Brno – 16. května 2008 – Ve dnech, kdy se vzhledem k nedůstojným sporům mezi nejvyššími představiteli české justice občané již poněkolikáté ptají, proč se jistý politický případ nedostal k posouzení trestnímu soudu, zveřejňuje Liga lidských práv analýzu, která se zabývá rolí poškozeného a státního zástupce v trestním řízení. Analýza navazuje na předchozí práci Ligy na případech porušování lidských práv a byla připravena pro třetí ze série kulatých stolů pod záštitou ministra spravedlnosti. Na rozdíl od předešlých analýz (Práva obětí trestných činů, Návrhy na posílení ochrany obětí trestných činů před druhotnou viktimizací), které jsou zaměřeny na různé aspekty postavení obětí trestných činů, se nová analýza konkrétněji zabývá možnostmi jak dostat případ přes státního zástupce k soudu.

Liga dává k veřejné diskusi materiál vytvořený na základě zahraničních modelů a případů z České republiky. V souvislosti s rekodifikací trestního řádu navrhuje opatření, která mohou přispět k posílení práv poškozených, ke kvalitnější činnosti státních zástupců a zejména k tomu, aby se k trestnímu soudu dostaly také případy, kdy by měl být potrestán policista, lékař nebo třeba i politik. Řada z nich se totiž přes státní zástupce k soudům nedostane a navzdory podloženým stížnostem poškozených i jejich právních zástupců skončí v tzv. „přípravném řízení“.

Občan poškozený trestným činem nemá v ČR právo v případě nečinnosti nebo zastavení stíhání ze strany státního zástupce obžalovat pachatele sám, narozdíl od sousedních států jako je Německo, Polsko, Rakousko, Maďarsko a dalších evropských zemí, které dávají poškozeným možnost tzv. „subsidiární žaloby“. Tu je možno využít v případě, kdy se státní zástupce rozhodne věc nestíhat. Poškozený poté může nastoupit na jeho místo. Obdobný systém fungoval také v Československu mezi válkami. Na setkáních se současnými i bývalými vysokými představiteli justice právníci Ligy diskutovali také další možná řešení tohoto neduhu. Navrhováno je například zavedení vyšetřujícího soudce, zřízení úřadu veřejné obhajoby nebo efektivní inspekce ministra spravedlnosti kontrolující státní zástupce. Tyto návrhy analýza Ligy rovněž stručně zmiňuje.

Přestože se na mediálním poli v současné době řeší pouze jedna konkrétní politická kauza, která se nedostala k soudu, podle dlouhodobých zkušeností právníků Ligy se tento trend dotýká mnoha poškozených. Neupozorní-li se zavčas na případy a porušování práv společensky méně významných občanů, často bývá pozdě na změnu přístupu v ožehavých kauzách politických. Ilustrovat to lze na případech bezdůvodného policejního násilí, protiprávních sterilizací, zneužívání práv duševně nemocných či dalších pochybení ze strany profesních skupin, kterým orgány činné v trestním řízení poskytují oproti ostatním občanům bezdůvodně vyšší ochranu.

Liga podporuje kvalitní práci státních zástupců i jejich významné postavení v trestním řízení. Musí jim ovšem předcházet důsledný postup při vyšetřování také těch kauz, kde jde z pohledu řady žalobců o méně významné občany, jako jsou Romové nebo oběti policejního násilí z řad demonstrujících a tanečníků techna.

Zlepšení managementu a mírné zvýšení efektivity činnosti státních zástupců by mohl přinést zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státních zastupitelství, který byl přijat letos v dubnu. Jak však vyplynulo z diskuse u kulatého stolu, kde se právníci Ligy sešli se státními zástupci, tento zákon není spojen s koncepcí finančního posílení míst na státních zastupitelstvích. Nelze tudíž očekávat, že přinese zvýšení počtu jejich pomocného personálu.

Příklady z praxe:

Právníci Ligy mají díky řadě konkrétních kauz i projektů osm let zkušeností s případy policejního, domácího i sexuálního násilí, stejně jako s případy s prvky závažných pochybení lékařů. A to z většiny regionů republiky.

Konkrétní zkušenost můžeme ilustrovat například na případech nevyšetření protiprávních sterilizací. Vzhledem k jejich závažnosti podal v letech 2005 trestní oznámení v konkrétních případech veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl. Všechny ovšem státní zástupci odložili bez nalezení pachatele, navzdory stížnostem právničky Ligy, která zastupovala oběti. Zřejmě proto i letos ombudsman podal dalších 5 trestních oznámení s příkladnou snahou o potrestání pachatelů těchto závažných zásahů do fyzické integrity žen. Budou opět všechny bez dalšího odloženy?

Obdobné je to s odkládáním desítek případů policejního násilí (kupříkladu po CzechTeku 2005, ale i v každodenní praxi policie). I v případech, kdy byli konkrétní pachatelé trestných činů rozeznáni, státní zástupci je ve spolupráci s inspekcí ministra vnitra odložili nebo zastavili s odůvodněním, že případy nejsou natolik vážné, aby se k soudu vůbec dostaly. V konkrétních kauzách jsou místo násilných policistů před trestní soud postaveny nebo trestním příkazem odsouzeny dokonce samy napadené osoby.

Bližší informace poskytne: Jiří Kopal, právník a předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446

Úryvky z analýzy Procesní práva poškozeného a role státního zástupce:

„V rámci diskuse o diskreci státních zástupců jsou poznatky právníků Ligy na straně poškozených cele založeny na dosti zásadní zkušenosti. Když se dostane případ jimi vedený přes řadu nástrah přípravného řízení konečně před trestní soud, bývají alespoň některé osoby za zásahy do fyzické integrity občanů odsouzeny. A to včetně osob působících ve státních orgánech. Důležitou úlohu v tom podle naší zkušenosti hraje možnost zmocněnce nebo advokáta na straně poškozených cíleně klást otázky obžalovaným i svědkům během řízení a doplňovat tak činnost státního zástupce. Toto tvrzení se dá ilustrovat konkrétním příkladem, kdy kupříkladu v posledních čtyřech letech bylo v případech bezdůvodného násilí ze strany policie vedených právníky Ligy na straně poškozeného, odsouzeno 9 policistů (6 státních, 3 městští). Přitom s případy útoků na fyzickou integritu ze strany policie jsme se setkali v daleko vyšším počtu případů. Zásadní rozdíl byl v tom, že drtivá většina se vůbec nedostala k soudu. V každém z případů, když už se došlo do stádia řízení před soudem, vždy byl alespoň jeden z obžalovaných násilných policistů odsouzen.“ str. 25

„Naše zkušenosti vycházejí z praxe, kdy v řadě případů stavovsky silných skupin – policistů, lékařů apod., existuje v České republice slabší motivace důsledně dotáhnout kauzy a postavit i některou osobu z těchto stavů před trestní soud, aby rozhodl o jejich vině a případném trestu (bez toho, že bychom volali za každou cenu po trestech nepodmíněných). Dochází zde tak podle našeho názoru k nerovnosti občanů před zákonem, jakkoli takový názor vyvolává kritiku z důvodů „přílišné paušalizace“.“ str. 26

Práce právníků Ligy lidských práv v této oblasti byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

lékař, policie, právo