Dětští delikventi: mimo ochranu trestněprávních standardů

Projekt je zaměřen na posílení právního postavení dětí mladších patnácti let, které jsou podezřelé z protiprávního jednání, před policií, státním zastupitelstvím i soudy. Současně podporuje důsledné uplatnění principů restorativní (obnovující) justice, která do řešení delikventního chování dítěte vtahuje vedle dítěte i poškozeného, jejich rodiny i širší komunitu.

Chceme prostřednictvím projektu reformovat současný systém soudnictví ve věcech dětí mladších patnácti let, ve kterém na jedné straně nejsou dětem zaručena tradiční procesní práva (právo na obhajobu, právo nahlížet do spisu v průběhu přípravného řízení, právo na doručení usnesení o odložení věci pro nedostatek věku pachatele), na druhé straně jim však mohou být uložena velmi přísná opatření (ochranná výchova, ochranné léčení v ústavní formě).

Podporujeme vznik systému, který bude usilovat především o rehabilitaci delikventního dítěte prostřednictvím široké škály alternativních postupů k tradičnímu řízení a terapeuticko-výchovných opatření a o nápravu poškozených společenských vztahů.  Současně usilujeme o zvyšování kvalifikace osob, které v systému soudnictví ve věcech mládeže s dítětem pracují – kurátorů mládeže, policistů, státních zástupců a soudců pro mládež, a jejich informovanosti o současných trendech i mezinárodněprávních standardech v této oblasti.

Výstupy projektu

> manuál Jak bránit práva dítěte mladšího patnácti let v řízení o činu jinak trestném

> leták Jsem podezřelý z protiprávního činu – 1. Jaká jsou moje práva?

> leták Jsem podezřelý z protiprávního činu – 2. Co můžu dělat dál?

 

Dne 31. 1. 2013 jsme pod záštitou ministra spravedlnosti uspořádali kulatý stůl na téma „Procesní práva dětí mladších patnácti let ve světle lidskoprávních standardů“. Zde si můžete stáhnout prezentace právníků Ligy lidských práv, věnující se lidskoprávním aspektům řízení ve věcech dětí mladších patnácti let (část 1, část 2).

Zde je dostupný přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva, vztahující se k dětem v konfliktu se zákonem, který byl distribuován účastníkům kulatého stolu.

Několik fotografií z kulatého stolu najdete zde.

 

Projekt je financován Open Society Institute.