Nástroje pro zaměstnávání lidí s postižením v době transformace ústavů

V lednu 2011 zahájila Liga lidských práv realizaci tříletého projektu Nástroje pro zaměstnávání lidí s postižením v době transformace ústavů, zkráceně Férové zaměstnání (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/51.00084).

Tento projekt je financován z prostředků evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

 

 

Základní informace o projektu / Project Details (ENG)

 

Cílem projektu je podpora začlenění lidí s postižením na trh práce, který představuje odrazový můstek pro integraci těchto lidí do majoritní společnosti. Prostřednictvím projektu chceme propagovat myšlenku sociální inkluze všech lidí bez ohledu na jejich postižení, přispět ke společenské debatě o tomto tématu a prokázat, že zaměstnávání lidí s postižením je nejen možné, ale také účelné a přínosné, a to pro lidi samotné, zřizovatele ústavů i stát. Nacházíme se v době, kdy Česká republika začíná oficiálně transformovat ústavy. S transformací by měla jít ruku v ruce sociální inkluze, a to zejména na trhu práce.Jako partnera jsme si vybrali mezinárodní neziskovou organizaci, která má kontakty a zkušenosti z různých zemí. Využijeme její know-how a přeneseme do české praxe nástroje pro zaměstnávání lidí s postižením.

Aktivity projektu

 

V rámci projektu Férové zaměstnání je realizováno sedm klíčových aktivit. Zde je uveden jejich popis.

1. SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ MEZI PARTNERY

Liga spolupracuje s Mental Disability Advocacy Center (MDAC) od roku 2005. MDAC je mezinárodní nezisková organizace, která se specializuje na práva lidí s postižením. MDAC je aktivní i na mezinárodní úrovni, právníci organizace mají zkušenosti se zastupováním konkrétních případů před mezinárodními institucemi a mají jedno z nejspecializovanějších know-how a zkušeností v rámci celé Evropy. V současné době MDAC například realizuje ve spolupráci s mezinárodními partnery v rámci iniciativy ASPEN (Anti Stigma Programme: European Network) projekt zaměřený na otázku stigmatizace a diskriminace lidí s postižením. Základním výstupem tohoto projektu je i identifikace sociálních a administrativních bariér v oblasti zaměstnávání lidí s postižením a identifikace dobré praxe v zahraničí.

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM A KOMPARACE ZAHRANIČNÍCH NÁSTROJŮ

Vypracování analýzy je klíčové pro nastartování celého projektu a následnou realizaci dalších aktivit. Analýza je velmi úzce napojena na aktivitu sdílení zkušeností a znalostí mezi partnery a na aktivitu workshopy. Informace věnované komparativní studii nástrojů pro zaměstnávání lidí s postižením na trhu práce budeme čerpat od zahraničního partnera a jeho zkušeností a materiálů. Analýza bude rovněž sloužit jako podklad pro výběr zahraničních destinací cesty představitelů krajů a koordinátora projektu a jako podklad pro workshopy v krajských městech.

Analýza bude obsahovat právní část týkající se právního prostředí a zaměstnávání lidí s postižením, výhod i bariér v současné právní úpravě. Další část bude věnována komparaci českých a zahraničních právních úprav a popisu konkrétních nástrojů ve vybraných zemích, kde došlo k transformaci ústavů, resp. transformace úspěšně probíhá. V třetí části budou formulována doporučení.

3. WORKSHOPY

Na workshopech budou představeny základní závěry analýzy, zahraniční nástroje a praxe. Domníváme se, že je nutné oslovit každého zřizovatele samostatně, proto zorganizujeme workshop v každém krajském městě, celkově tedy čtrnáct workshopů.

28. 1. | Ostrava

20. 2. | Olomouc

25. 2. | Brno

14. 3. | Jihlava

15. 3. | Pardubice

18. 3. | Praha

28. 3. | Hradec Králové

3. 4. | Praha

9. 4. | Liberec

7. 5. | Zlín

27. 5. | Plzeň

28. 5. | Karlovy Vary

12. 6. | České Budějovice

13. 6. | Praha

Na workshopy budou pozváni zástupci zřizovatelů ústavů, management ústavů a jiní odborníci z daného regionu. Vystoupí na nich jak koordinátor projektu, tak zástupci krajů a příspěvkových organizací krajů, kteří se zúčastnili návštěvy v zahraničí. Cílem aktivity je otevření tématu začlenění lidí s postižením z transformujících se ústavů na trh práce, představení základních nástrojů a diskuse o jejich přenositelnosti a uplatnitelnosti v praxi konkrétního zřizovatele.

4. NÁVŠTĚVY ZÁSTUPCŮ KRAJŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJŮ V ZAHRANIČÍ

Domníváme se, že pro úspěšný přenos inovativních nástrojů v oblasti zaměstnávání lidí s postižením je důležitý kontakt s praxí. Proto je tato aktivita zaměřena na zahraniční návštěvy v zemích a institucích, kde lidé s postižením úspěšně participují na trhu práce a kde ústavy prošly transformací, resp. se postupně transformují. Domníváme se, že návštěva úředníků krajů zodpovědných za zaměstnávání a transformaci sociálních služeb a zaměstnanců příspěvkových organizací krajů, kteří přicházejí do přímého a každodenního kontaktu s klienty sociálních služeb, bude v těchto zemích znamenat praktickou zkušenost, kterou nelze nahradit. Z této návštěvy plánujeme pořídit instruktážní video včetně interview klientů a zahraničních odborníků, které bude mapovat dobrou praxi. Toto video bude použito pro instruktáž v rámci workshopů.

5. METODIKA PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM V PRŮBĚHU TRANSFORMACE ÚSTAVŮ

Cílem projektu je usnadnění inkluzivních snah zřizovatelů ústavů, v nichž probíhá transformace, zaměstnat lidi s postižením a zvýšit jejich autonomii. Proto koordinátor projektu společně se zkušeným právníkem Ligy připraví metodiku pro zaměstnávání lidí s postižením v průběhu transformace ústavů. Tato metodika se bude zaměřovat na správné uchopení nového nástroje pro zaměstnání v českém prostředí. Budou popsány konkrétní aspekty nástroje, proces jeho vytvoření v regionech a způsob a předpoklady zapojení klientů ústavů, např. i s modifikacemi podle rozsahu a typu postižení. Metodika bude členěná logicky a stručně podle odrážek, bude představovat manuál pro úspěšné zavedení konkrétních nástrojů do praxe. Součástí metodiky budou i návrhy právních podání spojených s konkrétním nástrojem, např. ve vztahu k navrácení způsobilosti k právním úkonům, vzorová smlouva apod.

Tato metodika by měla představovat podrobný návod pro zřizovatele jak vytvořit a do praxe zavést nejlepší nástroje pro zaměstnání lidí s postižením. Počítáme s tím, že metodika bude zaměřena i na sociální pracovníky v ústavech, jejichž podpora lidí s postižením při začleňování na trh práce bude klíčová. Metodiku proto budeme distribuovat všem ústavům procházejícím transformací a jejím zřizovatelům.

6. OSVĚTOVÁ KAMPAŇ

Osvětová kampaň proběhne ve všech lokalitách, jejichž ústavy se zapojily do transformačního procesu. Přednostně, tedy ihned na začátku projektu, pracovníci Ligy připraví letáky, které srozumitelnou formou představí cíle projektu, budou podávat základní informace o zaměstnávání lidí s postižením, o právu na zaměstnání a o transformaci. Leták nebude podrobně vysvětlovat aktivity v projektu: Jeho cílem je probudit v dotčených lokalitách diskusi o potřebě zaměstnávat lidi s postižením a předejít negativnímu postoji klientů ústavů, sociálních pracovníků a zaměstnavatelů. Letáky budou rozdávány při návštěvách v ústavech, budou distribuovány agenturám pro zaměstnávání a jiným subjektům působícím na trhu práce. Dále budou rozdávány i na jiných veřejných akcích Ligy a na workshopech a konferencích.

Z naší zkušenosti vyplývá, že osobní kontakt mezi pracovníky Ligy a klienty, sociálními pracovníky a experty z krajů je velmi důležitý. Z toho důvodu navštíví koordinátor a právník všechny ústavy procházející transformací a domluví si schůzku s představiteli všech krajů. Celkově proběhne více než padesát setkání. Dále Liga připraví instruktážní video o praktických aspektech zahraničních zkušeností. Toto video bude natočeno při zahraničních cestách a následně zpracováno pro potřeby prezentace na workshopech. Video Liga umístí na své webové stránky a bude jej možné použít i v rámci jiných aktivit organizace.

Liga se ve své činnosti zaměřuje na odborný diskurs. Proto právník a koordinátor Ligy publikují dva odborné články na téma zaměstnávání lidí s postižením, jejich práv a povinností. Tyto články budou publikovány v renomovaných právnických časopisech (např. Právní rozhledy).

7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A PUBLIKACE SBORNÍKU Z KONFERENCE

V posledním roce projektu zorganizuje Liga společně s MDAC mezinárodní konferenci o zaměstnávání lidí s postižením v Praze. Konference je dobrou platformou pro širší diskusi a představení zahraničních nástrojů. Na konferenci budou pozváni zahraniční experti; přítomni budou také zástupci krajů a měst, zejména management oddělení a odborů zaměstnávání a sociálních služeb, akademičtí pracovníci, zástupci orgánů ústřední státní správy a neziskového sektoru.

Dílčím cílem konference je vytvoření vzájemných vazeb mezi zahraničními odborníky a jejich českými kolegy. Odborné příspěvky přednesené na konferenci budou písemně publikovány ve sborníku.

 

Výstupy projektu

 

 

Spolupráce na realizaci projektu

 

Na realizaci projektu se podílí Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj a jejich příspěvkové organizace. Zahraničním partnerem projektu je Centrum advokacie duševně postižených (Mental Disability Advocacy Center, MDAC)

 

Kontaktní osoby:

 

Petr Hanslian

koordinátor projektu / právník Ligy lidských práv

e-mail: phanslian@llp.cz

 

Denisa Slašťanová

koordinátorka projektu / právnička Ligy lidských práv

e-mail: dslastanova@llp.cz

 

Burešova 6
602 00 Brno
tel.: +420 545 210 446, fax: +420 545 240 012
www.llp.cz