Na svém zasedání 25. června 2008 schválila Poslanecká sněmovna nový policejní zákon, který v tomto týdnu v rámci svých výborů projednává Senát. Liga lidských práv dlouhodobě prosazovala vhodnější úpravu v oblasti práv občanů a doporučovala změny, z nichž některé se objevily hned v prvních návrzích Ministerstva vnitra a některé pak schválili poslanci.
V poslední fázi vypracovala Liga lidských práv k návrhu zákona schválenému vládou čtrnáct pozměňovacích návrhů, které se vztahují k jeho nejspornějším částem. Změny by se měly odehrát zejména ve třech oblastech. Liga doporučila především omezit příliš široké pravomoci policie předvádět osoby na policejní stanici a redukovat používání donucovacích prostředků (zvláště odstranění taseru ze seznamu povolených donucovacích prostředků). Vznesli jsme také námitky vůči navrácení pravomoci vést vyšetřování trestných činů policistů ze státního zastupitelství zpět na Inspekci ministra vnitra.

Pozměňovací návrhy byly rozeslány členům všech poslaneckých výborů, které zákon projednávaly (Výbor pro bezpečnost, Ústavně-právní výbor a Petiční výbor). Liga je pak osobně prezentovala na jednání Podvýboru pro lidská práva. Některé návrhy představil zástupce Ligy také dalším poslancům a poslankyním.

Ministerstvo vnitra k jednotlivým návrhům vypracovalo svá stanoviska, které byly projednány na schůzi Petičního výboru a byly uplatněny také poslanci v dalších výborech. Petiční výbor nakonec schválil pozměňovací návrh jasně vymezující, že v případě předvedení osoby na stanici za účelem zjištění její totožnosti nesmí takové zbavení svobody přesáhnout dobu nezbytně nutnou pro dosažení tohoto účelu. Maximální doba předvedení – 24 hodin – zůstává zachována.

V dalších fázích projednávaní se Liga zaměřila na otázky vyšetřování trestných činů policistů a otázky osobní svobody, kde je vládní návrh, podle našeho názoru, v rozporu s Evropskou úmluvou na ochranu lidských práv. Tyto pozměňovací návrhy byly ve druhém čtení návrhu ve Sněmovně adoptovány a uplatněny paní poslankyní Orgoníkovou, předsedkyní Podvýboru pro lidská práva.

Návrhy, které by umožnili policii zajistit osobu podezřelou ze spáchání přestupku pouze tehdy, když by dalšímu páchání přestupku nebylo možno zabránit jinak, nakonec ve třetím čtení neprošly těsným rozdílem pěti hlasů. V případě používaní taseru poslanci schválili kompromisní návrh, který opravňuje policii použít taser pouze v případě, že by jiné donucovací prostředky nestačily, návrh na jeho úplné vypuštění opět těsně neprošel. V případě vyšetřování trestných činů policistů byl hlasy všech přítomných poslanců schválen návrh na zachování současného stavu, vyšetřování tedy zůstává v rukou nezávislých státních zástupců. Při hlasování o doprovodném zákonu, bohužel, došlo k chybě a související ustanovení trestního řádu nebyla upravena. Toto pochybení je třeba napravit při projednávání v Senátu a s tímto požadavkem Liga také oslovuje senátory.

policie, trestné činy policistů, vláda