Pozvánka na jednání okresního soudu v Novém Jičíně

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SOUDU V NOVÉM JIČÍNĚ
VE VĚCI TRESTNÍHO STÍHÁNÍ ZA POMLUVU
2. března od 8:15
v budově Okresního soudu v Novém Jičíně, na Tyršově 3,
v místnosti č. 38 ve 2. poschodí

Liga lidských práv si vás dovoluje pozvat na poslední jednání nesmyslného soudního řízení ve věci pomluvy. Měly by zde zaznít závěrečné řeči a být vyneseno soudní rozhodnutí.

Manželé Ľubovi v letech 2007 a 2008 upozornili některé úřady a média na možné nepravosti, které se děly v Dětském domově v Novém Jičíně a za něž by mohl být odpovědný tamní zástupce ředitelky Michal Pokorný. Ten ovšem s těmito tvrzeními nesouhlasil a na oba manžele podal trestní oznámení pro pomluvu. To nakonec vyústilo až v trestní řízení před soudem.

Jak již Liga informovala, manželé Ľubovi jsou stíháni za trestný čin pomluvy, který měli spáchat, když o nepřiměřeném chování Michala Pokorného vůči dětem v domově informovali úřady a později i média. A to přesto, že tak plnili svou zákonnou povinnost, neboť podle trestního zákona musí každý oznámit všechny skutky, jež by mohly představovat týrání svěřené osoby.

Podle představitelů dětského domova, policie i státního zastupitelství se ale manželé sami dopustili trestného činu pomluvy, který patří mezi verbální trestné činy. Ty však v moderním trestním kodexu demokratického státu nemají co dělat. Každý, kdo má pocit, že někdo jiný pošpinil jeho jméno či pověst, se totiž může účinně bránit před civilním soudem. Trestní právo by mělo být vždy až tím nejkrajnějším řešením.

Jednání v případu se sp. zn. 4T 56/2009 proběhne 2. března 2011 od 8:15 hodin na Okresním soudě v Novém Jičíně, číslo dveří 38/2. poschodí.
Bližší informace k případu poskytne:

Lucie Koupilová, advokátka manželů Ľubových – tel. 777 867 123, 608 877 671

Jednání se zúčastní též:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 604 118 050

Další informace k případu najdete zde, zde a zde.

Další informace k trestnému činu pomluvy zde.

„Izrael v Gaze závažně porušil mezinárodní humanitární právo…“

Ve dnech 17. – 21. ledna proběhla na území Izraele, Egypta a okupovaných palestinských územích mise organizovaná Mezinárodní federací lidských práv (FIDH), Evropsko-středomořskou sítí lidských práv a Mezinárodní komisí právníků. Cílem mise bylo vyzvat strany konfliktu k okamžitému ukončení bojů, k umožnění přístupu nestátních neziskových organizací a novinářů do okupovaných palestinských území. Renomovaní ochránci lidských práv a významní aktivisté ze zemí Evropské unie a Spojených států, kteří se mise účastnili, dále vyzvali k ukončení obléhání Gazy, k vyslání mezinárodní mise pod záštitou OSN, která zdokumentuje závažná porušení lidských práv v rámci konfliktu, a k trestnímu stíhání pachatelů zločinů podle mezinárodního práva. Kromě toho se mise zaměřila na vyjádření podpory a solidarity s občanskou společností, zejména organizacemi na ochranu lidských práv v Izraeli i Palestině.
Účastníci mise, mezi nimiž byl i český zástupce Petr Uhl, vydali po návratu z Blízkého východu závěrečná stanoviska. „Jsme zděšeni hrůzami války zahájené v pásmu Gazy, významnými ztrátami na životech civilistů a velkým rozsahem ničení majetku civilistů a infrastruktury v rámci operace ‚Lité olovo‘ a rovněž selháním mezinárodního společenství, které této tragédii nezabránilo.“ Od izraelských a palestinských lidskoprávních organizací, které tento ozbrojený konflikt sledují, získala delegace informace, z nichž vyplynulo, že Izrael závažně porušil mezinárodní humanitární právo, včetně Čtvrté ženevské konvence o ochraně civilistů ve válečném období a mezinárodního obyčejového práva, kterým se řídí vedení ozbrojených konfliktů.
Některá z těchto porušení jsou zločiny podle mezinárodního práva. Zejména izraelská armáda se dopustila nevybíravých či nepřiměřených útoků a nesplnila svou právní povinnost chránit civilisty a civilní infrastrukturu před takovými útoky. Operace také závažně poškodily občanská, kulturní, hospodářská, politická a sociální práva obyvatel Gazy.
„Žádné porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany palestinských bojovníků nemůže nikdy ospravedlnit podobná nebo ještě závažnější porušení ze strany Izraele,“ píše se v závěrečné zprávě. Proto členové mise odsuzují neschopnost Spojených států a Evropské unie, partnerů izraelské vlády, přijmout důrazná opatření směřující k prevenci či zastavení války. Delegace tedy žádá o spolupráci mezinárodní společenství, které by mělo vyvinout tlak na Izrael, aby upustil od obléhání Gazy a ukončil okupaci všech palestinských území. Dále požadují, aby Evropská unie a Spojené státy okamžitě a plně podpořily nezávislé vyšetřování, které by mělo být zahájeno ihned. Lidskoprávní organizace vyzvaly rovněž izraelské a egyptské úřady, aby zajistily okamžitý přístup pozorovatelů, kteří sledují dodržování lidských práv, do pásma Gazy.

Státní zástupkyně dala za pravdu Lize lidských práv

Dne 10.listopadu 2004 státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 zrušila usnesení Policie ČR, kterým bylo odloženo trestní oznámení na příslušníky Městské policie Praha, kteří měli dne 9.4.2004 napadnout a zbít dva cizince (viz tisková zpráva Ligy lidských práv ze dne 26.4.2004) s odůvodněním, že v dané věci nejde o trestný čin. Zároveň vyjádřila názor, že dosud shromážděné důkazy naopak nasvědčují tomu, že třemi strážníky Městské policie byl spáchán trestný čin a jsou tak splněny podmínky pro to, aby bylo zahájeno jejich trestní stíhání.

Liga lidských práv zastupující oba poškozené proti usnesení policejního orgánu podala stížnost, kde namítala, že policejní orgán důkazy hodnotil jednostranně a nebral vůbec ohled na skutečnosti které mluví ve prospěch poškozených. Zejména, že se policejní orgán nevypořádal s předloženými lékařskými zprávami, které potvrdily zranění poškozených, které přesně odpovídají povaze útoku, jak ho poškození popsali. I když od podání stížnosti do usnesení policejního orgánu uplynulo více než tři měsíce, přesto nakonec státní zástupkyně přisvědčila argumentům Ligy lidských práv vyjádřeným ve stížnosti. V odůvodnění stížnosti se státní zástupkyně v podstatě ztotožnila s námitkami Ligy lidských práv a vyslovila, že: „Po zhodnocení výpovědí, jakož i dalších listinných důkazů, lze přisvědčit stěžovateli, že policejní komisař tyto důkazy hodnotil jednostranně… Nelze přehlédnout ani lékařské zprávy, ze kterých jasně vyplývá, že ke zranění obou poškozených skutečně došlo a zranění, která jsou v těchto lékařských zprávách popisována, korespondují s výpověďmi poškozených.“ Na závěr odůvodnění státní zástupkyně uvádí, že: „lze přisvědčit stěžovateli, že dosud shromážděné důkazy nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin [třemi příslušníky Městské policie] tím, že zcela bezdůvodně a neoprávněně při výkonu své služby napadli další osoby, tedy … jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona a jsou splněny podmínky pro to, aby bylo ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu zahájeno jejich trestní stíhání.“

Bližší informace:
Jan Kratochvíl, Liga lidských práv