Skutečnost, na kterou již několik let poukazujeme, a sice segregační praxe českého školství vůči romským dětem, byla bohužel znovu potvrzena nejnovějším výzkumem Ústavu pro informace ve vzdělávání. Na reprezentativním vzorku škol byl proveden výzkum, který dokazuje, že šance romských dětí v českém školství se ani zdaleka nerovnají šancím neromských dětí. (Shrnutí výsledků výzkumu) Romské děti jsou stále nadměrně zařazovány do škol, kde je úroveň výuky na úrovni bývalých zvláštních škol.
Takzvaně nestandardní školy poskytující žákům vzdělání, které k dobrému uplatnění na trhu práce nestačí, navštěvuje až třetina školou povinných romských dětí, zatímco neromských dětí jsou v těchto školách pouhá dvě procenta. Ministerstvo školství přitom dosud nepodniklo žádné účinné kroky, které by nabízely řešení tohoto trvalého a pro společnost zásadního problému nebo vedly ke zlepšení stávající situace.
Podle právníků Ligy, kteří segregaci romských žáků dlouhodobě sledují a řeší, spočívá problém mimo jiné také v nedůsledných kontrolách České školní inspekce. Ta by měla dohlížet na to, zda si základní školy při přijímání žáků nepočínají diskriminačně. Česká školní inspekce však praktiky škol uplatňovaných vůči romským žákům nesleduje ani nehodnotí. Její kontroly se zaměřují na zcela jiné oblasti. Vyplývá to mj. z inspekčních zpráv, které byly právníkům Ligy poskytnuty na několika školách. Přehlížení tohoto problému Českou školní inspekcí je zarážející zejména necelé dva roky poté, co byla Česká republika za segregaci romských žáků odsouzena Evropským soudem pro lidská práva.

Koalice Společně do školy, jejímž členem je také Liga, v současné době jedná o případné spolupráci s vedením České školní inspekce. Cílem jednání je otevřít oblast rovných příležitostí také pro práci Inspekce, která by měla své kontroly na školách zaměřit i na to, v jaké míře a jakým způsobem splňují předpoklad rovných příležitostí pro všechny vzdělávané děti.
Kromě toho koalice nabídla ministerstvu ke zvážení další opatření vedoucí k nápravě segregačních praktik, které znemožňují řadě romských dětí získat hodnotnější vzdělání. Na podpoře integrace ve vzdělávání spolupracuje koalice Společně do školy také s osobnostmi známými z veřejného života.

děti, školství, vzdělávání, žáci