Případ odvolaných ředitelů na slánsku zdaleka nekončí

Jak jsme už naše čtenáře informovali, v polovině letošního června byli ze svých funkcí odvoláni mj. dva ředitelé velkých a dobře prosperujících sociálních ústavů v našem regionu, kteří se během svého působení v těchto ústavech zasloužili o postupnou integraci mentálně handicapovaných lidí do „normální“ společnosti. Místo toho, aby byli touto společností za odbornou, humánní a vysoce profesionální práci oceněni, byli odměněni vyhazovem a teprve dodatečně byly hledány zástupné problémy, proč se tak stalo.

Jestliže hejtman rozhodl tak, jak rozhodl, očekávalo by se, že na uvolněná místa těchto významných institucí bude okamžitě vyhlášeno výběrové řízení. Na místo odvolaného ředitele smečenského zařízení Mgr. Tomáš Sojky byl sice konkurz vyhlášen, ale předem se vědělo, že se do Smečna vrátí pan Petr Šala, který shodou okolností už na stejném postu kdysi působil a v roce 2006 byl odvolán s odůvodněním, že v jeho ústavu jsou porušována práva klientů a on nápravu nesjednal. Zato výběrové řízení na ředitele Domova Bellevue se už třetí měsíc připravuje a podle krajské mluvčí Berill Meschekové bude vyhlášeno možná po prázdninách – tedy v nedohlednu. Odvolanou ředitelku Mgr. Rumlovou prozatím zastupuje ředitelka ústavu ve Vraném paní Nataša Duková, která ovšem chráněnému bydlení příliš nakloněna není a nedá se proto počítat s tím, že by pokračovala v započatém trendu, běžném v tom větším zbytku Evropy. Pokud tedy byli Sojka s Rumlovou nahrazeni tímto způsobem, napadá mne jen přirovnání ke slonu, který šéfuje v krámu s porcelánem. Nehledě k tomu, že během prázdnin odcházejí z ústavu další zkušené síly, které zde budou chybět.

BEZVÝSLEDNÁ DODATEČNÁ KONTROLA A HLEDÁNÍ DŮVODŮ

Přestože vedení krajského úřadu provedlo následnou kontrolu domova Bellevue v Ledcích, její výsledek se rovnal prakticky nule, protože o ty toužebně hledané závažné závady a pochybení se přes veškerou snahu zkrátka nenašly. Přes tuto skutečnost se vedení kraje i nadále domnívá, že odvolání ředitelů je na místě a je připraveno klienty z chráněných bytů a domů přestěhovat znovu do některých z krajských zařízení. Toto rozhodnutí postihne především ty, kteří si zaslouží pozornost, lásku a porozumění. A to je na celé této kauze to nejsmutnější.

Jedním z opožděně udaných důvodů pro odvolání ředitelky byly i údajné stížnosti z řad zaměstnanců. Čtenáři Kladenského deníku se ve středu 12. srpna dočetli, že jednou stěžovatelkou je bývala pracovnice Domova Bellevue Ladislava L., která měla podle svých slov neshody s ředitelkou už delší dobu. Neshodly se na způsobu integrace a pí Ladislava nesouhlasila se stěhováním některých klientů do chráněného bydlení, protože podle ní nebyli dostatečně připraveni na opuštění ústavního zařízení. O způsobu vedení ústavu i o integraci lze jistě na určité úrovni diskutovat, ovšem v momentu, kdy se dočítám, že paní Ladislava pořídila nepříliš důstojné fotografie klientů ústavu, které nechala na památku kolegům „vyvěsit“ na internetu, začínám vážně pochybovat o její profesionalitě, protože tento přešlap nesvědčí o citlivém přístupu vůči svěřeným osobám a jsem přesvědčen, že by mohl být i důvodem k důtce, pokud ne k okamžitému ukončení pracovního poměru pro ztrátu důvěry. A to nemluvím o morálním kodexu!

OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI

Podivné jednání hejtmana Ratha a jeho nebezpečné postoje vůči postiženým však nenechalo v klidu zástupce téměř třiceti neziskových organizaci a humanitárních společností (m.j. Liga lidských práv, Centrum advokacie duševně postižených, Společnost pro změnu – QUIP, Česká asociace pro psychické zdraví a dvě desítky dalších), kteří 14. července poslali hejtmanovi Středočeského kraje otevřený dopis, ve kterém vyjadřují hluboké znepokojení nad současnou politikou tohoto kraje v oblasti sociálních služeb, která ve svých důsledcích vede k návratu před rok 1989. Z vyhlášení Dr. Ratha je zřejmé, že snahou Středočeského kraje bude navrátit lidi s postižením, kteří byli díky transformačním krokům ubytováni v přirozeném prostředí ve městech, zpátky do ústavů, kde docházelo k ponižujícímu, krutému a nelidskému zacházení, do budov izolovaných od majoritní společnosti. Z otevřeného dopisu dále vyjímáme: „Lidé s postižením jsou rovnoprávní a není možné je žádným způsobem diskriminovat a izolovat. Transformace ústavů je krokem správným směrem, protože je velice sociální a začleňuje zpátky vyloučené osoby se zdravotním postižením. Ve společnosti se tak posilňuje vzájemná solidarita, úcta ke stáří, k nemoci a k postižení. Zkušenosti ze zemí, kde je transformace v pokročilejším stadiu, ukazují, že služby umožňující život v přirozeném prostředí jsou efektivnější a zároveň zvyšují kvalitu života svých uživatelů. Ekonomickou výhodnost transformace pobytových služeb dokazují i mezinárodní odborné studie.“ Dopis dále vyzývá hejtmana k zastavení kroků úřadu Středočeského kraje směřujících k potlačení transformačních snah a končí touto výzvou: „Vyzýváme Vás k naplnění sociálně-demokratických hodnot, ke kterým se ČSSD hlásí, jako jsou hodnoty humanitní demokracie, rovnosti všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, solidarity a sociální spravedlnosti. Pokud své jednání v tomto směru nechcete změnit, vyzýváme Vás, abyste z funkce hejtmana Středočeského kraje odstoupil.“

CO NA TO OPATROVNÍCI ?

Není mi známo, že by na výše zmíněný dopis hejtman odpověděl či dokonce odstoupil ze svého vysněného piedestalu, ale jelikož jsou v sázce osudy těch nejslabších a nejohroženějších, sešli se z iniciativy odvolané ředitelky Rumlové opatrovníci klientů, kterým hrozí další stěhování a přesuny, spolu s právníky – JUDr. Danou Kořínkovou z občanského sdružení QUIP a JUDr. Marošem Matiaškem z Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených. Přítomen byl i starosta obce Ledce pan Pazderka, jakožto opatrovník 31 klientů, jelikož mnozí klienti nemají příbuzné a opatrovníkem se stává obec, resp. její starosta. Role opatrovníka se proto často ujímají spřátelené osoby klientů, případně bývalí pracovníci z ústavů, kde klienti pobývali. Opatrovníci jsou důležitým článkem tohoto životně důležitého organismu a mají proto plné právo – ba dokonce povinnost – vzniklou situaci sledovat a v případě pochybení se v zájmu klientů ozvat! Schůzka měla opatrovníkům potvrdit, že je možné se kdykoli v zájmu klienta právně hájit a že mají podporu právníků. Opatrovníci vesměs souhlasili se společným postupem a sledováním dalších kroků zřizovatele a uvažují o založení Občanského sdružení opatrovníků Bellevue. Setkání opatrovníků budou každé 3 měsíce, v případě alarmu okamžitě. Na schůzkách se budou konzultovat a řešit všechny záležitosti týkající se poskytované služby a postupy v případě jakýchkoli problémů, např. systém kontroly a podávání stížností.

JDE O OSUDY LIDÍ

Schůzka více než třiceti opatrovníků prokázala, že situace se nemusí každému jevit černobíle a že to, co se jedněm klientům či opatrovníkům líbí, se nemusí zdát tím pravým ořechovým pro jiné. V každém případě však je třeba najít to nejlepší řešení pro umožnění důstojného života těm z nás, kterým nebylo dopřáno žít normální život. A o to jde!

Článek byl publikován dne 1. 9. 2009 ve Slánských listech.

 

Město Bohumín brání obyvatelům obecních domů přijímat návštěvy v bytech, které obývají

Tito lidé si vzhledem ke své financní situaci nemohou dovolit jiné bydlení. Město Bohumín jim nezajistilo žádné sociální byty, nebot všechny byty tohoto typu jsou dle tvrzení predstavitelu mesta obsazené. Obyvatelé ubytovny se dostali do bezvýchodné situace, pokud by opustili zmínenou ubytovnu, ocitli by se prakticky na ulici. Obrátili se proto na soud, který mel vše rozhodnout.

Soud, který se celou vecí zabývá, vydal predbežné opatrení, ve kterém urcil, že obyvatelé zmínené bohumínské ubytovny v ní mohou bydlet až do vynesení konecného rozhodnutí v celé veci. Dále také soud urcil, že obyvatelé této ubytovny jí mohou užívat za stejných podmínek, jako dríve, kdy meli uzavreny smlouvy o ubytování.

Mesto Bohumín se ovšem usnesením soudu rídit nehodlá. Najalo si soukromou bezpecnostní agenturu, která brání vstoupit do ubytovny komukoli vcetne návštev, které si pozvou její obyvatelé. Dríve za obyvateli ubytovny návštevy bežne docházely a ani po právní stránce nic nebrání tomu, aby tomu tak bylo i dále. Na to ostatne pamatuje i zmínené usnesení soudu, které stanoví, že obyvatelé ubytovny ji mohou užívat tak, jako dríve.

Stejne jako jiné návštevy nebyly do budovy v úterý vecer vpušteni predstavitelé neziskových organizací, vcetne Ligy lidských práv, a nekterých státních institucí (zástupkyne Verejného ochránce práv a zmocnence pro lidská práva), kterí se po pozvání tam ubytovaných chteli seznámit s celou situací. Teprve po podání trestních oznámeních a za asistence Policie Ceské republiky se v úterních nocních hodinách podarilo presvedcit zástupce mesta a najaté bezpecnostní agentury, aby pozvané hosty vpustili do budovy.

Mesto Bohumín ve spojení se zmínenou soukromou bezpecnostní agenturou zásadním zpusobem porušuje nejen smlouvu, kterou s ubytovanými uzavrelo a na kterou odkazuje i soudní usnesení, ale predevším svým jednáním porušuje základní lidská práva ubytovaných.