Férové školy – férové vzdělávání

Základním posláním a cílem projektu je podpora myšlenky inkluze v českém základním školství. Domníváme se, že jde o velmi podstatnou problematiku. Právě základní škola je odrazovým můstkem jak pro profesní, tak obecně společenský život každého jedince. Zvlášť za situace, kdy je dítě nějak znevýhodněno, měla by škola vytvořit prostředí, které je pro každé takové dítě nejen příjemné a klidné, ale které mu poskytne také dostatečné vzdělání odpovídající jeho možnostem a schopnostem.

Oba partneři projektu, jak Liga, tak lačnovská základní škola, vnímají problematiku rovných příležitostí jako stěžejní oblast své práce. Proto Liga oslovila k partnerství zmíněnou základní školu. Jelikož je tato škola od začátku svého fungování nastavena velmi prointegračně, bylo by efektivní a účelné, pokud bychom prostřednictvím hlubší spolupráce s jejími pracovníky vytvořili „návod“, jak integrovat různě postižené nebo znevýhodněné děti a ten bychom pak předávali jako příklad dobré praxe do dalších škol. Proto je také naplánována spolupráce s dalšími šesti školami Středočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Součástí projektu také bude osvětová kampaň, kterou bude provádět zejména terénní pracovník ve spolupráci s pracovníky Ligy i školy. Osvětu zaměříme na lokalitu lačnovské školy, ale i na lokality jiné. Je jasnou zkušeností Ligy i lačnovské školy, že dobře zacílená osvětová práce má velký význam. Vyučující tak budou jednak kompetentnější v přístupu k znevýhodněným dětem, jednak získají potřebnou inspiraci prostřednictvím seminářů, které na školách budeme provádět.

Současně chceme prostřednictvím předkládaného projektu pokračovat v započatém konceptu Férová škola. Jde o snahu ocenit certifikátem, který získal ideovou podporu na ministerstvu školství, prointegrační a nediskriminující školy. Prostřednictvím předkládaného projektu chceme rozšířit Férovou školu i do jiných než dosavadních regionů, a sice do výše uvedených krajů České republiky.

· Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0132

· Období realizace: 8/2010 – 2/2013

· Poskytnutá dotace: 3.477.898,49 Kč

Hlavní výstupy projektu:

· Průběžná analýza: Stav vzdělávání žáků se SVP v českém školství

· Závěrečná zpráva: Stav vzdělávání žáků se SVP v českém školství

logo_OPVK