Kvůli opakované šikaně začali rodiče doprovázet své děti až do školní třídy a dostali za to od úřadu v Nové Pace  pokutu. Včetně nákladů řízení mají zaplatit šest tisíc korun. Podle Ligy nemohou být rodiče za doprovázení svých dětí do školy odsouzeni a trestáni, a proto jsme nabídli rodině právní pomoc a proti pokutě podali odvolání. Na právní pomoc rodiny jsme vyhlasili sbírkovou kampaň.

Rodičovská práva, do kterých spadá i ochrana dítěte a osobní styk s ním, nejsou nijak omezena školní docházkou a pokud dochází k šikaně ze strany spolužáků i samotné školy, je naopak v zájmu dětí, aby je rodiče doprovázeli. I podle judikatury Ústavního soudu nemůže být výkon ústavně zaručeného práva protiprávním jednáním.

Oba rodiče se podle úřadu opakovaně pohybovali po škole, a to i přes nařízení ředitele školy, kterým v podstatě zakazuje komukoli bez předchozí domluvy vcházet do budovy. Podle ředitele jde o přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti všech žáků školy.

Ve skutečnosti rodiče pouze několikrát doprovodili své děti do třídy, kvůli tomu, že se obě ve škole opakovaně setkaly s šikanou jak ze strany svých spolužáků, tak ze strany učitelů. Spolužáci se dívkám různě vysmívali, schovávali jim věci apod. Třídní učitelka mladší dívku nechávala o přestávce dopisovat úkoly, které nestihla v hodině, takže dívka ve stresu vyplňovala úlohy s chybami, za což byla hodnocena stupněm 5. Dále učitelka mladší dívku obvinila z toho, že za ní někdo píše domácí úkoly, a i když to nebyla pravda, donutila ji se k údajnému podvodu přiznat.

Obě sestry byly kázeňsky potrestány za neomluvené hodiny, kdy mladší dostala napomenutí třídního učitele a starší třídní důtku, a to i přesto, že obě dívky měly od rodičů v žákovské knížce předem napsanou omluvenku z důvodu návštěvy zubaře. Podobných situací bylo bohužel více. U některých incidentů dala přitom rodičům za pravdu Policie ČR i Česká školní inspekce. Dívky tyto zkušenosti psychicky negativně poznamenaly a do školy začaly chodit nerady.

Rodiče chtěli své děti ochránit a celou situaci osobně řešit s vyučujícími i s ředitelem, ale bohužel neúspěšně. Ředitel školy na otce dětí zavolal policii, když svou dceru doprovodil do třídy a chtěl šikanu probrat s její třídní učitelkou. Šikana rodiny vyvrcholila peticí, kterou proti rodičům sepsal ředitel, nechal ji podepsat všem rodičům na třídních schůzkách a následně ji odevzdal starostovi obce.

Rodiče nemohou být za doprovázení svých dětí do školy odsouzeni a trestáni

Jednání rodičů nejenom nenaplňuje podstatu přestupku (chybí zde relevantní společenská škodlivost), ale bylo porušeno jejich právo na soukromý a rodinný život (dle čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), právo na péči a výchovu dětí (dle čl. 32 odst. 4 Listiny) a právo na spravedlivý proces (dle čl. 36 Listiny). Vzhledem k tomu, že správní orgán nevzal v úvahu ani nejlepší zájem dětí, porušil tím závazek státu (vyplývající ze čl. 3 Úmluvy o právech dítěte), který říká, že ve věcech týkajících se dětí musí být jejich zájem předním určovacím hlediskem.

Podniknuté kroky:

Podpořte bezplatnou právní pomoc rodičů v naší sbírkové kampani:

 

pokuta, právo na nepřetržitý kontakt rodičů a dětí, šikana