Férová škola – stejná šance pro všechny děti / Fair School – Equal Chances for all Children

Popis projektu:

Každému čtvrtému dítěti romské národnosti je upíráno právo na rovný přístup ke vzdělání. Tento negativní vývoj chceme zvrátit systematickým zvyšováním připravenosti běžných základních škol na vzdělávání žáků romského etnika. A to (1) budováním podpůrné sítě škol a rozvojem nové spolupráce mezi školami, ped. fakultami a NNO; (2) tvorbou metodik pro zlepšení inkluzivního vzdělávání určených pro učitele, ped. fakulty a vedoucí pracovníky škol (3) a přímým začleňováním romských děti do školních aktivit formou vzdělávacích workshopů.

Partnerem projektu je Icelandic Human Rights Centre.

 

Description of the Project:

Every fourth Roma child is denied the right to equal access to education. We want to reverse this negative development by systematic increasing of readiness of mainstream schools for education of Roma pupils. We will try to achieve this goal by (1) building a support network of schools and the development of new collaborations between schools, faculties of education and NGOs; (2) the development of methodologies for improving inclusive education for teachers, faculties of education and school headmasters (3) and direct integration of Roma children into school activities.

Partner of this project is Icelandic Human Rights Centre.

 

Hlavní výstupy projektu:

  • Metodika – Praktický průvodce právem na vzdělání | Vytvořená metodika popisuje způsoby, jak si v případě porušování práv stěžovat a hledat nápravu.
  • Metodika – Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů | Vytvořená metodika uvádí příklady existujících modelů inkluzivního vzdělávání na pedagogických fakultách a nabízí k aplikaci návrh obecné koncepce možného směřování pedagogických fakult v otázkách přípravy budoucích pedagogů, která více reaguje na aktuální potřeby pedagogického terénu.
  • Metodika – Strategický management inkluzivní školy | Vytvořená metodika přináší praktické znalosti a dovednosti z oblasti strategického managementu a inkluzivní pedagogiky, které povedou k posílení manažerského i pedagogického vědomí vedení škol.
  • Web – Platforma sdílení dobré praxe | Vytvořený web je svým zaměřením unikátní a je jednak databází inspirativních návodů pro začleňování znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu, tak i protiargumentem na skeptické výroky proti-inkluzivního spektra politiků, médií, učitelů i rodičů, že inkluzivní vzdělávání nemůže v českém prostředí fungovat.

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org