Příručka je určena pro těhotné ženy, které chtějí znát svá práva v oblasti zdravotnictví. Příručka vás provede vašimi právy (a právy vašeho dítěte) v období těhotenství, při porodu i v období těsně po něm. Naleznete zde například informace ohledně doprovodu u porodu, práva na nepřetržitou přítomnost u dítěte, a dále také užitečné vzory a přehled důležité judikatury. 

1. Vztah mezi porodní asistentkou či lékařem a rodičkou

Nejdřív se podívejme na vývoj ve zdravotnictví, který může pomoc zorientovat se v chování všech aktérů. Rozlišujeme dva druhy vztahů mezi poskytovatelem péče a rodičkou. Vztah paternalistický a partnerský. V ideálním případě bychom o paternalismu hovořili jen s...

2. Informovaný souhlas

Právo na ochranu tělesné a duševní integrity (neboli právo na rozhodování o svém těle)  Lidské tělo je chráněno před neoprávněnými zásahy na mezinárodní i národní úrovni. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod jeho ochranu podřazuje pod právo na...

3. Negativní revers (informovaný nesouhlas)

§ 34 odst. 3 ZZS: Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu,...

4. Porodní plán a dříve vyslovené přání

Porodní plán je souhrn přání a názorů rodičky na průběh porodu, na zákroky typicky spojené s porodem, na způsoby tišení bolesti, relaxační techniky a další okolnosti.   Porodní plán i dříve vyslovené přání jsou vyjádřením vůle rodičky, ať už ve formě...

5. Volba poskytovatele péče

Rodičky mají právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb dle § 28/3 písm. b ZZS. Do tohoto práva spadá jak volba porodnice jako zdravotnického zařízení, tak i volba porodní asistentky či gynekologa jako jejich ošetřujících lékařů během...

6. Doprovod k porodu

Rodičky si často přejí být u porodu doprovázeny otcem dítěte, porodní asistentkou, dulou či jinou osobou. Přítomnost osoby blízké nebo jiné osoby určené pacientem, což je ze zákona možné, dle § 28/3 e ZZS musí to však být v souladu s vnitřním řádem...

7. Nepřetržitá přítomnost u dítěte

Dítě má právo na kontakt se svými rodiči a omezit ji lze jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče vykonávají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost dle občanského zákoníku. Přítomnost rodičů u dítěte při poskytování zdravotních služeb upravuje...

8. Ambulantní porod

V současné době je běžné pro rodičku i dítě zůstávat v porodnici 72 hodin od porodu, a to i v případě, že jsou oba zdraví. Právě dřívější odchod před uplynutím oněch 72 hodin se nazývá ambulantní porod. Z pohledu práva se jedná o ukončení hospitalizace a navrhované...

9. Přílohy

Přehled zákonů a jiných právních předpisů  Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách  Zákon č. 89/2012...