Lize lidských práv bylo dnes doručeno rozhodnutí ministerstva vnitra, které konstatuje pochybení Magistrátu hlavního města Prahy při vyřizování žádosti o informace týkající se počtu samostatně působících porodních asistentek. Liga nesouhlasila s tím, že by za vyhledání informací úředníkem měla zaplatit 200 Kč podle sazebníku (1×100 Kč za prvních započatých 15 minut, 2x 50 Kč za každých dalších i započatých 15 min) a poštovné spočívající v dopisu s dodejkou za 36 Kč. Jedná se o informace, které Liga shromažďovala od všech krajů a žádný jiný kraj úhradu nákladů spojených s vyhledáváním nepožadoval. Proto se Liga domnívala, že pokud takto jsou uplatňovány náklady, nejedná se o řádný výkon veřejné správy.
Ministerstvo v prvé řadě dalo Lize za pravdu, že povinný subjekt může vyžadovat úhradu nákladů spojených s odesláním informace, ale nikoli úhradu za odeslání dalších písemností vztahujících se k řízení, jak se stalo v tomto případě. Pokud pak jde o úhradu za práci úředníka, který informace vyhledává, pak již samotný zákon zmiňuje, že úřad může vyžadovat poplatek pouze za „mimořádně rozsáhlé vyhledání informací“.
„Typicky bude dána v případech, kdy poskytnutí informací znamená vyhledání a zpracování velkého množství informací, které je potřeba vyhledat, nebo v případech, v nichž je předmět žádosti vymezen natolik obecně, že pod něj bude možno podřadit velké množství vzájemně souvisejících informací. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací bude dle názoru Ministerstva vnitra konečně dáno i tehdy, jestliže předmět žádosti je dostatečně konkrétní, avšak vzhledem k jiným objektivním okolnostem bude poskytnutí informace vyžadovat rozsáhlou činnost povinného subjektu (např. jde-li o velmi starou informaci).“, upřesňuje v rozhodnutí pojem mimořádně rozsáhlého vyhledání informací ministerstvo.

porod, porodní asistentka, výkon veřejné správy