje.
Společně s Ligou ve výboru za Českou republiku vystoupily zástupkyně České ženské lobby a Evropského centra pro práva Romů, které kritizovaly např. nulové zastoupení žen v české vládě nebo nedostatek zařízení pečující o děti, či chybějící nabídku alternativních úvazků, které v konečném důsledku vedou k nízké zaměstnanosti žen s dětmi.
Oficiální vládní delegace České republiky se s Výborem setká ve čtvrtek 14. října na zasedání, při kterém bude muset pod palbou otázek obhajovat kroky, které vláda pro odstranění diskriminace žen přijala.

Bližší informace poskytne:

Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv: +420 777 18 99 26, kcervena@llp.cz

Výhodné pojistky pro ženy jsou zrušeny

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka
——————–
Pojišťovny, které dosud nabízely zvýhodněné povinné ručení pro ženy, s touto nabídkou končí. Může za to antidiskriminační zákon.

Pavel DUMBROVSKÝ, moderátor
——————–
Ten má být schválen už příští rok a pojišťovny se obávají, že by se tak dostaly do rozporu s paragrafem, který zaručuje rovný přístup k oběma pohlavím.

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Pravidlo, které působí na muže jako červený hadr na býka, zvýhodněné povinné ručení pro ženy. Reklamní trhák, který ještě teď najdete na webových stránkách a letácích jedné z našich pojišťoven. Prakticky to znamená, že když přijde sjednat povinné ručení žena, zaplatí asi o deset procent méně.

osoba
——————–
Jsem ráda, no, že nemusím platit tolik peněz.

osoba
——————–
No, je to nefér, přihlásím auto na manželku.

osoba
——————–
Přijde mi to nespravedlivé. Kdo má řidičský průkaz, tak by měl platit stejně.

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Podle právníků se však neděje nic nezákonného.

Lucie OBROVSKÁ, Liga lidských práv
——————–
Je docela dost logické, jak pojišťovny postupují. Se dá i chápat ten jejich lobbying v tomto smyslu jako docela oprávněný.

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Zatímco za rovnoprávnost žen se svádějí tvrdé boje, podle mužů jde o zjevnou křivdu, která nikoho nezajímá.
Myslíte, že řídíte líp jak chlapi?

osoba
——————–
No, já si myslím, že jsme určitě ohleduplnější.

osoba
——————–
Ženy – křehký pohlaví, tak mají výhody.

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Myslíte si, že kvůli křehkýmu pohlaví máte levnější povinný ručení?

osoba
——————–
No, tak nevím, proč jinak.

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Na první pohled je to skutečně jediný důvod. Podle statistik způsobí ženy více pojistných událostí. Ve finále však zůstávají většinou jen pomačkané plechy a neuvěřitelná videa.

/ Ukázka /

Josef SVOBODA, redaktor
——————–
Zato muži bourají ve vyšších rychlostech, následky jsou tragičtější a pojišťovny musejí sáhnout hlouběji do kapes. Jenže princip kolektivní viny zakazuje nový antidiskriminační zákon. A přesto, že ještě neprošel schvalovacím procesem, pojišťovny raději sporné výhody ruší. Josef Svoboda, televize Nova.

Záznam televizní reportáže z pořadu TV Nova Televizní noviny z 28. 12. 2008.

Výsledek odvolání v případě protiprávní sterilizace

Vrchní soud stejně jako ostravský soud znovu zamítl návrh na peněžité zadostiučinění poškozené. Odůvodnil to tím, že nárok je již promlčen. Otázka promlčitelnosti tohoto nároku již dlouhou dobu rozděluje českou právnickou obec. Vrchní soud dlouhodobě zastává názor, že po uplynutí tříleté promlčecí doby již poškozený nemůže žádat peněžité zadostiučinění, ale pouze omluvu. Oproti tomu Nejvyšší soud ČR už rozhodl, že k promlčení v tomto případě dojít nemůže. V důsledku tohoto odborného sporu zůstávají občané včetně paní Ferenčíkové v právní nejistotě. Paní Ferenčíková proto podá dovolání k Nejvyššímu soudu a doufá, že tak napomůže i dalším obětem zásahů do fyzické integrity na cestě ke spravedlnosti a definitivnímu sjednocení právního názoru soudců v této otázce.

Bez ohledu na rozhodnutí Nejvyššího soudu bude Liga i nadále v souladu s doporučeními veřejného ochránce práv z prosince 2005 a Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen při OSN ze srpna 2006 usilovat o to, aby se česká vláda omluvila všem obětem nucené sterilizace z doby komunismu a rovněž obětem protiprávní sterilizace v devadesátých letech a počátku tohoto století. Součástí omluvy by měl být i návrh mechanismu finančního odškodnění obětí. Liga se v nejbližší době obrátí s touto otázkou na Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace (CERD) a Výbor pro lidská práva (HRC) při OSN. Uvedené instituce budou posuzovat dodržování lidských práv v České republice v tomto roce v březnu (CERD) a červenci (HRC).

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

Týdenní program se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který byl Valným shromážděním OSN vyhlášen na 25. listopad v roce 1999. V České republice se poprvé „slavil“ v roce 1995. Valné shromáždění OSN vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. Pojmem „násilí na ženách“ se přitom rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“

Toto násilí má řadu podob – od tzv. domácího násilí, přes znásilnění, sexuální obtěžování až po ženskou obřízku či obchod se ženami. „Jeho hlavní příčinou je nerovné postavení žen a mužů ve společnosti, kde ženy stále zaujímají nižší pozice a nemají stejné příležitosti jako muži, a nerovnováha moci v jejich vzájemném soužití.“ říká Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva z NESEHNUTÍ Brno a dodává „Je proto třeba mít na paměti širší souvislosti násilí na ženách a zejména jeho výraznou genderovou čili rodovou podmíněnost.“ Na základě řady výzkumů z celého světa byly stanoveny faktory, které doprovázejí násilí na ženách: sociálně-ekonomické rozdíly mezi mužem a ženou; násilné řešení mezilidských konfliktů; mužský ideál dominance, tvrdosti a cti; mužská ekonomická a rozhodovací autorita v rodině. „Násilí ohrožuje všechny ženy bez ohledu na jejich vzdělání, výši platu, etnickou či náboženskou příslušnost v různých částech světa – ve vyspělých státech i v rozvojových zemích.“ říká Jana Sobotková z brněnské skupiny Amnesty International a připomíná: „Znásilňování a týrání se stává dokonce součástí válečné strategie, znásilňování žen znamená udržování strachu a ponížení nepřítele“.

V České republice jsou aktivity věnovány zejména problému domácího násilí. Sociologický výzkum, který v roce 2004 zveřejnil Sociologický ústav AV ČR, poukazuje na celkově velkou míru násilí mužů na ženách v naší společnosti a skutečnost, že převážná většina žen zažila násilí od svých partnerů častěji než od cizích útočníků. Z výzkumu vyplynulo, že zhruba 38% žen v ČR zažilo během svého života násilí ze strany svého partnera, tedy současného či bývalého manžela anebo přítele. „Stále ale jen 8 % z těchto žen ohlásí jednání pachatele na policii“, dodává Hana Langhansová, právnička Ligy lidských práv a doplňuje další problém: „Náš právní řád také stále negarantuje těmto obětem ani minimální ochranu před pachatelem. Kompetentní orgány si ve většině případů s tímto problémem nevědí rady, v této oblasti se situace zlepšuje velmi pomalu. Navíc oběti stále nemají dostatečné informace, kam se mohou obrátit.“ To je také jeden z důvodů, proč vznikla KOORDONA – Koalice organizací proti domácímu násilí (NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv a o. s. Magdalenium jsou členy). Jedná se o volné sdružení třinácti neziskových organizací, jehož cílem mimo jiné lépe zkoordinovat osvětu a pomoc.

Spolupracující brněnské organizace se chtějí letos už potřetí připojit k řešení problému násilí na ženách svými informačními a vzdělávacími aktivitami, neboť právě nedostatečná informovanost je jedním ze základních důvodů, proč ve společnosti přetrvává velká tolerance vůči násilí na ženách, a v důsledku také jedním z důvodů, proč tolik žen setrvává v násilných partnerských vztazích dlouhou dobu. Důležitost takovýchto aktivit potvrzuje i Bc. Lenka Hybnerová, vedoucí zařízení s krizovými lůžky pro ženy, Helena, které provozuje o. s. Magdalenium: „Poptávka po našich službách má narůstající tendenci vlivem vyšší informovanosti žen, sledujeme i nižší toleranci vůči partnerskému násilí a zkracování období, kdy žena v násilném vztahu setrvává.“ Stejně tak Mgr. Madla Čechová, koordinátorka programu Ligy lidských práv (LLP) – Poradna pro ženy v tísni vidí jako prioritu prevence domácího násilí osvětu veřejnosti a nastolení boje s domácím násilím jako celospolečenského tématu. „V rámci města Brna byly v uplynulých letech učiněny kroky, které nám v praxi přinášejí více práce – více klientek, ale bráno do důsledku je chápeme jako pozitivní posun v myšlení lidí, zejména žen. Jedním z těchto kroků je i ustavení interdisciplinárního týmu na jaře 2005 v Brně, který sdružuje organizace a instituce přicházející s domácím násilím do styku – Policie ČR, Magistrát města Brna, nevládní neziskové organizace a další. Je naším přáním, aby podobné skupiny fungovaly i mimo Brno a přenášely tak diskusi o domácím násilí i do dalších regionů Jihomoravského kraje.“ K tomuto cíli má přispět i projekt Persefona, který LLP koordinuje a který byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu a je založen na principu partnerství s regionálními organizacemi pracujícími přímo či nepřímo v oblasti domácího násilí.

Hlavním cílem pořádaných akcí je tedy přispět k netoleranci vůči násilí na ženách a důležitý je i jejich benefiční rozměr. Zisk ze všech akcí, stejně jako z prodeje benefičních odznáčků „Stop násilí na ženách“ bude věnován stejně jako v minulých letech o. s. Magdalenium na provoz krizového zařízení Helena. „I když se v benefičních akcích jedná o menší částky, má tento typ podpory velký význam pro klientky našeho zařízení, protože ji vnímají jako signál, že násilí na ženách není české společnosti lhostejné. Za získaný výtěžek byly vždy pořízeny nezbytné drobnosti, např. hračky pro děti klientek či vybavení do společné kuchyně.“

„Ženu ani květinou…aneb týden proti násilí na ženách“

Týden proti násilí na ženách začal

Dnešní tiskovou konferencí odstartoval program „Ženu ani květinou… aneb týden proti násilí na ženách“, který společně připravilo pět brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv – program Poradna pro ženy v tísni, o. s. Magdalenium, Gender centrum FSS MU a Amnesty International Brno. Program tvoří soubor akcí pro širokou veřejnost, které organizačně podpořily též Magistrát města Brna, Knihovna Jiřího Mahena a Jazzová kavárna PodObrazy. Besedy a přednášky, filmová promítání, pouliční infostánky, diskusní večer, informační nástěnky a výstava plakátů mají přispět ke zvýšení informovanosti o problému násilí na ženách, možnostech obrany, a přispět tak ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999, které vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. Spolupracující brněnské organizace se chtějí k tomuto dni svými aktivitami připojit. „Ze stejného důvodu jsme se rozhodli zorganizovat akce i v Brně a dalších městech, neboť právě nedostatečná informovanost je důvodem, proč u veřejnosti přetrvává velká tolerance vůči násilí na ženách a v důsledku také jedním z důvodů, proč tolik žen setrvává v násilných partnerských vztazích dlouhou dobu“, říká Kateřina Plesková, koordinátorka projektu z NESEHNUTÍ Brno.

Násilí na ženách je specifickým druhem rodově (genderově) podmíněného násilí, který ohrožuje ženy v různých částech světa – v rozvojových zemích stejně jako ve vyspělých západních státech. Toto násilí má řadu podob – od tzv. domácího násilí, přes znásilnění, sexuální obtěžování až po obchod se ženami a ženskou obřízku – a jeho hlavní příčinou je nerovné postavení žen a mužů v různých společnostech a kulturách, kde ženy stále zaujímají nižší pozice, a nerovnováha moci v jejich vzájemném soužití. K existenci tohoto problému významnou měrou přispívá výchova žen a mužů. „Představa společnosti o mužské roli, moci a dominanci se projevuje už dětství kdy malým chlapcům je často tolerována agresivita jakožto přirozený projev mužskosti. Ženy jsou svým způsobem naopak již od malička vychovávány k roli oběti, jsou vedeny k submisivitě, finanční závislosti a neschopnosti bránit se fyzickým útokům“, vysvětluje Mgr. Lucie Jarkovská z Gender centra FSS MU v Brně. Amnesty International poukazuje na to, že násilí na ženách bývá často zneužíváno i jako zbraň v ozbrojených konfliktech. „Znásilňování a týrání se stává dokonce součástí válečnické strategie, znásilňování žen znamená udržování strachu a ponížení nepřítele“, říká Jana Sobotková z brněnské skupiny AI a dodává: „Podle našich informací tvoří až osmdesát procent zabitých a zraněných v zemích s dlouhotrvajícím konfliktem právě ženy a děti.“

Výsledky sociologického výzkumu, který v letošním roce zveřejnil Sociologický ústav AV ČR, poukazují na celkově velkou míru násilí mužů na ženách v naší společnosti a skutečnost, že převážná většina žen zažila násilí od svých partnerů častěji než od cizích útočníků. Z výzkumu vyplynulo, že zhruba 38% žen v ČR zažilo během svého života násilí ze strany svého partnera, tedy současného či bývalého manžela anebo přítele. „Tyto výsledky jsou alarmující, neboť to znamená, že více než každá třetí žena byla v České republice ohrožena, v naprosté většině v rámci tzv. domácího násilí“, doplňuje Kateřina Plesková.

Domácí násilí je často vnímáno jako soukromý problém páru či dokonce mlčky uznáno právo muže rozhodovat o manželce a dětech a v určité míře pro udržení fungující rodiny využívat násilí. I v tomto případě platí, že vysoká míra tolerance je způsobena nedostatkem informovanosti veřejnosti. V roce 2003 proběhla celorepubliková kampaň proti domácímu násilí, na které se podílelo 11 neziskových organizací a jenž se v současnosti přetvořila na nově vzniklé volné sdružení KOORDONA – Koalice organizací proti domácímu násilí. Kampaň významnou měrou přispěla k posunu v informovanosti a též ke změně právní úpravy domácího násilí, kdy od 1. 6. 2004 existuje nová skutková podstata trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném domě nebo bytě. „Zaznamenaly jsme výrazný nárůst klientek. Zatímco v roce 2003 Poradna pro ženy v tísni poskytla 190 konzultací celkem 72 klientkám, letos jsme od začátku roku do října poskytly již 234 konzultací 71 klientce, tudíž za desetiměsíční období jsme měly stejný počet klientek, jako za celý minulý rok.“, říká Mgr. Hana Langhansová z Ligy lidských práv. Přínos kampaně a dalších informačních aktivit potvrzuje i Bc. Lenka Hybnerová, pracovnice o. s. Magdalenium – provozovatele zařízení s krizovými lůžky pro ženy: „Sledujeme narůstající poptávku po našich službách. Klienty jsou více informované a dochází i ke zkracování období tolerance společného soužití s agresorem.“.

Kompletní program aktivit proti násilí na ženách naleznete na

KONTAKT:
Kateřina Plesková (NESEHNUTÍ Brno) – 605 239 579 (informace o 25. listopadu a programu aktivit)
Mgr. Hana Langhansová (Liga lidských práv – program Poradna pro ženy v tísni) – 545 245 996 (domácí násilí)
Mgr. Lucie Jarkovská (Gender centrum FSS MU) – 549 497 090 (genderově podmíněné násilí)