„Transformace vzdělávání je nutná“ vzkazuje české vládě OSN

Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva vydal v pondělí 26. května doporučení, co by se mělo v České republice zlepšit v oblasti dodržování lidských práv. Zpráva apeluje na politiky, aby se zaměřili i na oblast školství, v němž je stále velké množství běžných základních škol zcela uzavřeno sociálně či zdravotně znevýhodněným žákům. Česká vláda je na tento problém ze strany mezinárodních institucí upozorňována opakovaně, dlouhodobě ji kritizují také neziskové organizace včetně Ligy lidských práv a odborná i rodičovská veřejnost.

Výbor OSN vyjádřil znepokojení nad tím, že děti se zdravotním postižením jsou primárně vzdělávané ve speciálních školách, a to navzdory deklarovaným záměrům české vlády o jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Členové výboru rovněž kriticky zhodnotili skutečnost, že stát nezajišťuje dostatečnou pomoc ani těm dětem se zdravotním postižením, které jsou v běžných školách vzdělávány již nyní. Z tohoto důvodu Výbor OSN vyzval, aby se ve změnách, které Ministerstvo školství plánuje ve věci větší otevřenosti škol, plně odrážela myšlenka inkluzivního vzdělávání.

Pro nastavení takového vzdělávacího systému je potřeba vyčlenit dostatečný obnos finančních zdrojů, včetně zdrojů na zajištění všech podpůrných opatření, které děti se zdravotním postižením mohou potřebovat pro dosažení svého maximálního vzdělávacího potenciálu. Výbor rovněž vyzval českou vládu, aby inkluzivní vzdělávání bylo výslovně zakotveno ve školském zákoně jako preferovaný model, přičemž zákon by měl explicitně upravovat také povinnost zajistit přiměřenou podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Férové vzdělávání

Liga lidských práv na půdě mezinárodních organizací i českých vládních institucí dlouhodobě upozorňuje na problematiku umísťování znevýhodněných dětí do speciálních škol a masivní segregaci v českém školství. Zároveň ale poukazuje i na dobrou praxi v českém školství oceněním „Férová škola“. Certifikát za vytvoření spravedlivého prostředí pro všechny děti získalo od roku 2009 již 27 škol po celé České republice.

Liga se snaží ukazovat, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a pomoct tím i dalším pedagogům překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí. Například Základní škola Regionu Karlovarský venkov nebo škola ve Svitavách – Lačnově jsou ukázkové příklady toho, jak by vzdělávání v moderní heterogenní a otevřené společnosti mělo vypadat. Obě školy dokáží díky nadstandartní profesionalitě jejich vedení a obrovskému nasazení celého pedagogického sboru dosahovat zcela individuálního přístupu ke všem dětem, otevřenosti a prostupnosti celé školy a partnerské komunikaci s rodiči. Tyto izolované případy by však měly být standardem, ke kterému by měla směřovat strategie ministerstva školství, uvedl koordinátor projektu Férová škola Marek Zemský.

 

Bližší informace poskytnou:

Marek Zemský; koordinátor projektu Férová škola; mzemsky@llp.cz; 777 621 227

Maroš Matiaško; advokát spolupracující s Ligou; mmatiasko@llp.cz; 608 130 205

 

Odkazy:

Doporučení od Výboru OSN pro Českou republiku – Concluding observations on the second periodic report of the Czech Republic

Škola trochu jinak

Reportáž České televize, kterou odvysílala v pořadu Události – 3. listopadu 2014 (začátek v čase 14:37).

Aneta SAVAROVÁ, moderátorka

——————–
Spravedlivé prostředí pro všechny děti bez ohledu na rasu nebo handicap. Projekt Férová škola oceňuje 6 let ty, které žákům takové podmínky vytvářejí. A nově spustil web, kde se učitelé informují o tom, jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají specifické potřeby.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Malotřídka v Chotýšanech na Benešovsku. Škola, kam děti chodí rády a kde je všechno tak trochu jinak. Neexistují tady klasické vyučovací hodiny, školní zvonek tady nezvoní.

osoba
——————–
Asi budeme muset si dát o trošičku dřív dneska přestávku.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Hodina končí podle toho, jak jsou děti schopné se na učení soustředit. Na první pohled tu mezi školáky není žádný rozdíl. V každé třídě je ale několik takových, kteří potřebují speciální péči. Děti s poruchami pozornosti nebo učení.

Daniela BUKOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Ty děti vůbec jako nevyčnívají z toho davu, každý dítě má své tempo, má své možnosti.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Důležitou součástí kolektivu Základní školy v Chotýšanech jsou kromě učitelek taky jejich asistentky. Ty se věnují primárně právě dětem se specifickými potřebami.

Vendula NOVOTNÁ, učitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Snažíme se s nima spolupracovat tak, že některé části hodin pracujeme společně a pak, když potřebují individuální přístup, tak vlastně odchází s nimi většinou do jiné místnosti.

osoba
——————–
Jeden krok, druhý krok, takže dva a dva je …

dítě
——————–
Čtyři.

osoba
——————–
Čtyři, výborně.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Každé z dětí tu má individuální přístup. A při učení svoje tempo.
Pomáhají ti i děti a paní učitelky, nebo kdo ti pomáhá?

Petr, žák ZŠ Chotýšany, 9 let
——————–
No, tak všichni, skoro.

Daniela BUKOVSKÁ, ředitelka, ZŠ Chotýšany
——————–
Celá ta škola funguje na bázi vlastně kamarádství, přátelství a tolerance.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Podobné příběhy škol má teď nově pomáhat mezi učiteli šířit web Mapa férových škol.

redaktorka /Zdroj: Mapa férových škol/
——————–
„Ukázalo se, že po prvních dvou vyučovacích hodinách přijde na žáka tak silná ospalost, že není schopný další práce. Zřídili jsme mu proto ve třídě relaxační koutek.“

redaktor /Zdroj: Mapa férových škol/
——————–
„Žák k nám nastoupil s těžkou poruchou řeči. Za pomoci asistentky udělal obrovský pokrok.“

Marek ZEMSKÝ, koordinátor projektu Férová škola
——————–
Učitelé zde můžou sdílet vzájemnou podporu, předávat si zkušenosti.

Jitka SÁSOVÁ, redaktorka
——————–
Podle posledního průzkumu organizace EDUin je mírná většina laické společnosti, stejně jako odborníci pro to, aby děti s handicapem chodili do klasických základních škol. Hlavně kvůli tomu, aby se lépe začlenili do kolektivu. Jitka Sásová, Česká televize.

Liga ocenila další „férové školy“, už je jich 23

14. listopadu 2012 – Dalších pět základních škol dnes od Ligy lidských práv obdrželo certifikát Férová škola, který je pro rodiče zárukou kvalitního inkluzivního vzdělávání, spravedlivých podmínek pro všechny děti a fungující komunikace učitelů i vedení školy. Takto oceněných škol je tak v Česku už třiadvacet. Cílem udělování certifikátů „Férová škola“ je připomenout veřejnosti, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a je přínosem pro celou společnost.

Do projektu se mohou hlásit školy z celé České republiky. Spolupracujeme s nimi především na rozvoji inkluzivní atmosféry, uplatňování podpůrných a vyrovnávacích opatření a fungující komunikaci mezi školou a rodiči,“ říká koordinátor projektu Marek Zemský.

Mezi letos oceněné školy patří ZŠ Brno náměstí 28. Října, ZŠ Brno – Žebětín, ZŠ Ivančice – Řeznovice, ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice a ZŠ Trávníky Otrokovice. Školy musely udělat pokrok, který posílil vzdělávání všech žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu. To hodnotila certifikační komise, která sledovala, jak každá z přihlášených škol pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jakým způsobem včleňuje průřezová témata do výuky.

Začleňme 365 dětí do běžných škol

Předání certifikátů bylo součástí mezinárodní odborné konference Generace Fair 2013 zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Předcházela mu výzva Ligy lidských práv k „začlenění 365 dětí do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu“ podpořená zkušenostmi zahraničních hostů.

Inkluzivní pojetí školy v zemích jako Rakousko nebo Švýcarsko je samozřejmý standard. Rovné příležitosti a uplatňování práv každého jedince bez rozdílu původu, sociálního postavení nebo zdravotního znevýhodnění na kvalitní vzdělání v hlavním proudu je zde součástí vyspělé evropské kultury, morálky i smýšlení společnosti. Zahraniční partneři nemohou poskytnout českým školám jednoznačný návod pro realizaci vlastních záměrů, ale vědomí toho, že některé mechanismy mohou bez problémů fungovat u našich sousedů, představuje pro ty, kteří se rozhodli vytvořit i přes úskalí dosud nedostatečné legislativy a nepříznivé ekonomické situace inkluzivní prostředí, obrovskou podporu a motivaci,“ řekl jeden z moderátorů odborných workshopů Vladimír Foist.

 

Bližší informace poskytnou:

Monika Tannenbergerová, pedagožka Ligy lidských práv; mtannenbergerova@llp.cz; 608 362 594

Marek Zemský, koordinátor projektu Férová škola; mzemsky@llp.cz; 776 009 773