Liga lidských práv přivítala argumenty Evropského soudu pro lidská práva v rozhodnutí ve věci D.H. proti České republice. Soud prohlásil umísťování romských dětí do oddělených škol a tříd za diskriminaci odporující závazkům Česka vyplývajícím z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Soud ve vyčerpávajícím odůvodnění autoritativně potvrdil právní i faktické argumenty, které Liga uváděla mnohokrát v minulosti české vládě. Ta tak mohla zavčas tomuto rozsudku zabránit.
Navzdory významnému rozhodnutí v konkrétním případě 18 dětí z konce devadesátých let je již teď nasnadě, že bez komplexního přístupu na úrovni jednotlivých základních škol a regionů nebude v praxi problém segregace ve školství uspokojivě vyřešen kvůli vážnému zanedbání situace ani v následujícím období. Liga lidských práv se ani v případě diskriminace romských dětí nezaměřuje jen na kritiku, nýbrž stejně jako v jiných oblastech, kde stát zcela zásadně selhává, sama přichází s kreativními řešeními. Proto pilotně na úrovni Jihomoravského kraje bez ohledu na výsledek soudního sporu na mezinárodní úrovni začala v minulém roce realizovat projekt začleňování romských dětí do běžných tříd a škol. K tomuto tématu pak pořádá i sérii kulatých stolů s řediteli běžných i speciálních škol na jižní Moravě a průběžně konzultuje možnosti zlepšení současné situace na základě zahraničních příkladů dobré praxe s experty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity i ministerstva školství. Vedle toho vzdělává ředitele, pedagogy i pracovníky České školní inspekce v oblasti diskriminace.
Liga také vyvinula ve spolupráci s pedagogickými experty certifikát Férová škola. Tento certifikát může v budoucnosti získat pouze taková základní škola, která splňuje kritéria rovného zacházení, integrace a dodržování lidských práv žáků, včetně všech dětí, kteří se nějakým způsobem odlišují. Splnění podmínek certifikátu ze strany většiny základních škol by mohlo být zásadním krokem k odstranění převládající diskriminace romských dětí. Je ovšem třeba zdůraznit, že se certifikát Ligy zaměřuje na integraci všech dětí, které se nějakým způsobem z pohledu majority odlišují, nikoli jen romských.
Liga se vzhledem k naléhavosti problému opakovaně snažila otázku převládající diskriminace Romů v základním školství začlenit do vládní zprávy o lidských právech, zejména pak v posledních dvou letech. Vláda však odmítala tuto věc do svých zpráv – narozdíl od nezávislých mezinárodních institucí – zařadit. Dlouhodobá cenzura a odmítání problému se tak vládě nevyplatily a Česká republika v tomto ohledu zaznamenala díky významnému rozhodnutí značnou mezinárodní ostudu. Stejně jako státy na jihu Spojených států v případě slavného rozsudku Brown v. Board of Education, kterým Nejvyšší soud USA odstartoval v padesátých letech rasovou desegregaci, bude Česká republika v budoucnosti díky „ostravskému rozsudku Evropského soudu“ mezinárodně známá jako území, kde byla léta popírána a neřešena diskriminace romských dětí v základním školství. Připomeňme, že v minulých měsících tuto otázku bagatelizovala i ministryně specializovaná na lidská práva ze strany, která se snažila získat část veřejnosti na svou stranu svým zaměřením na ochranu lidských práv. V oblastech nejzávažnějšího, hromadného a dlouhodobého porušování lidských práv, kde je důsledná ochrana spojena se ztrátou politických bodů – odškodnění sterilizovaných romských žen, skončení segregace romských dětí – ovšem tato strana od počátku spoluvládnutí, stejně jako její koaliční partneři a vláda předešlá, zatím selhává. Liga tímto apeluje na vládní představitele odpovědné za situaci v oblasti lidských práv, aby nepodceňovali situace na něž dlouhodobě preventivně upozorňují nevládní organizace na vnitrostátní úrovni a tím zavčas zabránili mezinárodním soudním skandálům a zejména porušování lidských práv nejbezbranějších skupin obyvatel.

Liga vydala v tomto roce k problematice v češtině:
– dvě systémová doporučení (policy papers)
http://www.llp.cz/cz/systemova-doporuceni/systemove-doporuceni-c-2-p2

http://www.llp.cz/cz/systemova-doporuceni/systemove-doporuceni-c-4-p4

– odbornou publikaci Stigmata – segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy ve spolupráci s Evropským centrem pro práva Romů
http://www.llp.cz/cz/publikace/manualy-a-studie/stigmata-p13

– příručku pro ředitele základních škol s názvem Férová škola nediskriminuje
http://www.llp.cz/cz/publikace/prava-v-souvislostech/ferova-skola-nediskriminuje-p105

– zjednodušené „patero“ základních problémů vycházející z výše uvedených dokumentů, které Liga zpracovala pro členy Rady vlády pro záležitosti romské komunity v srpnu tohoto roku naleznete v příloze
Aktivity Ligy v této oblasti byly podpořeny nadací NROS z prostředků Evropské unie a českou vzdělávací společností Tutor. Záštitu nad kulatými stoly s názvem „Férová škola“ pro ředitele škol převzalo velvyslanectví USA v Praze.

inkluzivní vzdělávání, školství, žáci