Zpracovali jsme tři analýzy k transformaci ústavů

Liga lidských práv vypracovala v rámci zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí tři právní analýzy související s probíhající transformací sociálních služeb.

Analýzy jsou věnovány tématům:V České republice probíhá již od roku 2005 proces podpory transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Základní myšlenkou tohoto procesu je poskytování co možná nejvíce individualizovaných sociálních služeb v přirozeném prostředí. Zjednodušeně řečeno, transformace pomáhá začleňování lidí s postižením do přirozené komunity, čímž dochází nejen ke zkvalitnění péče a zvýšení možností rozvoje uživatelů služeb, ale i k obohacení samotné komunity zvýšením její různorodosti. Transformace sociálních služeb je proces, který sebou přináší nové situace a otázky s kterými se musíme vypořádat, a právě těmito situacemi a otázkami jsme se v uvedených právních analýzách zabývali.

Právní analýzy jsou užitečné hlavně proto, že lidé pracující v sociálních službách, ale i širší veřejnost, mohou na jednom místě lehce najít potřebné informace, které se přímo dotýkají poskytování sociálních služeb v souvislosti s probíhající transformací, a mohou se v dané problematice lépe zorientovat.

Teoretické poznatky a praktické příklady obsažené v prvních dvou právních analýzách jsme prezentovali od prosince minulého roku do dubna tohoto roku na seminářích, kterých se zúčastnili poskytovatelé sociálních služeb, zástupci krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí. Předávání zkušeností osobní cestou na realizovaných seminářích nám obohatilo náš právnický pohled na věc a podpořilo identifikaci poptávky odborné veřejnosti. Možnost využít praktické zkušenosti účastníků zvýšila komplexnost zpracování dané problematiky.

Všechny tři analýzy byly zpracovány na základě zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou získala Liga lidských práv, název zakázky „Zpracování analýzy a metodického materiálu a lektorování na seminářích k vybraným aspektům procesu transformace“ Zakázka je součástí individuálního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu Podpora transformace sociálních služeb je Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV.

Jak se vypořádat se soudními průtahy

Po třech letech od novely zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu vydává Liga lidských práv analýzu, která rozebírá slabá místa odškodňování občanů za průtahy v soudních řízeních. Pod tlakem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva umožnila tato novela vůbec poprvé na vnitrostátní úrovni peněžitě odškodňovat občany za imateriální újmu utrpěnou průtahy.
Mechanismus odškodňování si však vynutil nárůst byrokracie na ministerstvu spravedlnosti a začal přetěžovat Obvodní soud pro Prahu 2. Právě tam začali zasílat žaloby lidé, kteří se nesmířili s nízkými nebo nulovými náhradami od ministerstva. Pracovníci Ligy lidských práv se proto v uplynulých měsících setkávali se zástupci justice, advokacie i ministerstva spravedlnosti, aby vyhodnotili, jak zlepšit stávající praxi. Jak vyplynulo z rozhovorů, největší problém spočívá v nedostatku preventivních prostředků, které by průtahům zabránily. Analýza dále ukazuje, že ministerstvo spravedlnosti nedostatečně informuje občany jednak o existenci odškodňovacího mechanismu a rovněž o metodice, podle které se odškodnění za průtahy přiznává a v jaké výši.

Na základě provedené analýzy Liga lidských práv navrhuje především:

• zavést preventivní prostředek nápravy průtahů, který by účinně zamezil vzniku nepřiměřené délky řízení nebo zamezil jejímu pokračování;
• provést důkladnou analýzu efektivity předběžného projednávání návrhů na přiznání újmy ministerstvem spravedlnosti;
• zveřejnit, průběžně aktualizovat a systematicky šířit informace o dostupných prostředcích nápravy nepřiměřené délky řízení a zejména o metodice, na základě níž ministerstvo spravedlnosti stanovuje výši zadostiučinění.
• umožnit žadatelům, kteří nárokují újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., požadovat v rámci nákladů řízení také náklady vzniklé v souvislosti s právním zastupováním před ministerstvem spravedlnosti.
• provést důkladnou analýzu příslušnosti soudů pro projednávání nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., a s přihlédnutím k personální vybavenosti soudu zvážit vhodnost změny příslušnosti tak, aby Obvodní soud pro Prahu 2 nebyl při vyřizování této agendy přetížen.

Celé znění analýzy naleznete zde.
Bližší informace:
Kateřina Červená, právnička Ligy lidských práv, mobil: 777 189 926

Znalecký posudek, který změnil lidský život

Liga lidských práv v současné době zpracovává analýzu kvality znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. Pokud jste se setkal/a s nadprůměrně dobře zpracovaným nebo naopak velmi nekvalitním znaleckých posudkem z tohoto oboru, který výrazným způsobem ovlivnil situaci Vašeho klienta, zašlete nám ho! Všechny posudky přezkoumají nezávislí odborníci z oblasti medicíny, etiky a práva a stanou se podkladem pro analýzu, která shrne nečastější chyby, které se ve znaleckých posudcích objevují, a nastíní taktiku, jak se proti nim bránit. Text zároveň navrhne řadu systémových doporučení pro zlepšení situace v oblasti soudně znalecké činnosti, která budou zaslána na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Přivítáme také Vaše osobní zkušenosti s prací znalců – lékařů a Vaše návrhy na změnu či další připomínky.

Posudky zasílejte v anonymizované podobě do 31. ledna 2008 elektronicky na adresu znalci@llp.cz nebo poštou na Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno 602 00.

Všem, kteří nám zašlou své znalecké posudky, Liga v létě 2008 poskytne vypracovanou analýzu.