Příručka je určena především pro komunitní porodní asistentky, v některých částech pak i pro jiné zdravotníky pracující v oblasti porodnictví. V příručce najdete nejen informace k praktickým záležitostem jako je získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ale i právní výklad týkající se informovaného souhlasu a negativního reversu, užitečné vzory a přehled důležité judikatury. 

1. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Pokud chcete poskytovat zdravotní služby jako porodní asistentka mimo zaměstnanecký poměr v nemocnici, budete potřebovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto oprávnění vydává krajský úřad (v případě Prahy Magistrát hlavního města Prahy). Tento krajský...

2. Kontrola od krajského úřadu

Kontrola od krajského úřadu  Potom, co již vykonáváte zdravotní služby, které máte uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, může se stát, že vás navštíví kontrola z krajského úřadu.  Krajský úřad, který vám vydal oprávnění k poskytování...

3. Vedení zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace  Mezi jednu z vašich povinností jakožto poskytovatele zdravotních služeb patří vedení zdravotnické dokumentace. Jde o soubor osobních údajů pacienta, které zahrnují jeho identifikační údaje, informace o jeho zdravotním stavu, rodinnou...

4. Informovaný souhlas

Informovaný souhlas je jeden z nejdůležitějších institutů ve zdravotnictví. Jednou z vašich povinností jako poskytovatele zdravotní péče je ke každému zákroku získat informovaný souhlas pacienta (pokud nejde o výjimečnou situaci, o tom dále). Informovaný souhlas...

5. Negativní revers

Poskytování zdravotní péče je zpravidla spojeno se zásahem do tělesné integrity pacienta - a často se zásahem značného rozsahu, mnohdy i zásahem představujícím určité riziko. Provádění lékařského zákroku je řazeno mezi okolnosti vylučující protiprávnost...

6. Doprovod k porodu bez smluvního vztahu s porodnicí

Pokud nemáte uzavřený smluvní vztah s porodnicí, a máte klientku, která chce i přesto k porodu do porodnice doprovodit, máte možnost ji doprovodit v pozici konzultanta. Každý má při poskytování zdravotních služeb právo na konzultaci s jiným poskytovatelem...

7. Smluvní vztah s klientkou

Pro poskytování zdravotní péče je vhodné s klientkou uzavřít písemnou smlouvu, která upraví rozsah vaší péče a výši finanční odměny. Typ smlouvy bude smlouva o péči o zdraví podle § 2636 a dále občanského zákoníku. Smlouvu nemusíte ze zákona uzavírat...

8. Druhy smluvních vztahů s porodnicí

Pokud chcete doprovázet své klientky do porodnice a nebýt u jejich porodu v pozici pouhého konzultanta, ale porod i vést, je nutné s porodnicí uzavřít nějaký smluvní vztah. V úvahu připadá nějaká forma pracovněprávního vztahu (nejčastěji v podobě dohody o...

9. Přílohy

Přehled zákonů a jiných právních předpisů  Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách  Zákon č. 89/2012...