Město Bohumín schválilo v roce 2015 obecně závaznou vyhlášku, která stanovila spádové oblasti místních základních škol. Právníci Ligy lidských práv shledali danou obecně závaznou vyhlášku jako diskriminační kvůli tomu, jak byl určen školský obvod pro ZŠ Pudlov. Do této školy (na mapce označené červeným kolečkem) školy totiž spadaly především žáci romského původu, ze způsobu určení daného obvodu šlo navíc jasně poznat záměr vybrat pouze určité adresy vyloučených lokalit (na mapce označené číslicemi), zatímco ostatní obvody zahrnovaly celé ulice nebo městské části.

Číslice označují vyloučené lokality, které podle původní vyhlášky patřily do spádové oblasti ZŠ Pudlov (červené kolečko), i když lokalitou patří do zelené a modré spádové oblasti jiných základních škol.

Liga lidských práv proto na začátku roku 2018 podala podnět Kanceláři veřejného ochránce práv, která následně požádala Ministerstvo vnitra o dohled. Ministerstvo vnitra poté v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Agenturou pro sociální začleňování označilo městem Bohumínem stanovený školský obvod, který již několik let navštěvují výlučně romští žáci, za segregační a v rozporu se zákonem.

Vyhláška vytváří nerovné podmínky v přístupu ke vzdělávání pro děti z romských rodin, které jsou vzdělávány odděleně od dětí z neromských rodin. Oddělené vzdělávání žáků podle jejich etnika je nerovné a diskriminační, a to i kdyby se na školách poskytovalo stejně kvalitní vzdělávání při shodných personálních i materiálních podmínkách. Tento závěr potvrzuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, který označuje situaci vzdělávání romských dětí ve škole navštěvované pouze Romy za diskriminaci a za porušení práva na vzdělávání.

Ministerstvo vnitra upozornilo v lednu 2019 město Bohumín na rozpor vyhlášky se zákonem a město přislíbilo dobrovolně zjednat nápravu. Zastupitelstvo města sice v červnu 2019 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, změnilo v ní ale jen jednu z mnoha adres v rámci školského obvodu ZŠ Pudlov, které byly ministerstvem označeny za problematické. Ministerstvo vnitra proto v listopadu 2019 opět sdělilo městu Bohumín, že vyhláška je diskriminační.

K nápravě došlo až v únoru 2020, kdy zastupitelstvo po konzultaci města s řediteli škol schválilo další vyhlášku, která nově určila jako školský obvod pro ZŠ Pudlov celé městské části Pudlov a Vrbice.

Zasedání zastupitelstva se účastnila i právnička Ligy a situaci budeme nadále monitorovat.

 

Podnikuté kroky:

únor 2018 – Liga lidských práv se dozvěděla vyhlášce vytvářející segragační spádové obvody škol a podala podnět Kanceláři veřejného ochránce práv. Ombudsman poté předal podnět Ministerstvu vnitra.

leden 2019 – Ministerstvo vnitra upozornilo město Bohumín o rozporu obecně závazné vyhlášky se zákonem, město přislíbilo nápravu

červen 2019 – Město schválilo novou vyhlášku, v níž ale došlo ken je kosmetickým změnám a Ministerstvo vnitra ji opět označilo za dikriminační.

únor 2020 – Město Bohumín schválilo novou vyhlášku se spádovými školskými obvody bez segregovaných vyloučených lokalit.