Zvláštní zpravodajka OSN upozornila na porodnické násilí

Nucené sterilizace a potraty, omezení pohybu a kurtování či rostoucí počet císařských řezů bez zdravotního opodstatnění. Tak popsala zvláštní zpravodajka OSN proti násilí na ženách Dubravka Šimonović aktuální problémy v porodnictví. Zprávu o lidskoprávním přístupu ke špatnému zacházení a násilí na ženách v reproduktivním zdravotnictví se zaměřením na porod a porodnické násilí sestavila v červenci 2019 na základě informací od 128 subjektů – států, nevládních organizací, nezávislých institucí a akademiků.

Ačkoliv je Česká republika ve zprávě výslovně zmíněna jen v kontextu dvou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (Hanzelkovi proti České republice a Dubská a Krejzová proti Českého republice), zpráva obecně upozorňuje na problémy, které se týkají i českého porodnictví. Jedná se například o provádění zákroků, které nemají medicínské opodstatnění, ale poškozují ženu nebo plod, jako například Kristellerova exprese.

Pro Česko je relevantní i část dokumentu věnující se problematice informovaného souhlasu, kdy jsou prováděny zákroky buď úplně bez informovaného souhlasu ženy nebo se ho nemocnice snaží obejít univerzálním souhlasem podepisovaným při přijetí (informovaný souhlas má být poskytnutý ke každému zákroku samostatně). Dále pak hrubé narušování soukromí při porodu, bolestivé zákroky bez anestezie, znemožnění rozhodování rodičky o porodu včetně volby polohy při porodu a také ponižování a urážky žen.

Zpráva zmiňuje i další problémy porodnictví a projevy porodnického násilí – nucené sterilizace a nucené potraty v rámci některých menšin (např. romské ženy), fyzické znehybnění při porodu či použití roubíků, rostoucí počet císařských řezů i bez zdravotní indikace či vysoké procento užití epiziotomií.

Vydání zprávy předcházelo setkání expertů na dané téma organizované ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací v dubnu 2019 v Ženevě. Zvláštní zpravodajka poté vydala výzvu k dodání informací ohledně forem špatného zacházení, informovaného souhlasu, mechanismů odpovědnosti a příkladů národních zdravotnických reakcí na násilí proti ženám.

Závěrečná doporučení

Závěr zprávy obsahuje výčet doporučení pro státy a jiné zainteresované subjekty, jak situaci zlepšit. Doporučení, která se vztahují i na ČR, se týkají mj. informovaného souhlasu, prevence porodnického násilí, odpovědnosti.

Informovaný souhlas

 • zajistit účinné a správné uplatňování informovaného souhlasu v souladu s lidskoprávními standardy;
 • přijmout účinnou právní úpravu a strategii pro uplatňování informovaného souhlasu ve všech službách reprodukčního zdraví a zaručit předchozí, svobodný a informovaný souhlas pro císařské řezy, epiziotomie a jiné invazivní zákroky během porodu
 • respektovat autonomii, integritu a schopnost žen činit informovaná rozhodnutí o svém reprodukčním zdraví;

Prevence porodnického násilí

 • zaručit právo ženy zvolit si doprovod k porodu zákonem i v praxi
 • zvážit možnost povolit domácí porody a vyhnout se kriminalizaci domácích porodů
 • monitorovat zdravotnická zařízení a každoročně sbírat a zveřejňovat data o procentech císařských řezů, vaginálních porodů a epiziotomií a dalších zákrocích týkajících se porodů a služeb reprodukčního zdraví
 • uplatňovat lidskoprávní nástroje a WHO standardy vztahující se k respektující porodnické péči a násilí na ženách,
 • řešit nevyužívání anestezie a léků proti bolesti, neumožnění volby polohy při porodu a nedostatek respektující péče

Odpovědnost

 • ustanovit mechanismy odpovědnosti založené na lidských právech, které zajistí obětem špatného zacházení a násilí zadostiučinění včetně finanční náhrady, uznání pochybení, formální omluvy a záruky, že se pochybení nebude opakovat.
 • zajistit profesní odpovědnost a sankce profesních komor v případech špatného zacházení a přístup k soudu v případech porušování lidských práv;
 • zaručit úplné a spravedlivé vyšetřování v případech oznámení špatného zacházení a násilí na ženách při porodu;
 • zajistit, aby byly ženám, které jsou oběťmi porušování práv, poskytnuty odpovídající prostředky k nápravě, které mohou mít podobu mj. finanční kompenzace a záruk, že se nebude pochybení opakovat;
 • zajistit, aby dotčené orgány včetně veřejného ochránce práv, etických komisí a národní orgány k ochraně lidských práv měly kompetence a zdroje k výkonu dohledu nad veřejnými a soukromými poskytovateli porodní péče, aby bylo zaručeno právo žen na respektování autonomie a soukromí;
 • zvyšovat informovanost soudců, advokátů a veřejnosti o lidských právech žen v kontextu porodu, aby bylo zajištěno účinné využívání právních prostředků k nápravě.

 

České nevládní organizace hájily lidská práva na půdě OSN

Česká republika se v tomto roce podrobuje univerzálnímu periodickému přezkumu dodržování lidských práv. Dnešním dnem končí jedna z jeho částí, během níž se v Ženevě na půdě OSN uskutečnilo setkání nevládních organizací se zástupci stálých misí členských států. Liga lidských práv upozornila na porušování práv pacientů, na nedostatky v oblasti porodnictví a psychiatrie v Česku.

Liga delegátům navrhla celkem deset doporučení, které státy OSN mohou převzít a na listopadovém setkání adresovat představitelům českého státu. Za nejzásadnější považujeme změny ve vzdělávání lékařů v oblasti práv pacientů a komunikace s nimi, vytvoření kvalitních standardů porodnické péče a umožnění plnohodnotného výkonu povolání porodních asistentek.

„Porod je pro mnoho žen jednou z nejdůležitějších událostí v jejich životě, proto apelujeme na přítomné státy, aby daly ČR doporučení. V této oblasti je vysoký standard ochrany nezbytný,“ shrnuje své vystoupení v OSN zástupkyně Ligy Sandra Pašková.

Za český občanský sektor na setkání vystoupili také zástupci organizací Open Socienty Fund Praha, Lumosu a Českého helsinského výboru.

Tzv. Univerzální periodický přezkum OSN je specifický mechanismus, který spočívá v dialogu mezi členskými státy a hodnocení dodržování lidských práv. Členské státy mají při přezkumu rovné postavení a mohou si vzájemně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika bude přezkumu podrobena již potřetí. V říjnu 2012 obdržela ČR celkem 136 doporučení, z nichž vláda sama přijala celkem 129 a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění.

Bližší informace poskytne:

Sandra Pašková, právní asistentka, +420 733 524 316, sandra.paskova@llp.cz

Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý

V listopadu letošního roku čeká Českou republiku další přezkum závazků v oblasti ochrany a zajištění lidských práv ze strany členských států Organizace spojených národů (OSN). Liga lidských práv ve spolupráci s dalšími organizacemi odeslala OSN připomínky týkající se především nedořešené otázky odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen. Upozornila také na nedostatky v oblasti poskytování péče v těhotenství, u porodu a v šestinedělí, s důrazem na znemožňování svobodné volby místa a způsobu porodu.

Tzv. Univerzální periodický přezkum OSN je specifický mechanismus, který spočívá v dialogu mezi členskými státy a hodnocení dodržování lidských práv. Členské státy mají při přezkumu rovné postavení a mohou si vzájemně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika bude přezkumu podrobena již potřetí. V říjnu 2012 obdržela ČR celkem 136 doporučení, z nichž vláda sama přijala celkem 129 a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění. Vláda nyní musí do srpna 2017 zaslat OSN národní zprávu o plnění všech doporučení. Kromě vlády mohly do 30. března 2017 zasílat svá stanoviska k plnění doporučení ze strany vlády i nevládní neziskové organizace.

Jedno z doporučení, které vláda dostala a také se sama zavázala splnit, bylo odškodnit protiprávně sterilizované ženy. Toto doporučení naplněno vládou nebylo: v říjnu 2015 vláda zamítla návrh zákona o odškodnění, předložený tehdejším ministrem pro lidská práva.

Další doporučení se týkalo zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. To nebylo ze strany České republiky reflektováno. Proto znovu připomínáme znemožňování porodu s porodní asistentkou, jakož i znemožňování existence porodních domů a zbytečné překážky pro porod doma. Dále upozorňujeme na poskytování péče bez informovaného souhlasu, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, nadměrná medikalizace, oddělování matek a jejich novorozenců, na absenci dat a kontroly kvality péče poskytované ve zdravotnických zařízeních. Nadále dochází k poskytování péče v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a stát se zříká odpovědnosti.

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor proto v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček.

Kontaktní osoby:

Ivana Antalová, lobbistka pro systémovou změnu v porodnictví České ženské lobby – ivana.antalova@czlobby.cz, +420 734 665 147

Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru – lucie.rybova@helcom.cz, + 420 602 646 640

Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv – dan.petrucha@llp.cz, +420 602 618 909

Všechny děti mají právo na inkluzivní vzdělání

V roce 2015 si Česká republika připomíná pětileté výročí od vyhlášení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a osmileté výročí od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České republice. Obě výročí upozorňují na jedno: po tolika letech stále neumíme uspokojivě uchopit právo všech dětí na inkluzivní vzdělávání. Co více, diskuze ohledně tohoto práva je často provázena neshodou na základních principech a termínech.

Tématem inkluzivního vzdělávání se zabýval kulatý stůl, který 3. září 2015 v Praze pořádaly organizace Liga lidských práv, Nadace Open Society Fund Praha a Mental Disability Advocacy Center (MDAC) s podporou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Cílem kulatého stolu bylo především pojmenovat základní principy a závazky státu ve vztahu k zajištění inkluzivního vzdělávání a budoucí kroky v oblasti prosazování tohoto práva v ČR. Kulatého stolu se zúčastnilo několik zahraničních hostů a zástupci vládního, nevládního i akademického sektoru České republiky.

“Inkluzivní vzdělávání je jediný typ vzdělávání, který zajišťuje kvalitu tím, že uznává a rozvíjí potenciál každého jednotlivého dítěte. Jako lidskoprávní standard především vyžaduje, aby žádné dítě nebylo odmítnuto ze své spádové školy a zároveň, aby každá škola byla schopna poskytnout adektávní přiměřené úpravy ve vztahu k potřebám každého dítěte”, zdůraznil Facundo Chávez, právník Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a expert na práva lidí se zdravotním postižením.

Inkluzivní vzdělvání je tedy základem pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí a je jediným odpovídajícím přístupem umožňujícím eliminaci diskriminace vůči romským dětem i dětem s postižením. Adam Weiss, právní ředitel organizace European Roma Rights Center (ERRC) zdůraznil, že “organizace bojující za práva romských dětí i ty bojující za děti s postižením by se měly na podkladu čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením spojit ke společné strategii prosazující inkluzivní vzdělávání.”

Oana Georgiana Girlescu z organizace MDAC v navazujícím příspěvku zdůraznila, že inkluzivní vzdělávání musí být zajištěno skutečně pro všechny děti. “Právo na inkluzivní vzdělávání skutečně nepřipouští výjimky a musí tak být zajištěno i pro děti s nejtěžím typem postižení. Je však pravda, že toto právo by mělo být vyváženo právem školu si zvolit. Podle Úmluvy však není přípustné nezajistit přiměřené úpravy dítěti z důvodu nedostatku zdrojů; škola i stát musí dělat vše co je nezbytné pro to, aby dostatečné zdroje na přiměřené úpravy našli.” Toto jsou základní principy, které česká vláda také v kontextu budoucí reformy financování regionálního školství musí myslet.

“Česká republika stále čeká na zakotvení principů inkluze v legislativě a její plné prosazení v praxi”, zdůraznila Šárka Dušková, právnička Ligy lidských práv. Kromě zakotvení tohoto práva do školského zákona je nutné dále pracovat s pedagogickými pracovníky, zajistit přístup ke spravedlnosti pro děti, kterým nebylo umožněno vzdělávat se podle inkluzivních přístupů a sbírat kvalitní a lidskoprávně relevantní data. „Pro kvalitní inkluzivní vzdělávání je nezbytné zavést systém sběru dat, která nám budou ukazovat, jak se daří jednotlivým skupinám jako žákům s postižením nebo etnickým menšinám v našem školství“, říká Štěpán Drahokoupil z Nadace OSF.

Více informací o stavu inkluzivního vzdělání v ČR a o kulatém stole poskytnou:

Šárka Dušková z Ligy lidských práv – sduskova@llp.cz, 731 563 427

Štěpán Drahokoupil z Nadace Open Society Fund Praha – stepan.drahokoupil@osf.cz, 602 297 268

„Transformace vzdělávání je nutná“ vzkazuje české vládě OSN

Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva vydal v pondělí 26. května doporučení, co by se mělo v České republice zlepšit v oblasti dodržování lidských práv. Zpráva apeluje na politiky, aby se zaměřili i na oblast školství, v němž je stále velké množství běžných základních škol zcela uzavřeno sociálně či zdravotně znevýhodněným žákům. Česká vláda je na tento problém ze strany mezinárodních institucí upozorňována opakovaně, dlouhodobě ji kritizují také neziskové organizace včetně Ligy lidských práv a odborná i rodičovská veřejnost.

Výbor OSN vyjádřil znepokojení nad tím, že děti se zdravotním postižením jsou primárně vzdělávané ve speciálních školách, a to navzdory deklarovaným záměrům české vlády o jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Členové výboru rovněž kriticky zhodnotili skutečnost, že stát nezajišťuje dostatečnou pomoc ani těm dětem se zdravotním postižením, které jsou v běžných školách vzdělávány již nyní. Z tohoto důvodu Výbor OSN vyzval, aby se ve změnách, které Ministerstvo školství plánuje ve věci větší otevřenosti škol, plně odrážela myšlenka inkluzivního vzdělávání.

Pro nastavení takového vzdělávacího systému je potřeba vyčlenit dostatečný obnos finančních zdrojů, včetně zdrojů na zajištění všech podpůrných opatření, které děti se zdravotním postižením mohou potřebovat pro dosažení svého maximálního vzdělávacího potenciálu. Výbor rovněž vyzval českou vládu, aby inkluzivní vzdělávání bylo výslovně zakotveno ve školském zákoně jako preferovaný model, přičemž zákon by měl explicitně upravovat také povinnost zajistit přiměřenou podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Férové vzdělávání

Liga lidských práv na půdě mezinárodních organizací i českých vládních institucí dlouhodobě upozorňuje na problematiku umísťování znevýhodněných dětí do speciálních škol a masivní segregaci v českém školství. Zároveň ale poukazuje i na dobrou praxi v českém školství oceněním „Férová škola“. Certifikát za vytvoření spravedlivého prostředí pro všechny děti získalo od roku 2009 již 27 škol po celé České republice.

Liga se snaží ukazovat, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a pomoct tím i dalším pedagogům překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí. Například Základní škola Regionu Karlovarský venkov nebo škola ve Svitavách – Lačnově jsou ukázkové příklady toho, jak by vzdělávání v moderní heterogenní a otevřené společnosti mělo vypadat. Obě školy dokáží díky nadstandartní profesionalitě jejich vedení a obrovskému nasazení celého pedagogického sboru dosahovat zcela individuálního přístupu ke všem dětem, otevřenosti a prostupnosti celé školy a partnerské komunikaci s rodiči. Tyto izolované případy by však měly být standardem, ke kterému by měla směřovat strategie ministerstva školství, uvedl koordinátor projektu Férová škola Marek Zemský.

 

Bližší informace poskytnou:

Marek Zemský; koordinátor projektu Férová škola; mzemsky@llp.cz; 777 621 227

Maroš Matiaško; advokát spolupracující s Ligou; mmatiasko@llp.cz; 608 130 205

 

Odkazy:

Doporučení od Výboru OSN pro Českou republiku – Concluding observations on the second periodic report of the Czech Republic