Policie pod kontrolou

Projekt se zaměřuje na účinné vyšetřování protiprávní činnosti policistů, zejména s následky na životě, zdraví a lidské důstojnosti. S tím je spojen důraz na transparentnost a veřejnou kontrolu vyšetřování a na práva obětí těchto trestných činů.

Chceme navázat na naši dosavadní dlouholetou činnost, kdy jsme prosazovali vznik nezávislého orgánu pro vyšetřování policistů a kdy jsme zastupovali oběti policejního násilí a ponižujícího zacházení.

Současný nový „nezávislý“ orgán pro vyšetřování trestné činnosti policistů Generální inspekce bezpečnostních sborů, jehož vznik jsme dlouho prosazovali, se po roce své činnosti ukázal jako zpolitizovaný, zcela neochotný vyšetřovat policejní násilí a personálně obsazený nedůvěryhodnými osobami.

 

Tento projekt podpořil Fond Otakara Motejla

Fond Otakara Motejla

Cíle projektu

 

1. Personální změny v Generální inspekci bezpečnostních sborů

Změny chceme docílit pomocí advokační činnosti. Navrhneme způsob změny včetně návrhu na změnu zákona. Součástí tohoto návrhu bude i stanovení míry personálního zastoupení v inspekci osobami bez předchozích vazeb na policii, především u vedoucích pozic. Představíme vybraným senátorům a poslancům naše negativní zkušenosti s inspekcí a naši vizi, aby inspekce byla podobně důvěryhodným orgánem jako např. úřad ombudsmana.

 

2. Další systémové změny k zajištění efektivního vyšetřování

Chceme prosadit takové systémové změny, které zajistí vyšetřování v souladu s požadavky Evropského soudu pro lidská práva. Jde zejména o to, aby již prvotní úkony u podezření na protiprávní činnost (ať již jde o podezření na trestný čin nebo jen přestupek či kázeňský delikt), která má následky na životě, zdraví či důstojnosti a osobní svobody osoby, byly prováděny nezávislým subjektem. Toto vyšetřování musí být objektivní, rychlé, pečlivé a transparentní.

V rámci strategického případu využijeme všechny prostředky k ochraně práv obětí policejního násilí a k zajištění efektivního vyšetřování. Na základě toho získáme zejména nové poznatky o aplikaci práva ze strany nové inspekce.

Po analyzování současné situace a na základě poznatků získaných v rámci svých strategických případů vydáme policy paper k efektivnímu vyšetřování. Policy paperem navážeme na naše předchozí systémová doporučení.

 

3. Transparentnost a veřejná kontrola vyšetřování

Transparentnosti vyšetřování chceme docílit více způsoby. Jednak se pokusíme prosadit změnu zákona tak, aby bylo povinné zveřejňovat všechny případy, které inspekce řešila a způsob jejich vyřízení.

Další a velmi účinný způsob ovšem bude spuštění internetové databáze případů, do které bude moci laická a právnická veřejnost vkládat své zkušenosti s vyřizováním trestních oznámení či stížností na policisty. Databázi případů vytvoříme s pomocí dobrovolníků a studentů IT. K tomu chceme využít naše webové stránky Férová policie (www.ferovapolicie.cz). Tento web v současné době informuje o právech lidí při kontaktu s policií. Hlavním přínosem databáze bude zvýšení veřejné kontroly nad postupem Generální inspekce a dalších orgánů, jakož i sesbírat další argumenty pro změnu systému a podpořit i dosažení dalších cílů tohoto projektu.

Vytvoříme stínovou výroční zprávu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

4. Spolupráce s policisty

K zajištění změn je potřebné oboustranně komunikovat i se samotnými policisty. Je důležité zjistit od nich jejich postoje a další informace a zároveň jim předat informace týkající se právní situace, práv a povinností policistů i zadržených osob. V současné době je zcela nedostatečné vzdělávání policistů.

Dříve jsme navázali kontakt se zástupcem jedné z policejních škol v ČR. V rámci projektu chceme navázat spolupráci a oslovit pracovníky policie, kteří mají na starost řešení stížností. Jejich zkušenosti zohledníme v Policy paperu.

 

Výstupy projektu:

  • Policy paper k efektivnímu vyšetřování
  • Návrh změny zákona
  • Stínová výroční zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Advokační činnost k prosazování změn – schůzky, lobbing
  • Tiskové zprávy a články k aktivitám
  • Internetová databáze případů
  • Poradenství obětem protiprávního jednání policistů (zapojení probono advokátů, studentů)
  • Strategický případ ve věci odmítnutí vyšetřování policejního násilí (zapojení probono advokátů, studentů)