Centrum advokacie duševně postižených a Liga lidských práv připravily ve spolupráci s dalšími jedenácti organizacemi připomínky k částem návrhu občanského zákoníku, které se týkají omezení a zbavení svéprávnosti a opatrovnictví člověka. Připomínky podpořila rovněž Národní rada zdravotně postižených ČR a také některá oficiální připomínková místa.

Připomínky směřují zejména k nápravě následujících nedostatků návrhu zákona:

  • návrh nedostatečně upravuje alternativní opatření k uplatňování způsobilosti k právním úkonům, která by měla být využívána přednostně před opatřeními, která vycházejí z principu náhradního rozhodování,
  • návrh umožňuje, aby docházelo k úplnému zbavení způsobilosti k právním úkonům, což představuje neproporcionální zásah do základních práv,
  • návrh nedostatečně upravuje postavení, práva a povinnosti opatrovníků,
  • mechanismy kontroly opatrovníka a zapojení opatrovance do těchto mechanismů jsou upraveny nedostatečně,
  • návrh nepočítá s reformou procesních předpisů, která by měla jít ruku v ruce s reformou práva hmotného tak, aby všechna práva související s uplatňováním způsobilosti k právním úkonům, moha být efektivně realizována.

Organizace, které se věnují problematice práv osob s mentálním postižením či duševní nemocí, společně usilují o to, aby nový občanský zákoník napravil nedostatky současné právní úpravy. Reforma by měla zajistit také naplnění závazků, které pro Českou republiku vyplynou po ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Společný dopis ministrovi spravedlnosti s podpisy jednotlivých organizací naleznete zde. Návrh občanského zákoníku je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

způsobilost