Soud uložil ministerstvu znovu rozhodovat o zveřejnění analýzy

Ministerstvo zdravotnictví bude muset znovu rozhodovat o tom, jestli zveřejní svou analýzu o trestní odpovědnosti žen, které rodily doma. Před lety materiál odmítlo poskytnout právničce Ligy lidských práv, která o něj požádala. Po sedmi letech soudních sporů dnes pražský městský soud vedení resortu nařídil, aby se věcí zabývalo znovu. Přímo mu ale neuložil, v jakém rozsahu by mělo informace zpřístupnit. Ministerstvo svůj další postup dnes nepřiblížilo. Podle šéfa tiskového oddělení Ondřeje Macury vyčká na písemné vyhotovení rozsudku.

(Pokračování textu…)

NSS: Úřady mohou právní analýzy utajovat před veřejností

Podle Nejvyššího správního soudu si mohou úřady nechávat zpracovávat drahé právní analýzy a pak je tajit před veřejností. Trojice soudců Vlašín, Havelec, Vyklický argumentuje tím, že se na ně vztahuje ochrana autorského práva advokátní kanceláře.

Právnička Ligy lidských práv se již pět let domáhá poskytnutí analýzy, kterou si nechalo Ministerstvo zdravotnictví zpracovat od externí advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Němce za více než 50.000 Kč. Analýza má pojednávat o trestní odpovědnosti rodiček za porod doma.

Rozhodnutí NSS podle Ligy kandiduje na soudní absurditu léta 2016. „Nyní si mohou úřady nechat zpracovávat za peníze daňových poplatníků zbytečné právní analýzy, vyvádět tak prostředky z veřejných rozpočtů a být zcela v klidu, protože veřejnost se nemá možnost s analýzami a jejich kvalitou a potřebností seznámit. Analýzy klidně mohou představovat jen stránky potištěné písmeny x a veřejnost to nezjistí,“ komentuje absurditu soudního rozhodnutí Zuzana Candigliota, žadatelka o informace a advokátka spolupracující s Ligou lidských práv.

Podle ní bylo porušeno její ústavně zaručené právo na informace, proto podá ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Domnívá se, že pokud si externí subjekt nechá zaplatit za zpracování analýzy z veřejných prostředků, musí počítat s tím, že obvyklým užitím díla ze strany úřadu je i jeho poskytnutí veřejnosti na základě žádostí o informace.

Liga lidských práv se zabývá právy žen v porodnictví a zaznamenává dlouhodobé nelegitimní snahy Ministerstva zdravotnictví o potlačování možnosti volby zdravotní péče v těhotenství a při porodu včetně snah o kriminalizaci žen a porodních asistentek, k čemuž patrně měla sloužit požadovaná analýza. Ministerstvo také před ženami tají statistické údaje o kvalitě péče v jednotlivých porodnicích, proti čemuž bude brzy směřovat další žaloba k soudu.

V současné době se čeká na rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci domácích porodů. Mezitím Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen opakovaně Českou republiku kritizuje za nepřiměřené omezování možnosti domácí porodu s porodní asistentkou, omezování činnosti porodních asistentek ve prospěch lékařů a nadměrné a zbytečné provádění zákroků v porodnicích bez souhlasu žen a oddělování novorozenců od matek.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

Popis případu a soudní rozhodnutí naleznete zde.

Liga zpracovala tři analýzy k procesu transformace sociálních služeb

Liga lidských práv vypracovala v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí tři právní analýzy, které se zabývají postavením osob se zdravotním postižením v procesu transformace sociálních služeb. Analýzy se věnují zejména právu lidí s postižením na život v komunitě a závazkům, které z tohoto práva vyplývají pro stát. Právníci Ligy se dále zabývali také možnými případy odpovědnosti v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a otázkami právní způsobilosti osob se zdravotním postižením.

Proces podpory transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb probíhá v České republice od roku 2005. Jeho základní myšlenkou je poskytovat co možná nejvíce individualizovaných sociálních služeb v přirozeném prostředí. Proces transformace tedy pomáhá začlenění lidí s postižením do běžné komunity, čímž dochází nejen ke zkvalitnění sociální péče a zvýšení možností jejich rozvoje, ale i k obohacení samotné komunity. Právě právu na život v komunitě je věnována první analýza, která podrobně zkoumá toto právo, které je zakotveno v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Proces transformace s sebou přináší nové situace a právní otázky, s nimiž je třeba se vypořádat. Velmi složitá a problematická je například otázka odpovědnosti. Když hovoříme o odpovědnosti v kontextu poskytování sociálních služeb, odpovědnými mohou být jak uživatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, opatrovníci, ale i jiné osoby, a to v různých právních oblastech. Například poskytovatelé mohou svým klientům způsobit škodu na zdraví, klienti mohou něco rozbít v obchodě nebo zaměstnanci poskytovatelů nemusí své povinnosti plnit řádně a dojde ke škodě – kdo bude za tyto a další podobné situace odpovídat? Tomu se věnuje druhá analýza věnovaná odpovědnostním vztahům.

Zásadním otázkám způsobilosti k právním úkonům obecně, ale i ve světle nového občanského zákoníku se pak věnuje třetí právní analýza. V porovnání s jinými právními řády, které již od zásahů do způsobilosti k právním úkonům upouští, je v České republice stále platná právní úprava ze šedesátých let, která umožňuje nejen omezování, ale i zbavování způsobilosti, čehož se u nás stále hojně využívá. Způsobilost k právním úkonům je přitom pro nezávislý život lidí se zdravotním postižením klíčovou otázkou. Jde o velký zásah do práv člověka a v současné době není otázka způsobilosti k právním úkonům uspokojivě řešena ani v rámci legislativy, ani v soudní praxi.

Od prosince minulého roku do dubna 2011 právníci Ligy v rámci seminářů prezentovali teoretické poznatky z analýz poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí. Dialog s účastníky seminářů, kteří se v praxi potýkají s nejrůznějšími problémy, pak vedl k ještě komplexnějšímu zpracování problematiky.

Bližší informace poskytnou:

Denisa Slašťanová, právnička Ligy lidských práv, tel.: 545 210 446, email: dslastanova@llp.cz

Zuzana Durajová, právnička MDAC a Ligy lidských práv, tel.: 773 692 282; 545 210 446, email: zdurajova@mdac.info

Barbora Rittichová, právnička MDAC a Ligy lidských práv, tel.: 773 621 228; 545 210 446, email: brittichova@mdac.info

Maroš Matiaško, právník MDAC a Ligy lidských práv, email: mmatiasko@mdac.info

Užitečné odkazy:

čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Bližší informace o transformaci sociálních služeb

Analýza CRPD a právo na život v komunitě

Analýza Právní odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace sociálních služeb

Analýza Právní postavení uživatelů v procesu transformace sociálních služeb

Všechny tři analýzy byly zpracovány na základě zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou získala Liga lidských práv, název zakázky „Zpracování analýzy a metodického materiálu a lektorování na seminářích k vybraným aspektům procesu transformace“ Zakázka je součástí individuálního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu Podpora transformace sociálních služeb je Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV.