Jak bránit práva dítěte mladšího patnácti let v řízení o činu jinak trestném

Manuál si klade za cíl poskytnout kurátorům pro děti a mládež praktického právního rádce pro řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které jsou podezřelé ze spáchání činu jinak trestného. Poskytuje souhrnný přehled práv dítěte u výslechu vedeného policejním orgánem, případně státním zástupcem, a vymezuje, v čem u výslechu spočívá role kurátora.

Manuál se dále zabývá otázkou odklonů a nevyhnutelnosti řízení před soudem pro mládež, rozebírá jednotlivé nástroje pro práci s dítětem a jeho rodinou podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí a snaží se poukázat na jejich možnou provázanost právě s řízením před soudem pro mládež. Poslední část jsme věnovali stručnému představení možností intervence Probační a mediační služby již v průběhu řízení o činu jinak trestném a jejich možnému dopadu na výsledek tohoto řízení.