Článek byl publikován dne 9. 10. 2009 na www.novinky.cz a naleznete jej zde.
První čtyři základní školy získaly certifikát Férová škola. Projekt bývalého ministra školství Ondřeje Lišky (SZ) má ocenit kvalitní práci se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi a předcházet segregaci ve školství. Certifikát Férová škola je ocenění Ligy lidských práv a měl by pomoci zvýšit kvalitu vzdělávání.

Projekt je jednou z iniciativ, které vytvářejí standardy pro rozvíjení moderní vzdělávací instituce zajišťující vzdělávání každého dítěte v hlavním vzdělávacím proudu a přirozeném sociálním prostředí.

Certifikát je pro školy určitou známkou prestiže, uvedla náměstkyně ministryně pro sociální programy ve školství Klára Laurenčíková pro ČTK. Dětem se sociálním znevýhodněním mají opatření pomoci dosáhnout vyššího vzdělání a lépe se uplatnit v životě.

Do projektu se zatím zapojilo 12 škol, další se mohou hlásit. Magda Kucharičová z Ligy lidských práv ČTK řekla, že při získávání certifikátu jde o dlouhodobý proces. Do školy nějaký čas jezdí komise, která sleduje, jak škola dodržuje určité standardy.

Tříčlenná komise analyzuje školský vzdělávací program, individuální vzdělávací plány pro děti se speciálními potřebami, dále celkovou atmosféru školy, komunikaci mezi vedením a kantory i mezi učiteli navzájem.

Zkoumá také sebehodnocení dané školy a kvalitu výuky. Zaměřuje se na průřezová témata, zejména multikulturní výchovu. Hodnotí práci metodika prevence, jehož náplní je například předcházet šikaně žáků s postižením. Sleduje i práci výchovného poradce, který má na starosti žáky s problémovým chováním.Oceněné školy

Letos získali certifikát Férová škola na ZŠ Lačnov – Svitavy za to, že pedagogický sbor k dětem přistupuje jako k rovným partnerům, se kterými spolupracuje na jejich osobnostním rozvoji. Ve škole se nadstandardním způsobem vyučuje etická výchova, žáci jsou velmi zdařile vedeni k rozvoji všech klíčových kompetencí. Škola rozvíjí v rámci všech vzdělávacích předmětů multikulturní a osobnostní výchovu. Ve škole jsou vzdělávány i děti, které potřebují vyrovnávací opatření a děti z romské menšiny.

Na ZŠ Moravská Třebová – Palackého obdrželi certifikát za nadstandardní přístup k dětem se zdravotními problémy, a to jak po stránce materiální, tak pedagogické. Ocenění si zaslouží dynamicky vedená výuka v jednotlivých předmětech, díky čemuž jsou do vzdělávacího procesu plně zapojovány všechny žákyně a žáci školy.

Na ZŠ Kanice ve výuce stojí za pozornost zejména odborně zdatný a současně lidský přístup k dětem se zdravotním postižením a speciálními potřebami. Pedagogové kladou velký důraz na budování vztahů mezi dětmi ve třídě a ve škole a vytvářejí tak prostředí, v němž jsou pozitivně přijímány všechny děti, včetně těch se zdravotním postižením či z odlišného sociálního a kulturního prostředí.

Na ZŠ Břeclav – Na Valtické je jednou z hlavních priorit školy podpora mimoškolních aktivit a kreativita pedagogů při vedení mimoškolních akcí. Škola se snaží zapojit do svých aktivit nejen rodiče vzdělávaných dětí, ale i širší břeclavskou veřejnost. V tomto ohledu je možné ZŠ Břeclav – Na Valtické vnímat jako komunitní. Škola podporuje vzdělávání dětí se sociálním znevýhodnění a vytváří veškeré potřebné podmínky pro rozvoj osobnosti a vzdělávacího potenciálu všech svých žákyň a žáků.

děti, školství, učitel, vzdělávání, žáci