„Transformace vzdělávání je nutná“ vzkazuje české vládě OSN

Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva vydal v pondělí 26. května doporučení, co by se mělo v České republice zlepšit v oblasti dodržování lidských práv. Zpráva apeluje na politiky, aby se zaměřili i na oblast školství, v němž je stále velké množství běžných základních škol zcela uzavřeno sociálně či zdravotně znevýhodněným žákům. Česká vláda je na tento problém ze strany mezinárodních institucí upozorňována opakovaně, dlouhodobě ji kritizují také neziskové organizace včetně Ligy lidských práv a odborná i rodičovská veřejnost.

Výbor OSN vyjádřil znepokojení nad tím, že děti se zdravotním postižením jsou primárně vzdělávané ve speciálních školách, a to navzdory deklarovaným záměrům české vlády o jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Členové výboru rovněž kriticky zhodnotili skutečnost, že stát nezajišťuje dostatečnou pomoc ani těm dětem se zdravotním postižením, které jsou v běžných školách vzdělávány již nyní. Z tohoto důvodu Výbor OSN vyzval, aby se ve změnách, které Ministerstvo školství plánuje ve věci větší otevřenosti škol, plně odrážela myšlenka inkluzivního vzdělávání.

Pro nastavení takového vzdělávacího systému je potřeba vyčlenit dostatečný obnos finančních zdrojů, včetně zdrojů na zajištění všech podpůrných opatření, které děti se zdravotním postižením mohou potřebovat pro dosažení svého maximálního vzdělávacího potenciálu. Výbor rovněž vyzval českou vládu, aby inkluzivní vzdělávání bylo výslovně zakotveno ve školském zákoně jako preferovaný model, přičemž zákon by měl explicitně upravovat také povinnost zajistit přiměřenou podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Férové vzdělávání

Liga lidských práv na půdě mezinárodních organizací i českých vládních institucí dlouhodobě upozorňuje na problematiku umísťování znevýhodněných dětí do speciálních škol a masivní segregaci v českém školství. Zároveň ale poukazuje i na dobrou praxi v českém školství oceněním „Férová škola“. Certifikát za vytvoření spravedlivého prostředí pro všechny děti získalo od roku 2009 již 27 škol po celé České republice.

Liga se snaží ukazovat, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a pomoct tím i dalším pedagogům překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí. Například Základní škola Regionu Karlovarský venkov nebo škola ve Svitavách – Lačnově jsou ukázkové příklady toho, jak by vzdělávání v moderní heterogenní a otevřené společnosti mělo vypadat. Obě školy dokáží díky nadstandartní profesionalitě jejich vedení a obrovskému nasazení celého pedagogického sboru dosahovat zcela individuálního přístupu ke všem dětem, otevřenosti a prostupnosti celé školy a partnerské komunikaci s rodiči. Tyto izolované případy by však měly být standardem, ke kterému by měla směřovat strategie ministerstva školství, uvedl koordinátor projektu Férová škola Marek Zemský.

 

Bližší informace poskytnou:

Marek Zemský; koordinátor projektu Férová škola; mzemsky@llp.cz; 777 621 227

Maroš Matiaško; advokát spolupracující s Ligou; mmatiasko@llp.cz; 608 130 205

 

Odkazy:

Doporučení od Výboru OSN pro Českou republiku – Concluding observations on the second periodic report of the Czech Republic

Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem


Se začátkem školního roku spouští Liga lidských práv webový portál www.mapaferovychskol.cz, který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech děti. Učitelé a vedení běžných základních škol se na webu mohou podělit o své zkušenosti se vzděláváním zdravotně či sociálně znevýhodněných žáků, kteří mají to štěstí a navštěvují školu společně s ostatními dětmi z jejich okolí.

To, že společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich fyzické dispozice, intelektové předpoklady nebo etnickou příslušnost je možné, dokazuje Ligou udělovaný certifikát kvality „Férová škola“, který získalo už 23 škol. „Z naší práce víme, že vhodné podmínky pro vzdělávání znevýhodněných žáků v kolektivu běžných tříd vytváří především nadšení a vnímaví učitelé spolu s vedením škol. Férových škol s certifikátem je zatím 23. My ale věříme, že běžných škol, které vzdělávají alespoň jednoho žáka se sociálním či zdravotním znevýhodněním je v Česku určitě mnohem víc,“ uvedla pedagožka Ligy lidských práv Katarína Krahulová. Vyzývá proto k zapojení do projektu zástupce dalších škol, které se nebojí odlišnosti.

Předávání zkušeností

V České republice dlouhodobě chybí systémová a ekonomická podpora škol, které se vydaly cestou otevřenosti vůči všem dětem. Školy to v dnešní době nemají z důvodu citelné absence zdrojů jednoduché, a proto si zaslouží dostat prostor pro prezentaci velkých i malých úspěchů, kterých se jim daří i přes stávající podmínky dosahovat. Právě za tímto účelem byl spuštěn webový portál www.mapaferovychskol.cz, který současně slouží ke vzájemné podpoře a možnostem sdílení, výměny a předávání zkušeností mezi jednotlivými školami. Příklady dobré praxe pak mohou inspirovat ostatní učitele a pomoci jim překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí do výuky a života běžných základních škol.

Nutnost změny

Českému školství se dlouhodobě nedaří reagovat na výzvy, které před něj klade současná společenská situace plná změn a nedorozumění. V důsledku toho dochází k jejich systematickému uzavírání vůči příslušníkům různých minoritních skupin narušujících homogenitu školních kolektivů, které však ani zdaleka neodpovídají skutečnému složení populace.Možnosti řešení jsou ve změně forem a metod výuky s důrazem kladeným na individuální přístup, který vychází z konkrétních potřeb každého jedince a snaží se rozvíjet jeho maximální potenciál. „O podporu společného vzdělávání všech dětí usilujeme z důvodů prospěšnosti nejenom pro děti s postižením či znevýhodněním, ale také pro jejich zdravé spolužáky s dobrým sociálním zázemím a v celkovém důsledku pro celou společnost“, dodává koordinátor projektu Marek Zemský.

Bližší informace poskytnou

Marek Zemský, koordinátor projektu Mapa férových škol, mzemsky@llp.cz, tel. 777 621 227
Katarína Krahulová, pedagog Ligy lidských práv, kkrahulova@llp.cz, tel. 731 455 789