Pomozte nám dosáhnout zrušení zákazu přítomnosti otců u porodu

S velkým znepokojením jsme sledovali postupné zákazy otců u porodů v nemocnicích, přestože se ministerský zákaz návštěv na ně výslovně nevztahoval. Nakonec ministerstvo svým opatřením dne 18. 3. 2020 bez odůvodnění vztáhlo plošný zákaz i na otce u porodu. Znemožnilo tak vycházet rodičům vstříc všem nemocnicím, i těm, které otce u porodu nadále chtěly.

Byť je toto opatření formálně vedeno snahou zamezit šíření koronaviru, nemá žádné rozumné opodstatnění z hlediska skutečného snížení rizik a ochrany veřejného zdraví, hrubě zasahuje do práva nastávajících rodičů na ochranu soukromého a rodinného života a má i prokazatelně negativní dopad na průběh a výsledek porodu.

V souvislosti se zákazem otců u porodu i bráněním přítomnosti rodičů u hospitalizovaných dětí se na nás obrací velké množství lidí. Rozhodli jsme se jim pomoci a učinit všechny právní i jiné kroky k tomu, abychom docílili zrušení zákazu a nezákonných praktik.
  • Podali jsme žádost o informace na základě jakých podkladů bylo o zákazu přítomnosti otců u porodu rozhodnuto
  • Iniciovali jsme otevřený dopis adresovaný ministrovi zdravotnictví a celé vládě, ke kterému se připojili i další organizace a jednotlivci – v něm vyzýváme ke zrušení zákazu přítomnosti otců u porodů, a naopak zavedení opatření, které sníží rizika nemocničního provozu pro matku a dítě – těmi můžou být například větší využívání ambulantních porodů nebo snížení množství personálu a cizích osob, kteří přijdou s rodičkou do kontaktu.
  • Připravujeme správní žalobu proti tomuto vládnímu opatření – bude potřeba uhradit správní poplatek 5.000,-
  • Připravili jsme vzor návrhu předběžného opatření, se kterým se rodiče mohou obracet na soudy, a který byl už jedním párem podán
  • Zodpovídáme desítky dotazů v naší on-line právní poradně, emailem a na facebooku Ligy
  • Připojili jsme se k podnětu Pracovní skupiny pro porodnictví při Úřadu vlády a podporujeme petici “Pusťte tatínky k porodu” i otevřený dopis jednoho z dotčených otců adresovaný ministerstvu

Podpořte prosím naše aktivity proti tomuto zákazu

Hlavní argumenty proti zákazu jsme shrnuli v tiskové zprávě, se zákazem pro jeho nelogičnost opakovaně vyjádřila nesouhlas FN Ostrava a rovněž Světová zdravotnická organizace podporuje přítomnost rodičkou zvoleného doprovodu, a to i u rodiček, u kterých je podezření na nákazu.

Vybrané peníze budou použity na výše uvedené aktivity, zejména na soudní poplatek (5.000,-), přípravu právních dokumentů a právní pomoci rodičům, kteří se na nás obrací, a pravidelné informování veřejnosti a médií.

V případě dotazů ke kampani se obracejte na právničky Ligy Zuzanu Candigliota (zuzana.candigliota@llp.cz) a Annu Štefanidesovou (anna.stefanidesova@llp.cz).

Obrázek u kampaně je ilustrační / Fotka od PublicDomainPictures z Pixabay

Chci podpořit aktivity Ligy proti zákazu a právní pomoc rodičům:

Prohlášení nevládních organizací k iniciativám sdružení hájících práva otců

V prohlášení upozorňujeme na to, že někteří z členů a sympatizantů výše uvedených sdružení, kteří se domáhají svých otcovských práv, se dopouštěli v rodině fyzického a psychického násilí vůči rodině a dítěti, takže snaha o omezení kontaktu dítěte s otcem je v mnoha případech legitimní, stejně tak je pochopitelné, že se dítě odmítá s otcem stýkat.

Upozorňujeme na to, že členové výše uvedených sdružení prosazují své zájmy intervencí u soudců, soudních znalců, orgánů sociálně-právní ochrany dětí v konkrétních kauzách, což považujeme za nepřípustné a vážně ohrožující nezávislost výše uvedených orgánů.

Dále bychom chtěli zveřejnit praktiky, které někteří stoupenci sdružení používají vůči svým bývalým partnerkám a dětem ve snaze zajistit si lepší postavení před opatrovnickým soudem.

Co se týká otázky výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, odmítáme názor, že dítě by mělo být vždy soudem nuceno ke styku s druhým rodičem i proti své vůli. Apelujeme na rozlišování případů, kdy u dítěte vypěstoval jeden z rodičů syndrom zavrženého rodiče, od případů, kdy dítě druhého rodiče odmítá z objektivních důvodů. Například bylo-li dítě svědkem násilí otce vůči matce.

Prohlášení je určeno státním institucím, nevládním organizacím i veřejnosti.

Prohlášení vydaly tyto nevládní organizace: Acorus, Fond ohrožených dětí, Liga lidských práv, Rosa, Růžová linka, Profem.

Kontaktní osoba:
Veronika Kristová
Liga lidských práv
Za Poříčskou bránou 12
189 00 Praha 8
tel: 724 033 052