Nevládní organizace ProPolice/Otevřená společnost, o.p.s. a Liga lidských práv vyzývají odpovědné činitele, aby neprodleně informovali veřejnost o detailech obvinění Petra Lessy a vyvrátili tak spekulace o jeho účelovosti.

Osvětlení detailů včerejšího vyústění dlouhodobého sporu mezi dvěma nejvyššími garanty transparentnosti policie Janem Kubice a Petrem Lessy je otázkou veřejného zájmu. Žádáme proto odpovědné představitele Městského státního zastupitelství v Praze (MSZ), Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a Ministerstva vnitra ČR (MVČR), aby se zasadili o co nejrychlejší a nejdetailnější informování veřejnosti o konkrétní podobě trestných činů, jichž se měl policejní prezident dopustit.

„Pokud se ministr vnitra rozhodl k takto razantnímu kroku, musí být jeho důvody naprosto nerozporné. Seznámení veřejnosti s detaily údajné trestné činnosti bývalého policejního prezidenta by proto nemělo jakkoli ohrožovat další postup justičních orgánů. Naopak, jejich osvětlení může přispět k rozptýlení podezření z účelovosti obvinění Petra Lessy“, uvedl Michal Tošovský z ProPolice/Otevřené společnosti, o.p.s.

Jan Kubice odvolal a propustil ze služebního poměru policejního prezidenta poté, co mu bylo doručeno obvinění z trestných činů pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle Kubice se tím naplnil zákonem daný důvod k propuštění, neboť Lessy měl porušit služební slib „tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru“ (§42, odst.1, písm. d/ zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). Transparentní a rychlé řešení protizákonného jednání policistů je nezbytnou podmínkou důvěry k policii ze strany veřejnosti. Rychlý postup ministra vnitra byl odůvodněn mimo jiné tím, že se jedná o naprosto bezprecedentní situaci, kterou musel po nahlédnutí do spisového materiálu bezprostředně řešit (včetně jmenování Martina Červíčka novým policejním prezidentem). Tato snaha předejít zbytečnému podlomení důvěry veřejnosti je však výrazně oslabena velmi vágním popisem trestné činnosti, jíž se měl policejní prezident dopustit.

Jan Kubice v uplynulém roce vedl několik kázeňských řízení s policejním prezidentem a podal na něj několik podnětů GIBS. Četnost těchto kroků je, obzvláště s ohledem na dlouhotrvající spor mezi Petrem Lessy a Janem Kubice, velmi nezvyklá.

„Máme zkušenosti s případy, kdy právě obvinění z pomluvy posloužilo k diskreditaci či odstavení oponentů v různých sporech. Velmi bychom proto uvítali, kdyby byl případ rychle a detailně osvětlen a toto podezření tak bylo vyvráceno“, říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

„Trestný čin pomluvy je jednou ze skutkových podstat, proti které opakovaně vystupují mezinárodní organizace, které se zabývají ochranou lidských práv. Oběť difamace má totiž k dispozici žalobu na ochranu osobnosti a ta by jí měla pomoci k tomu, aby se domohla solidního odškodnění. Trestní právo by mělo mít v právním státě roli krajního prostředku a trestání pomluvy je snadno zneužitelné k zastrašování kritiků nebo oznamovatelů nekalých praktik“, dodává předseda Ligy lidských práv David Zahumenský.

Více informací poskytnou:

Michal Tošovský, ProPolice/Otevřená společnost, o.p.s., tel. 602 306 123
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 893 871

Přečtěte si také komentář naší právničky Zuzany Candigliota k praktikám šéfa generální inspekce Ivana Bílka, který takto účelově nesesadil nepohodlného policejního funkcionáře poprvé.