V neděli 10. října oslaví celý svět Den duševního zdraví. Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) by při této příležitosti rádi upozornili na fakt, že v České republice lidé s duševním postižením stále naráží na sociální i legislativní bariéry, které jim brání v plnohodnotném životě. Hluboce zakořeněné předsudky a často i negativní mediální obraz zapříčiňují, že se o právech lidí s duševním postižením na veřejnosti nemluví.
Na to, že jsou lidé s duševním postižením masivně zbavování způsobilosti k právním úkonům poukazuje Liga ve spolupráci s MDAC již řadu let. Také ústavní soud potvrdil, že lidí bez způsobilosti k právním úkonům je v České republice až 25 000, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Tito lidé jsou v často velice formálním řízení zbavováni nejen možnosti činit právní úkony, ale v důsledku rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům automaticky ztrácejí možnost volit, uzavřít manželství, či vychovávat děti.
Navíc, velké procento z nich je následně na základě souhlasu jejich opatrovníka či opatrovnice umístěno do psychiatrických léčeben nebo ústavů sociální péče bez možnosti se umístění bránit. Z důvodu nedostatečně rozvinuté sítě komunitních sociálních služeb, v zařízeních zůstávají desítky let v plné závislosti na opatrovnících a ošetřovatelích bez výhledu na samostatný život ve společnosti.
Řadu problémů měla řešit Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, která zaručuje práva všem lidem bez ohledu na jejich nemoc nebo postižení. Česká republika úmluvu ratifikovala před více než rokem a tím se zavázala respektovat základní zásady, kterými jsou zákaz diskriminace z důvodu postižení nebo přijetí všech přiměřených úprav k tomu, aby lidé s postižením mohli své práva vykonávat tak jako všichni ostatní. Navíc musí stát změnit řadu starých zákonů, které jsou s úmluvou v rozporu.
Změnu měl přinést nový Občanský zákoník, který měl opustit starý předlistopadový model zbavování způsobilosti k právním úkonům a nahradit ho konceptem tzv. podporovaného rozhodování po vzoru našich západních sousedů. Vzhledem k politickým rozkolům však zákon stále nebyl přijat a tisíce lidí tak zůstávají bez možnosti samostatně o sobě rozhodovat, zvolit si místo bydlení nebo se bránit proti bezpráví.
„Je potřeba změnit ještě hodně zákonů, aby byla lidem s postižením navrácena jejich základní lidská práva. Nejdůležitější a zřejmě i nejtěžší je však změnit pohled lidí od psychiatrů, přes soudce až po laickou veřejnost tak, aby se na lidi s duševním postižením začali dívat jako na rovnocenné členy společnosti,“ říká k tomu Zuzana Durajová, právnička Ligy lidských práv a MDAC.

Bližší informace poskytnou:
Zuzana Durajová, právnička MDAC a Ligy lidských práv, tel.: 773 692 282; 545 210 446, email: zdurajova@mdac.info
Barbora Rittichová, právníčka MDAC a Ligy lidských práv, tel.: 773 621 228; 545 210 446, email: brittichova@mdac.info

děti, způsobilost