21. června vydal výbor pro práva dítěte OSN závěrečná doporučení, v nichž kritizuje Českou republiku za slabou ochranu práv dětí a urguje vládu, aby plnila doporučení uložená v minulosti. 18 expertů na dětská práva vytklo České republice zejména přetrvávající segregaci romských dětí a dětí s postižením ve školách, vysoký počet dětí v dětských domovech či absenci nezávislého orgánu, jenž by dohlížel na dodržování Úmluvy o právech dítěte. Závěrečná doporučení jsou výsledkem jednání, které proběhlo 31. května tohoto roku v Ženevě.
Výbor pro práva dítěte OSN je kontrolním orgánem, který dohlíží na dodržování Úmluvy o právech dítěte a v pravidelných intervalech hodnotí dosažený pokrok v implementaci Úmluvy v jednotlivých zemích. Česká republika letos v květnu prezentovala Výboru, jak od roku 2003 v ochraně práv dětí pokročila. „Z více než 50 doporučení, které nyní Výbor státu uložil, vyplývá že se Česká republika za osm let téměř nehnula z místa a máme tedy co dohánět,“ komentuje dokument Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, která se jednání v Ženevě účastnila jako pozorovatel.
Hlavní nedostatky shledal Výbor v celkové roztříštěnosti systému péče o děti. Ten je v současné době rozdělen do několika resortů, které své aktivity vůbec či nedostatečně koordinují. Výbor doporučil České republice vytvořit komplexní národní akční plán týkající se všech oblastí práv dětí a jeho koordinací navrhuje pověřit Ministerstvo práce a sociálních věcí. „V současné době stát vynakládá obrovské finanční prostředky na provoz dětských domovů a dalších ústavů. Na preventivní služby, které by napomohly předcházet odebírání dětí z rodin, pak nezbývají peníze. Je potřeba celý systém financování převrátit a podpořit právě péči o rodiny,“ dodává Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv.
Kritiku si ČR vysloužila i za upřednostňování ústavní péče před náhradním rodinným prostředím, např. pěstounskou péčí či komunitní péčí. Česká republika by dle Výboru měla co nejdříve zahájit proces deinstitucionalizace a podpořit pěstounskou péči.
Přetrvávající vyčleňování romských dětí z běžných základních škol do škol speciálních se také znovu stalo terčem kritiky. Výbor uložil státu, aby zajistil plnou a efektivní integraci romských dětí do školského systému, a vyzval ho aby podporoval na školách toleranci a vzdělával všechny děti stejně, bez rozdílu etnického či socio-kulturního pozadí.
Mezi dalšími doporučeními se objevil požadavek na zvýšení počtu sociálních pracovníků pracujících s dětmi a jejich rodinami či na systematický sběr etnických dat, bez kterého si lze jen stěží přestavit efektivní a měřitelné politiky v oblasti podpory znevýhodněných romských dětí.

Bližší informace poskytne:
Michaela Tetřevová, právnička Ligy, email: mtetrevova@llp.cz, tel. +420 724 219 796

Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte v angličtině

Tisková zpráva o průběhu jednání české delegace v Ženevě

Brožura vysvětlující principy inkluzivního vzdělávání ke stažení

Publikace „Děti z ústavů!“ ke stažení

Systémové doporučení Ligy ohledně sběru etnických dat

děti, inkluzivní vzdělávání, výbor pro práva dítěte, vzdělávání