Brno, Budapešť – 2. prosince 2008 – Každoročně 3. prosince si státy připomínají Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Jeho letošní téma zní: „Úmluva o právech osob se zdravotním: důstojnost a spravedlnost pro všechny z nás“. Tato mezinárodní úmluva, přijatá v roce 2006, nově a podrobně stanoví, jak mají státy chránit lidská práva osob se zdravotním postižením. Ještě do konce tohoto roku by vládě měl být předložen návrh na ratifikaci Úmluvy, aby byla právně závazná i pro Českou republiku.
V současné době tvoří přibližně 10 % světové populace osoby se zdravotním postižením. Tomuto počtu odpovídá i situace v České republice, neboť podle zjištění Českého statistického úřadu z května tohoto roku u nás žije přes milion zdravotně postižených. Zdravotním postižením se přitom rozumí nejen postižení fyzické a smyslové, ale i duševní nebo mentální. Lidé se zdravotním postižením ale stále musí čelit bariérám, které brání jejich plnohodnotnému zapojení do společnosti. Často jsou nuceni žít v ústavech, neboť není dostatečně rozvinuta nabídka komunitních sociálních služeb, je jim upíráno právo uplatňovat svou způsobilost k právním úkonům a v důsledku toho i další práva jako například právo volit. O zlepšení postavení zdravotně postižených usiluje právě mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou dosud podepsalo 136 států, včetně České republiky a ratifikovalo 41 států.
Jednou z aktivit, pomocí které se Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) snaží dosáhnout souladu českého práva s Úmluvou ještě před její ratifikací, je spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti na přípravě návrhu nového občanského zákoníku. Dosud se podařilo prosadit, například aby zákoník upravoval několik nových možností, jak by osoby s duševní poruchou či mentálním postižením mohly uplatňovat svou způsobilost k právním úkonům, aniž by ji soud musel omezit. Jedná se o tzv. předběžné právní prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení způsobilosti k právním úkonům. Nový občanský zákoník má rovněž podrobněji stanovit povinnosti opatrovníků osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena, a zpřísnit jejich kontrolu.
„Úprava uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s duševní poruchou v návrhu nového občanského zákoníku předpokládá nejen změnu zákona, ale i změnu myšlení soudců. Omezení způsobilosti k právním úkonům v budoucnu nebude přípustné, pokud postačí jiné, mírnější opatření, jako například dohoda osoby s postižením s jinou osobou o poskytování nápomoci při právním jednání.“ Říká právnička MDAC a Ligy Jana Marečková.
Ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním by měla v České republice přispět například i ke zvyšování nabídky různých komunitních služeb, včetně osobní asistence, které jsou nezbytné pro naplňování práva osob s postižením na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) podporují záměr české vlády Úmluvu ratifikovat a budou se i nadále zasazovat i o její včasnou a důslednou implementaci.

Bližší informace poskytne:
Jana Marečková, právnička MDAC/Ligy, mobil: +420 773 621 228.

právo, způsobilost