Adresáti:

Vláda ČR a předseda vlády Bohuslav Sobotka

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Poslanecká sněmovna a její Výbor pro zdravotnictví a Ústavně právní výbor

 

Vážení političtí zástupci a zástupkyně,

až nyní vyšlo najevo, že na konci ledna při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk 270) poslanci zdravotního výboru schválili dosud neznámý a veřejně nediskutovaný návrh na změnu zákona o zdravotních službách, která umožní poskytovat bez souhlasu zdravotní péči k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.[1] Žádáme ministry, poslance a poslankyně, aby návrh zastavili.

Péče bez souhlasu znamená, že ji lze poskytovat bez svobodného a informovaného souhlasu pacienta nebo jeho zákonných zástupců a rovněž proti jejich vůli. Na základě velmi obecně pojatého ustanovení se otevřou dveře násilnému provádění očkování nebo provádění očkování bez vědomí rodičů dítěte (např. hromadné očkování školáků), násilné péči na osobách HIV pozitivních, ale také jakékoliv jiné nedobrovolné péči pod záminkou ochrany před infekčními nemocemi.

Jde o bezprecedentní útok na základní lidské právo na nedotknutelnost a fyzickou integritu, ale i právo na zdraví, který ve vyspělém světě nemá obdoby. Jde o obrovský zásah do práva každého si individuálně zvolit, zda určitou léčbu nebo zákrok, které mají vždy svá rizika, na svém těle nebo svých dětí chce nebo nechce. Je nepřijatelné, aby tak zásadní návrh byl přijímán jako přílepek k jiné novele, bez jakékoliv veřejné diskuze, odůvodnění, vypořádání připomínek a bez projití Legislativní radou vlády a posouzení jeho souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami.

K projednávané novele zákona o ochraně veřejného zdraví a upravovaným pokutám a zákazu přístupu dětí do kolektivů k vynucování povinného očkování se strhla silná veřejná debata. Petici proti represivnímu přístupu státu k očkování podepsalo za několik týdnů více než 17 tisíc lidí.[2] Odpor veřejnosti se přitom týkal „pouhých“ sankcí v souvislosti s očkováním. Možnost provádění očkování nebo jiných zákroků k ochraně před infekčními nemocemi bez souhlasu a jejich násilné vynucování dosud vůbec nepřipadala v úvahu.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví neustále opakovali, že se novelou nic nemění. Když nyní vyšlo najevo zavádění možnosti poskytování péče bez souhlasu, pracovnice ministerstva na žádost občanů o vyjádření popřela možné důsledky změny, ovšem z vyhýbavé a nedůvěryhodné odpovědi nebylo zřejmé, k čemu jinému má navrhovaná úprava sloužit.[3]

Žádáme po vládě, aby přijala opatření k odstranění přílepku k vládnímu návrhu zákona nebo aby vzala svůj návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví zpět k projednání Legislativní radou vlády.

Žádáme po poslancích a poslankyních, aby návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví vrátili zpět Výboru pro zdravotnictví k projednání a odstranění přílepku, kterým se mění zákon o zdravotních službách.

V Praze dne 30. 3. 2015

 

Liga lidských práv, Zuzana Candigliota, advokátka, tel. 607 005 043
Spolek ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, Martina Suchánková, předsedkyně, tel. 605 214 798

 

[1] Viz usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 a jeho poslední část, která zavádí nové znění § 38 odst. 7 zákona o zdravotních službách: „Bez souhlasu se též poskytují zdravotní služby stanovené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zákonem o ochraně veřejného zdraví nebo v nezbytném rozsahu na jeho základě.“

[2] Petice je k dispozici zde.

[3] E-mail JUDr. Zdeny Krýsové ze dne 27. 3. 2015, 14:48. Dostupný zde.

očkování, otevřený dopis, zákon o ochraně veřejného zdraví