Soudy schválily porodnické násilí na rodičce

První žalobu na porodnické násilí v Česku soudy zamítly a rodička musí nemocnici v Náchodě zaplatit 60 tisíc korun za soudní výlohy. Liga pro ni vyhlašuje sbírku a připravuje dovolání k Nejvyššímu soudu.

Paní Anna neuspěla s žalobou proti Oblastní nemocnici Náchod kvůli násilnému postupu personálu při jejím porodu v roce 2007. Personál jí proti její výslovné vůli provedl nástřih hráze a další zásahy, které si nepřála. Rodička sice s pomocí Ligy lidských práv bude podávat dovolání k Nejvyššímu soudu, ovšem již nyní musí na nákladech řízení zaplatit nemocnici 60 tisíc korun, proto Liga spustila kampaň na její podporu a podporu dalších právních kroků.

Podle Krajského soudu v Hradci Králové a také Vrchního soudu v Praze k zásahu do osobnostních práv ženy nedošlo a zdravotníci nemuseli respektovat její vůli z důvodu údajné ochrany plodu. „Soudy zcela rezignovaly na ochranu rodičky před násilím ze strany personálu a na ochranu jejího práva na informovaný souhlas, a to pod záminkou údajné záchrany plodu,“ uvádí advokátka rodičky Zuzana Candigliota.

„Ze statistik vyplynulo děsivé nadužívání nástřihů hráze v této porodnici, nástřih měla téměř každá prvorodička, přitom medicínsky odůvodněno je podle Světové zdravotnické organizace pouze 10 % nástřihů. Soudy se vůbec nevypořádaly s tím, že v nemocnici docházelo k systémovému bezdůvodnému zraňování žen. Soudy vycházely pouze ze závěru zaujatých soudních znalců, kteří postup personálu zhodnotili jako postup „lege artis“. Tito znalci přitom přiznali, že ani neviděli CTG záznam porodu, z kterého přitom údajně měla vyplývat komplikace, a vyjadřovali pohrdání nad rodičkou. Naopak soudy nepřihlédly k odborným posudkům, které předložila žalobkyně,“ vysvětluje jednostranný přístup soudů advokátka.

Právo na informovaný souhlas a odmítnutí zákroků je zakotveno v zákoně a porod není žádnou výjimkou. Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen kritizuje Českou republiku za časté používání nástřihu hráze bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním ženy a požaduje, aby všechny zásahy při porodu byly prováděny pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem ženy. Tématu špatného zacházení se ženami při porodu se věnuje i Světová zdravotnická organizace, která volá po důstojné porodní péči a respektování práva na tělesnou nedotknutelnost.

Podrobný popis případu a rozsudky soudů najdete zde.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota
právnička Ligy lidských práv a advokátka paní Anny
tel. 607 005 043
e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

Týdenní program se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, který byl Valným shromážděním OSN vyhlášen na 25. listopad v roce 1999. V České republice se poprvé „slavil“ v roce 1995. Valné shromáždění OSN vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. Pojmem „násilí na ženách“ se přitom rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“

Toto násilí má řadu podob – od tzv. domácího násilí, přes znásilnění, sexuální obtěžování až po ženskou obřízku či obchod se ženami. „Jeho hlavní příčinou je nerovné postavení žen a mužů ve společnosti, kde ženy stále zaujímají nižší pozice a nemají stejné příležitosti jako muži, a nerovnováha moci v jejich vzájemném soužití.“ říká Kateřina Plesková, koordinátorka kampaně Ženská práva jsou lidská práva z NESEHNUTÍ Brno a dodává „Je proto třeba mít na paměti širší souvislosti násilí na ženách a zejména jeho výraznou genderovou čili rodovou podmíněnost.“ Na základě řady výzkumů z celého světa byly stanoveny faktory, které doprovázejí násilí na ženách: sociálně-ekonomické rozdíly mezi mužem a ženou; násilné řešení mezilidských konfliktů; mužský ideál dominance, tvrdosti a cti; mužská ekonomická a rozhodovací autorita v rodině. „Násilí ohrožuje všechny ženy bez ohledu na jejich vzdělání, výši platu, etnickou či náboženskou příslušnost v různých částech světa – ve vyspělých státech i v rozvojových zemích.“ říká Jana Sobotková z brněnské skupiny Amnesty International a připomíná: „Znásilňování a týrání se stává dokonce součástí válečné strategie, znásilňování žen znamená udržování strachu a ponížení nepřítele“.

V České republice jsou aktivity věnovány zejména problému domácího násilí. Sociologický výzkum, který v roce 2004 zveřejnil Sociologický ústav AV ČR, poukazuje na celkově velkou míru násilí mužů na ženách v naší společnosti a skutečnost, že převážná většina žen zažila násilí od svých partnerů častěji než od cizích útočníků. Z výzkumu vyplynulo, že zhruba 38% žen v ČR zažilo během svého života násilí ze strany svého partnera, tedy současného či bývalého manžela anebo přítele. „Stále ale jen 8 % z těchto žen ohlásí jednání pachatele na policii“, dodává Hana Langhansová, právnička Ligy lidských práv a doplňuje další problém: „Náš právní řád také stále negarantuje těmto obětem ani minimální ochranu před pachatelem. Kompetentní orgány si ve většině případů s tímto problémem nevědí rady, v této oblasti se situace zlepšuje velmi pomalu. Navíc oběti stále nemají dostatečné informace, kam se mohou obrátit.“ To je také jeden z důvodů, proč vznikla KOORDONA – Koalice organizací proti domácímu násilí (NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv a o. s. Magdalenium jsou členy). Jedná se o volné sdružení třinácti neziskových organizací, jehož cílem mimo jiné lépe zkoordinovat osvětu a pomoc.

Spolupracující brněnské organizace se chtějí letos už potřetí připojit k řešení problému násilí na ženách svými informačními a vzdělávacími aktivitami, neboť právě nedostatečná informovanost je jedním ze základních důvodů, proč ve společnosti přetrvává velká tolerance vůči násilí na ženách, a v důsledku také jedním z důvodů, proč tolik žen setrvává v násilných partnerských vztazích dlouhou dobu. Důležitost takovýchto aktivit potvrzuje i Bc. Lenka Hybnerová, vedoucí zařízení s krizovými lůžky pro ženy, Helena, které provozuje o. s. Magdalenium: „Poptávka po našich službách má narůstající tendenci vlivem vyšší informovanosti žen, sledujeme i nižší toleranci vůči partnerskému násilí a zkracování období, kdy žena v násilném vztahu setrvává.“ Stejně tak Mgr. Madla Čechová, koordinátorka programu Ligy lidských práv (LLP) – Poradna pro ženy v tísni vidí jako prioritu prevence domácího násilí osvětu veřejnosti a nastolení boje s domácím násilím jako celospolečenského tématu. „V rámci města Brna byly v uplynulých letech učiněny kroky, které nám v praxi přinášejí více práce – více klientek, ale bráno do důsledku je chápeme jako pozitivní posun v myšlení lidí, zejména žen. Jedním z těchto kroků je i ustavení interdisciplinárního týmu na jaře 2005 v Brně, který sdružuje organizace a instituce přicházející s domácím násilím do styku – Policie ČR, Magistrát města Brna, nevládní neziskové organizace a další. Je naším přáním, aby podobné skupiny fungovaly i mimo Brno a přenášely tak diskusi o domácím násilí i do dalších regionů Jihomoravského kraje.“ K tomuto cíli má přispět i projekt Persefona, který LLP koordinuje a který byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu a je založen na principu partnerství s regionálními organizacemi pracujícími přímo či nepřímo v oblasti domácího násilí.

Hlavním cílem pořádaných akcí je tedy přispět k netoleranci vůči násilí na ženách a důležitý je i jejich benefiční rozměr. Zisk ze všech akcí, stejně jako z prodeje benefičních odznáčků „Stop násilí na ženách“ bude věnován stejně jako v minulých letech o. s. Magdalenium na provoz krizového zařízení Helena. „I když se v benefičních akcích jedná o menší částky, má tento typ podpory velký význam pro klientky našeho zařízení, protože ji vnímají jako signál, že násilí na ženách není české společnosti lhostejné. Za získaný výtěžek byly vždy pořízeny nezbytné drobnosti, např. hračky pro děti klientek či vybavení do společné kuchyně.“

Liga lidských práv pořádá benefiční koncert pro svůj program Poradna pro ženy v tísni

Podle sociologických výzkumů se 38% žen v České republice stalo obětí domácího násilí. Toto číslo ukazuje, že domácí násilí je jev, který nelze přehlížet. I z tohoto důvodu Liga lidských práv vytvořila program Poradna pro ženy v tísni, který se zabývá právě touto problematikou.

Na podporu tohoto svého programu Liga lidských práv uspořádá benefiční koncert, z jehož výtěžku bude hrazen provoz programu Poradna pro ženy v tísni.

Dobročinný koncert se uskuteční 6. května 2004 od 19:00 v sále N.F.Čapka, Anenská 5, Praha – Staré město (naproti Divadlu na zábradlí). V programu, který je složen z děl Johanna Sebastiana Bacha, Eugena Ysaye a židovských obřadních zpěvů se představí Kateryna Kolcová-Tlustá (zpěv) a Biljana Pelić (housle).

Cena jedné vstupenky je 1500 Kč a jejich předprodej zajišťuje Gwendolyn Albert (777 621 227). Lze je také získat v restauraci Bakeshop Diner, Lázeňská 19, Malá Strana. Studenti mají nárok na 50 % slevu z ceny vstupenky.

Poradna pro ženy v tísni je program Ligy lidských práv poskytující v první řadě komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí, a doplňkově i právní a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Konkrétně se jedná o poskytování osobních konzultací v oblasti krizové, právní (včetně soupisu veškerých právní podání a výběrově úhrady soudních poplatků), psychologické, sociální; zprostředkování kontaktu na další potřebné odborníky (psychiatry, sociální pracovnice, azylová zařízení apod.).

Kateryna Kolcová– Tlustá je ukrajinská zpěvačka, která interpretuje zejména židovské písně. Již od roku 1994 žije v České republice. Pravidelně se účastní hudebních festivalů.

Biljana Pelić je držitelkou ceny Gustava Mahlera udělovanou Evropskou unií umění. Její hudební činnost ji přinesla vysoké mezinárodní uznání.

Benefiční koncert se uskuteční díky laskavé podpoře sponzorů:

Pražské obce unitářů,

American Jewish Joint Distribution Committee

a Bluebird

Mezinárodní den proti násilí na ženách

Dnes, v úterý 25. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách proběhl v Brně informační happening zaměřený na jednu z častých forem násilí na ženách – domácí násilí. Akce, na které se podílelo NESEHNUTÍ společně s Poradnou pro ženy v tísni (Liga lidských práv) a zařízením s krizovými lůžky Magdalenium, se tak stala součástí celorepublikové Kampaně proti domácímu násilí, která k dnešnímu dni vyvrcholila.

Součástí informačního happeningu, který se odehrál na ulici Česká, byl stánek s širokou nabídkou materiálů zaměřených na problematiku domácího násilí. Kromě letáků různých organizací pracujících s jeho oběťmi tu byly k dispozici materiály informující obecně o jevu domácího násilí. Nedílnou součástí byly i informační materiály k celorepublikové Kampani proti domácímu násilí.

Kolemjdoucí si na stánku také mohli zakoupit svíčky, které byly benefičně prodávány a jasně tak vyjádřit svůj odmítavý postoj k domácímu násilí. Zisk bude věnován na konto zařízení s krizovými lůžky pro oběti domácího násilí Magdalenium. Proč právě Magdalenium vysvětluje Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ: „Stále tu chybí dostatečné ubytovací kapacity, kam by se mohly týrané ženy přechodně před agresorem ukrýt. Proto chceme alespoň symbolickou částkou tento azylový dům podpořit.“

Akce byla zahájena v 16:00 proslovem aktivistky NESEHNUTÍ Kristýny Rytířové. „Podle statistických údajů tři pětiny české populace znají případy násilí mezi partnery z doslechu, více než čtvrtina se s ním setkala přímo, tedy jako svědek, oběť nebo případně v roli násilníka. Odhaduje se, že každá pátá žena je obětí násilí ze strany svého partnera. Podle průzkumů v rodinách s domácím násilím vyrůstají děti v 84 % a útoky se odehrávají v přítomnosti dětí v 69% případů. Přičemž děti, jenž jsou svědky domácího násilí, trpí stejně jako děti, které jsou samy týrány. Tristní je také fakt, že tváří v tvář domácímu násilí je pouze každý druhý člověk ochoten poskytnout pomoc.“ upozornila Kristýna Rytířová. Poté byly svíčky zapáleny a byl z nich sestaven velký nápis „STOP NÁSILÍ“.

Kampaň vyhlásilo jedenáct neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám, ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací. Jejím cílem je zvýšit informovanost o domácím násilí a zároveň posílit povědomí o nepřijatelnosti tohoto jevu. Kampaň chce ukázat, že domácí násilí nelze tolerovat, protože tolerance komplikuje situaci obětí a posiluje cyklus násilí. Kampaň se zároveň zaměřuje i na některá konkrétní témata, spojená s domácím násilím, ať už jde o změny v legislativě nebo o nutnost jasného odsouzení násilí. Kampaň probíhá na několika úrovních, její důležitou částí je mediální kampaň ve spolupráci s reklamními agenturami a Českou televizí, stejně tak důležité jsou však i aktivity jednotlivých neziskových organizací, zaměřující se především na zvýšení povědomí o domácím násilí.

Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami, nejčastěji mezi partnery či bývalými partnery. Většinu obětí domácího násilí (až 95%) tvoří ženy.

Další informace:
+420 605 239 579 (Kateřina Plesková, NESEHNUTÍ Brno)
+420 737 834 345 (Martina Žáková, Poradna pro ženy v tísni, Liga lidských práv)

Celostátní kampaň proti domácímu násilí

V úterý 14. října uspořádaly brněnské neziskové organizace, zabývající se ochranou práv žen, tiskovou konferenci o probíhající celostátní Kampani proti domácímu násilí na ženách. Poradna pro ženy v tísni, NESEHNUTÍ Brno a azylový dům Magdalenium zde prezentovaly své aktivity v rámci této kampaně.

„Kampaň vyhlásilo jedenáct neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám, ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací. Jejím cílem je zvýšit informovanost o domácím násilí a zároveň posílit povědomí o nepřijatelnosti tohoto jevu.“, říká Martina Žáková z Poradny pro ženy v tísni při Lize lidských práv. Kampaň chce ukázat, že domácí násilí nelze tolerovat, protože tolerance komplikuje situaci obětí a posiluje cyklus násilí. Kampaň se zároveň zaměří i na některá konkrétní témata, spojená s domácím násilím, ať už jde o změny v legislativě, nutnost jasného odsouzení násilí a jeho pachatele anebo o upozornění na fakt, že děti jako svědci domácího násilí trpí stejně jako děti, které jsou samy týrány. „Kampaň se uskuteční na několika úrovních, její důležitou částí je mediální kampaň ve spolupráci s reklamní agenturou a Českou televizí, stejně tak důležité jsou však i aktivity jednotlivých neziskových organizací, zaměřující se především na zvýšení povědomí o domácím násilí.“, dodává Žáková.
„Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami, nejčastěji mezi partnery či bývalými partnery. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž domácí násilí má většinou opakující se a stupňující charakter, kdy intenzita násilí zpravidla roste.“, upozorňuje Kateřina Plesková z NESEHNUTÍ Brno. Domácí násilí se objevuje ve všech sociálních skupinách, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či náboženství. Domácí násilí je specifické tím, že se odehrává „beze svědků“ a mezi osobami, které k sobě mají či měly blízký vztah. Navíc se jedná snad o jediný trestný čin či přestupek, v jehož případě pachatel neopouští “místo činu” neboť neočekává, že by za své chování mohl být odsouzen či potrestán.

Některé aktivity v rámci kampaně již v Brně proběhly, další se chystají. NESEHNUTÍ a Poradna pro ženy v tísni společně zorganizovali seminář pro studenty žurnalistiky Fakulty sociálních studií o způsobu prezentace této problematiky v médiích. NESEHNUTÍ také uspořádalo diskusní večer s videoprojekcí na téma domácího násilí a možností prevence a obrany proti tomuto jevu. Poradna pro ženy v tísni připravuje pro studenty Střední policejní školy v Brně brožuru, ve které budoucí policisty seznamuje se základními pojmy domácího násilí a s psychologií oběti a pachatele. Brožura bude dále obsahovat stručný přehled pravomocí policistů při zásahu v situaci domácího násilí. NESEHNUTÍ Brno dále připravuje na 25. listopadu (Mezinárodní den proti násilí na ženách) happening v centru Brna, který má na tento závažný problém upozornit širokou veřejnost. Právě v tento den by měla kampaň vyvrcholit různými akcemi po celé republice.