S domácími porody se obrátíme k velkému senátu Evropského soudu

Stížnost dvou rodiček na český stát, který jim neumožnil rodit doma s péčí asistentky, dnes Evropský soud pro lidská práva zamítnul. Podle něj mu v této věci nepřísluší hodnotit legislativu jednotlivých zemí, která je navíc v rámci Evropy nejednotná. Ve věcném odůvodnění dal ale stěžovatelkám v mnohém za pravdu a ty se proto rozhodly využít poslední možnost – obrátit se na velký senát soudu.

Podle soudu v Evropě neexistuje jednotný názor na domácí porody a systém péče o novorozence – argumentoval tím, že domácí porody jsou zakotveny v legislativě jen poloviny evropských zemí. „Zapomněl ale na Dánsko a Norsko. A když vezmeme v potaz i Slovinsko a Estonsko, kde se legislativa právě vytváří a Španělsko s Finskem, které domácí porody tolerují, je pohled na mapu Evropy velmi výmluvný. Domácí porody jsou mimo zákon jen v zemích bývalého východního bloku, říká biostatistička Markéta Pavlíková.

Po věcné stránce dává naopak rozsudek za pravdu oběma ženám. Podmínky pro svobodnou volbu rodiček jsou stávajícím stavem narušovány. Soud také uznal, že porod mimo porodnice je co do rizik srovnatelný s porodem v porodnici, pokud se jedná o nízkorizikovou rodičku, které asistuje kvalifikovaná porodní asistentka a je státem zajištěna návazná péče,“ řekl advokát Richard Hořejší.

Podle soudu by měl stát neustále zohledňovat vývoj vědeckých poznatků a práva. Doporučení britské státní instituce NICE z počátku letošního prosince konstatuje, že až pro 45 procnet žen a jejich dětí je prospěšnější rodit mimo zdravotnická zařízení. „Ze statistik i studií jasně vyplývá, že ženy i děti v péči porodních asistentek mají nejméně zdravotních následků: poranění, operativních porodů, nástřihů hráze. Ty jsou při běžné nemocniční péči mnohem četnější,“ říká Pavlíková.

S nesouhlasným stanoviskem k rozsudku vystoupil belgický soudce Lemmens, podle něhož není otázka porodů doma pojímána jako odborná, ale jde o boj o moc, při kterém čeští lékaři neváhají používat nátlakové metody. „Povšiml si, že i pracovní skupina k porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví byla „vyčištěna“ od jiných než lékařských názorů,“ řekla právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Liga lidských práv se věnuje právům rodiček na webu www.ferovanemocnice.cz, kde bude nadále ženy informovat o dalším postupu a o tom, jak přispět ke změně a jak se domáhat svých práv.

 

mapa_evropy

Legenda:

státy modře – porod doma je za určitých podmínek výslovně povolen
státy světlemodře – legislativu povolující porod doma právě připravují
státy zeleně – porody doma tolerují, ale právně neupravují
Zdroj: Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti ČR (oddíl 4, bod 60 a 61) a zpráva European Perinatal Health Report 2010 organizace Europeristat.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zcandigliota@llp.cz

David Zahumenský, advokát spolupracující s Ligou, e-mail: advokat@davidzahumensky.cz

Adéla Hořejší, advokátka, tel. 776 696 656, e-mail: adela.horejsi@horejsilegal.cz

Richard Hořejší, advokát, tel. 724 919 279, e-mail: richard.horejsi@wilsonscee.com

Markéta Pavlíková, tel. 603 795 125, e-mail: pavlikova@biostatisticka.cz, web: www.biostatisticka.cz

Další informace:

Popis případu jedné z žen naleznete zde: https://llp.cz/pripady/pravo-zeny-na-asistovany-domaci-porod-resi-soud-ve-strasburku/

Článek biostatističky Markéty Pavlíkové k problematickým postupům v českém porodnictví včetně problematiky poporodní hospitalizace a ambulantního porodu naleznete zde.

Překlad stěžejních částí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva k oběma případům naleznete zde (za přeložení děkujeme Tereze Foukalové a Petře Ali Dolákové).

„Transformace vzdělávání je nutná“ vzkazuje české vládě OSN

Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva vydal v pondělí 26. května doporučení, co by se mělo v České republice zlepšit v oblasti dodržování lidských práv. Zpráva apeluje na politiky, aby se zaměřili i na oblast školství, v němž je stále velké množství běžných základních škol zcela uzavřeno sociálně či zdravotně znevýhodněným žákům. Česká vláda je na tento problém ze strany mezinárodních institucí upozorňována opakovaně, dlouhodobě ji kritizují také neziskové organizace včetně Ligy lidských práv a odborná i rodičovská veřejnost.

Výbor OSN vyjádřil znepokojení nad tím, že děti se zdravotním postižením jsou primárně vzdělávané ve speciálních školách, a to navzdory deklarovaným záměrům české vlády o jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. Členové výboru rovněž kriticky zhodnotili skutečnost, že stát nezajišťuje dostatečnou pomoc ani těm dětem se zdravotním postižením, které jsou v běžných školách vzdělávány již nyní. Z tohoto důvodu Výbor OSN vyzval, aby se ve změnách, které Ministerstvo školství plánuje ve věci větší otevřenosti škol, plně odrážela myšlenka inkluzivního vzdělávání.

Pro nastavení takového vzdělávacího systému je potřeba vyčlenit dostatečný obnos finančních zdrojů, včetně zdrojů na zajištění všech podpůrných opatření, které děti se zdravotním postižením mohou potřebovat pro dosažení svého maximálního vzdělávacího potenciálu. Výbor rovněž vyzval českou vládu, aby inkluzivní vzdělávání bylo výslovně zakotveno ve školském zákoně jako preferovaný model, přičemž zákon by měl explicitně upravovat také povinnost zajistit přiměřenou podporu všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Férové vzdělávání

Liga lidských práv na půdě mezinárodních organizací i českých vládních institucí dlouhodobě upozorňuje na problematiku umísťování znevýhodněných dětí do speciálních škol a masivní segregaci v českém školství. Zároveň ale poukazuje i na dobrou praxi v českém školství oceněním „Férová škola“. Certifikát za vytvoření spravedlivého prostředí pro všechny děti získalo od roku 2009 již 27 škol po celé České republice.

Liga se snaží ukazovat, že společné vzdělávání všech dětí v běžných třídách může fungovat a pomoct tím i dalším pedagogům překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí. Například Základní škola Regionu Karlovarský venkov nebo škola ve Svitavách – Lačnově jsou ukázkové příklady toho, jak by vzdělávání v moderní heterogenní a otevřené společnosti mělo vypadat. Obě školy dokáží díky nadstandartní profesionalitě jejich vedení a obrovskému nasazení celého pedagogického sboru dosahovat zcela individuálního přístupu ke všem dětem, otevřenosti a prostupnosti celé školy a partnerské komunikaci s rodiči. Tyto izolované případy by však měly být standardem, ke kterému by měla směřovat strategie ministerstva školství, uvedl koordinátor projektu Férová škola Marek Zemský.

 

Bližší informace poskytnou:

Marek Zemský; koordinátor projektu Férová škola; mzemsky@llp.cz; 777 621 227

Maroš Matiaško; advokát spolupracující s Ligou; mmatiasko@llp.cz; 608 130 205

 

Odkazy:

Doporučení od Výboru OSN pro Českou republiku – Concluding observations on the second periodic report of the Czech Republic