Zveme Vás na diskuzi o problematice reprodukční medicíny, která se uskuteční v pondělí 21. května od 14 hodin na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastní se jí právnička Ligy Zuzana Candigliota.

7. ročník diskusního sympozia Genderové konfrontace 2012

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

pondělí 21. května 2012, 14 – 17.30, posluchárna I. A. Bláhy (P31)

Medicína reprodukce a reprodukce medicíny

moc, hranice, dialog

 

Letošní ročník genderových konfrontací otevírá téma reprodukční medicíny, a to v řadě souvislostí – jako systému expertního vědění, jež modifikuje i utváří životy, jako praxe, která se životem zachází a definuje ho, jako instituce spojené s dominancí, a to i genderovou. Reprodukční biomedicína se stala součástí lidské reprodukce, je nezpochybňovaná a brána jako nepostradatelná, umí „zázraky“.

 

Naše diskusní sympozium otevírá a nabízí k dialogu tyto otázky:

 • Jak hledat hranice medicíny na poli lidské reprodukce?
 • Co je určující pro definici zdraví a nemoci, rizika či odpovědnosti, normálního a žádoucího? A kdo je vymezuje, udržuje?
 • Jak se v oblasti reprodukční medicíny odrážejí a ustavují hierarchie, a to i z hlediska kategorie genderu?

Diskuse je organizována ve dvou panelových blocích s aktivní participací publika. První blok tematizuje reprodukční medicínu v širším kontextu lidské reprodukce, která je průsečíkem disciplín, praxe i morálky, bioetiky. Druhý blok je zaměřen dovnitř, na možnosti i limity současné praxe a organizace lidské reprodukce uvnitř biomedicíny i uvnitř systému zdravotnictví a lékařské profese:

 

1.BLOK: Právo na život? Právo na zdraví? Právo na zodpovědnost?

Otázky:

 • kdo je subjektem/objektem biomedicíncké péče či analýzy?
 • komu náleží zodpovědnost v situacích lékař/pacient, expert/laik?
 • komu patří reprodukce, porod, vajíčko, embryo?
 • kde jsou hranice lidství v případě zacházení s embryi, kmenovými buňkami?

Potvrzení hosté: Ingrid Strobachová (2. LF UK, Praha), Zuzana Candigliota (Liga lidských práv), Eva Šlesingerová (FSS MU); moderuje: Iva Šmídová (FSS MU)

 

2.BLOK: „Na okraji v medicíně“

Otázky:

 • jakou pozici mají paralelní medicínské přístupy k otázkám zdraví a nemoci v české reprodukční medicíně?
 • jak se ustavují hranice mezi tzv. biomedicínou a tzv. alternativní medicínou?
 • kdo definuje hranice mezi zdravím a nemocí?
 • jak souvisí marginalizace v medicíně a gender?

Potvrzení hosté: Helena Máslová (Centrum psychosomatické péče, Praha), Tereza Kosová (GENNET Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny, Praha), Iva Šmídová (FSS MU); moderuje: Eva Šlesingerová (FSS MU)

 

kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz), obor genderových studií FSS MU

diskuze, právo, reprodukční medicína, zdravotnictví